Hulöhamn och Vindåsen

Utsikt från Hulöhamn-Vindåsen

Fotograf: Brita Fahlström

Uddarna är sista utposten innan den karga ytterskärgården tar vid. Kargt är det också på de hällmarker med tallskog som dominerar naturen. Men det finns också frodiga dalgångar med rik flora om våren. I den omväxlande naturen har en rad sällsynta arter en fristad.

Utforska reservaten

De två naturreservaten Hulöhamn och Vindåsen ligger på två bergsryggar som skiljs åt av Båtsviken. Från bergstopparna har du en fantastisk utsikt över Tjust skärgård. I reservaten finns markerade leder som tar dig genom den omväxlande naturen, genom tallskog och ekhagmarker och över strandängar. Leden i Hulöhamn är ca 3,8 km lång och den i Vindåsen är ca 2,1 km.

Glesa tallskogar

Reservatens natur domineras av hällmarker med gles tallskog. I de magra markerna växer främst lavar, ris och mossor samt ett fåtal örter. Spana efter den sällsynta rylen, ett ris som är grönt året om. Den liknar lingon men har långsmala blad med sågade kanter. Rylen växer i gles tallskog, där solens strålar når ner till marken. Andra ovanliga arter i hällmarkerna är apollofjäril och tallticka.

Blom- och insektsrika marker

På några av höjderna är marken lite rikare, här växer ek och hassel. Några av ekarna är riktigt gamla och hem för ovanliga skalbaggar som ekoxen. Blåsippa, gullviva och orkidén Adam och Eva är exempel på växter du kan få se i lövlundarna. I de betade dalgångarna är växtligheten annorlunda med ljusälskande örter och gräs som darrgräs, jungfrulin, kattfot och solvända. Här flyger många olika fjärilar över de blomrika markerna på sommaren, bland annat den sällsynta apollofjärilen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I Hulöhamn naturreservat får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Förtöja båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

I Vindåsen naturreservat får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller förtöja båt på annan plats än utpekade platser.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

Fullständiga föreskrifter för Hulöhamn naturreservat

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall gälla förbud för allmänheten att

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd eller buskar;
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar, borttaga eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet;
 4. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 5. medföra okopplad hund;
 6. tälta eller uppställa husvagn;
 7. förtöja båt mer än ett dygn;
 8. framföra motordrivet fordon annorstädes än på därför anvisade vägar;
 9. parkera fordon annorstädes än på för ändamålet avsedda platser samt
 10. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Fullständiga föreskrifter för Vindåsen naturreservat

C. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet

Det är förbjudet att

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd eller buskar;
 3. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 4. medföra okopplad hud;
 5. tälta, uppställa husvagn eller förtöja båt annorstädes än på därför särskilt anvisade platser;
 6. framföra motordrivet fordon annorstädes än på därför avsedda vägar;
 7. parkera fordon annorstädes än på därför anvisade platser samt
 8. på störande sätt nyttja TV, radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: Hulöhamn 2013 (1976) och Vindåsen 1974
Areal: Hulöhamn 141,7 hektar och Vindåsen 46 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Hulöhamn Naturvårdsverket och enskilda. Vindåsen enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 1 km öster om Loftahammar går en väg mot Källvik. Från den går skyltad väg norrut mot Flatvarp. Efter ca 4 km på den vägen tar man av till höger mot Hulöhamn. Det är då cirka 4 km till reservatets P-plats. Vid parkeringen finns ett rastbord. Genom båda reservaten går en markerad led i en slinga tillbaka till parkeringen.

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss