Björkö

Utsikt på Björkö

Fotograf: Anna Lindberg

Björkö naturreservat ligger i ett stycke varierad innerskärgård med vikar, fjärdar och ett myller av öar.                         

Kulturlandskap

På Björkö är landskapet präglat av det traditionella skärgårdsjordbruket. Betesdjur har sedan lång tid tillbaka hållit markerna öppna. Än idag går betesdjur över större delen av ön. På så vis bevaras den småskaliga mosaiken av olika naturtyper som är utmärkande för odlingslandskapet i denna del av skärgården.

Skog och åker

Charmen med reservatet är främst den mosaik av naturtyper som är så speciellt för odlingslandskapet i den här delen av skärgården. De större öarna i reservatet domineras av barrskog, men det finns också lövskog intill bebyggelse och åkrar. På öar där man fortfarande brukar markerna finns åker – och betesmarker.

Flora och fåglar

I reservatet finns en rik flora där många av växterna gynnas av betet. Några av de vackra växter du kan hitta här är kattfot, jungfrulin och orkidén Adam och Eva. Fågellivet är typiskt för innerskärgården, med många olika änder och måsfåglar. I skogen finns både orre och tjäder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Under 1 april - 10 juli får du inte färdas, befinna dig eller stanna med båt inom de blå gränslinjerna på de angivna delarna av området på ärendekartan.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Göra upp eld.
 • Tälta mer än en dag någon annanstans än på anvisade platser på Björkö.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Förtöja husbåt eller liknande.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Åka vattenskidor.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.
 • Fiska.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster.
 2. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 3. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 5. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 7. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra undersökning eller forskning.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 1980
Areal: 990 hektar varav 300 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 4 km SV Loftahammar. Närmaste hamn är Grundemar. Björkö kan endast nås med båt. På Björkö finns en brygga för allmänheten att lägga till vid. Reservatet kan bara nås med båt.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet