Hulöhamn och Vindåsen

Utsikt från Hulöhamn-Vindåsen

Fotograf: Brita Fahlström

De två halvöarna Vindåsen och Hulöhamn skjuter ut i havet. De är väl tillgängliga för den som från landsidan vill uppleva ett typiskt avsnitt innerskärgård i Tjust.

Landskapet

På udden i Hulöhamns naturreservat möter fastlandet den karga ytterskärgården. Det växlar mellan höga, delvis otillgängliga bergspartier, Båtsvikens strandängar och dalgångens öppna odlingslandskap. Vindåsens naturreservat är liksom Hulöhamn en cirka 40 meter hög bergrygg som erbjuder en vidsträckt utsikt över Tjustskärgården.

Geologi

Berggrundens "valfiskryggar" är utmärkande för Tjustskärgården. De har bildats genom inlandsisens och vågornas bearbetning. Ett annat geologiskt fenomen man kan studera här är talusbildningar. Vatten som fryser till is i bergets sprickor gör att stenar och block bryts loss och samlas i högar nedanför.

Växtlighet

Naturreservaten domineras av gles tallskog på hällmark. Det tunna näringsfattiga jordtäcket floran mager med ris, mossor, lavar och sparsamma inslag av örter. Ljung, lingon och kruståtel är vanliga arter. I de något fuktigare partierna växer björk, blåbär och vitmossa. Man kan också finna mindre bestånd av orkidén Adam och Eva.

Fågel

Tjustskärgårdens fågelliv rymmer fastlandets och havsbandets fåglar nästan sida vid sida. Fågellivet är mest särpräglat i den yttre kalskärszonen med havsörn, dykänder, måsar och tärnor.

Föreskrifter

Inom Hulöhamns naturreservat är det inte tillåtet att:
 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd eller buskar;
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar, borttaga eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet;
 4. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 5. medföra okopplad hund;
 6. tälta eller uppställa husvagn;
 7. förtöja båt mer än ett dygn;
 8. framföra motordrivet fordon annorstädes än på därför anvisade vägar;
 9. parkera fordon annorstädes än på för ändamålet avsedda platser samt
 10. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

 

Inom Vindåsens naturreservat är det inte tillåtet att:

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd eller buskar;
 3. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 4. medföra okopplad hund;
 5. tälta, uppställa husvagn eller förtöja båt annorstädes än på därför särskilt anvisade platser;
 6. framföra motordrivet fordon annorstädes än på därför avsedda vägar;
 7. parkera fordon annorstädes än på därför anvisade platser samt
 8. på störande sätt nyttja TV, radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten, Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: Hulöhamn 2013 (1976) och Vindåsen 1974
Areal: Hulöhamn 141,7 hektar och Vindåsen 46 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Hulöhamn Naturvårdsverket och enskilda. Vindåsen enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län