Hulöhamn och Vindåsen

Utsikt från Hulöhamn-Vindåsen

Fotograf: Brita Fahlström

I reservaten Vindåsen och Hulöhamn kan du uppleva natur typisk för Tjusts innerskärgård. Här finns alltifrån dramatiska bergspartier till strövvänliga hagmarker. I den omväxlande naturen lever en rad sällsynta arter.

Landskap med kontraster

Hulöhamn och Vindåsen ligger på två bergsryggar som skiljs åt av Båtsviken. I båda reservaten finns markerade leder som tar dig genom den omväxlande naturen. Från bergstopparna har man en fantastisk utsikt över Tjustskärgården.

Glesa tallskogar

Halvöarna domineras av hällmarker med gles tallskog. På det tunna och magra jordtäcket trivs endast lavar, ris, mossor och ett fåtal örter, där ljung, lingon och kruståtel är karaktärsarter. I den karga miljön lever en rad ovanliga arter som apollofjäril, tallticka, garnlav, skeppsvarvsfluga och ryl. Stora delar av Hulöhamns hällmarker betas, vilket gynnar arter knutna till ljusöppna tallskogar. Hit hör exempelvis den sällsynta skalbaggen reliktbock.

Frodiga lövlundar och örtrika betesmarker

På några av höjderna är marken rikare och här växer ek och hassel. En del ekar är riktigt gamla trädjättar. I den frodiga myllan växer också örter som blåsippa, gullviva och orkidén Adam och Eva. I sprickdalarnas forna slåttermarker, som idag betas, finner man en flora typisk för öppna marker med arter som darrgräs, jungfrulin, kattfot och solvända. Floran lockar till sig insekter som flera arter bastardsvärmare

Apollo och havsörn

En karaktärsart i reservatet är kärleksört. Den är en mycket viktig värdväxt för den numera sällsynta apollofjärilen, vars larver lever på kärleksört och vit fetknopp. Hulöhamn är ett av det allra bästa platserna i länet för att se apollofjäril. I reservatens ytterområden finns ett rikt fågelliv med dykänder, måsar och tärnor. Den som har tur kan få se havsörn segla i skyn!

Föreskrifter

Inom Hulöhamns naturreservat är det inte tillåtet att:
 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd eller buskar;
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar, borttaga eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet;
 4. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 5. medföra okopplad hund;
 6. tälta eller uppställa husvagn;
 7. förtöja båt mer än ett dygn;
 8. framföra motordrivet fordon annorstädes än på därför anvisade vägar;
 9. parkera fordon annorstädes än på för ändamålet avsedda platser samt
 10. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

 

Inom Vindåsens naturreservat är det inte tillåtet att:

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd eller buskar;
 3. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 4. medföra okopplad hund;
 5. tälta, uppställa husvagn eller förtöja båt annorstädes än på därför särskilt anvisade platser;
 6. framföra motordrivet fordon annorstädes än på därför avsedda vägar;
 7. parkera fordon annorstädes än på därför anvisade platser samt
 8. på störande sätt nyttja TV, radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: Hulöhamn 2013 (1976) och Vindåsen 1974
Areal: Hulöhamn 141,7 hektar och Vindåsen 46 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Hulöhamn Naturvårdsverket och enskilda. Vindåsen enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län