Späckemåla

Betesmark i Späckemåla

Späckemåla är en mosaik av skogar, hällmarker och betesmarker. Där ädellövträden dominerar finner man de högsta naturvärdena. Naturreservatet är också en kulturhistoriskt intressant plats, med flera gravfält och gravar utspridda i skog och mark.

Ädla skogar

I en stor del av naturreservatet växer ädellövskog. Ek är vanligast men här växer också lind, ask, alm och lönn. När du vandrar genom skogen stöter du på grova träd med imponerande kronor. Dessa trädjättar är flera hundra år gamla.

Träd med mångfald

Åldrande ädellövträd i gammal skog är en fristad för hotade arter. Om du noga studerar gammelträdens skrovliga, uppbrutna bark på nära håll framträder en mosaik av lavar. Här och var växer tickor som rötar veden och påskyndar trädens åldrande. Håligheterna som bildas passar utmärkt som bostad för skogsduvan och andra hålhäckande fåglar.

Grönska året om

På våren, innan lövverket sluter sig helt, spirar blåsippa, myskmadra, vårärt och tandrot i den rika myllan. I sydöst kan du ha turen att få se den ovanliga korskovallen. Om hösten är blomsterprakten ett minne blott men en uppsjö av mossor breder ut sig över marken och pryder stenar och trädstammar. Guldlocksmossa, fällmossa och grov baronmossa är bara några exempel.

Historiska stenar

På flera platser i naturreservatet finns det fornlämningar i form av gravar och gravfält. Runda, fyllda stensättningar visar var forntidens människor begravt de sina. Den största stensättningen är hela nio meter i diameter, och finns i det norra gravfältet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintlig väg.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisad plats.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 36,8 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Kör E22. Ta av södra avfarten mot Misterhult. Kör till Misterhult. Ta av första avtagsvägen till höger in på Jakobstorpsvägen. Kör ca 800 meter. På höger sida finns en liten P-ficka och reservatsskylt.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss