Björkö

Utsikt på Björkö

Fotograf: Anna Lindberg

Björkö naturreservat ligger i ett stycke varierad innerskärgård med vikar, fjärdar och ett myller av öar.                         

Kulturlandskap

På Björkö är landskapet präglat av det traditionella skärgårdsjordbruket. Betesdjur har sedan lång tid tillbaka hållit markerna öppna. Än idag går betesdjur över större delen av ön. På så vis bevaras den småskaliga mosaiken av olika naturtyper som är utmärkande för odlingslandskapet i denna del av skärgården.

Skog och åker

Charmen med reservatet är främst den mosaik av naturtyper som är så speciellt för odlingslandskapet i den här delen av skärgården. De större öarna i reservatet domineras av barrskog, men det finns också lövskog intill bebyggelse och åkrar. På öar där man fortfarande brukar markerna finns åker – och betesmarker.

Flora och fåglar

I reservatet finns en rik flora där många av växterna gynnas av betet. Några av de vackra växter du kan hitta här är kattfot, jungfrulin och orkidén Adam och Eva. Fågellivet är typiskt för innerskärgården, med många olika änder och måsfåglar. I skogen finns både orre och tjäder.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. skada eller bortta fasta naturföremål eller ytbildningar,
 2. skada eller bortta växande träd eller buskar,
 3. medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd, från nära håll fotografera fågelbo, lya eller annan boplats eller bortta eller skada ägg eller bon
 4. under tiden 1.4 –10.7 årligen färdas, uppehålla sig eller landa med båt inom de med blå gränslinje på ärendekartan angivna delarna av området,
 5. medföra okopplad hund,
 6. skada eller bortföra befintliga hägnadsanordningar,
 7. uppgöra eld
 8. tälta mer än en dag annat än på Björkö och där anvisade platser,
 9. uppsätta husvagn eller förtöja husbåt eller liknande;
 10. anordna tävlingar eller övningar;
 11. åka vattenskidor;
 12. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt samt
 13. fiska

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1980
Areal: 990 hektar varav 300 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län