Ishult

Naturskog i Ishult

Fotograf: Roland Persson

Naturreservatet Ishult är ett stort sammanhängande område med löv- och barrskogar, våtmarker och sjöar. Den omväxlande naturen i kombination med att stora delar av skogen inte påverkats av modernt skogsbruk gör att området är rikt på växter och djur.

Trädarter

I naturreservatet finns många tecken på att skogen stått orörd under lång tid. Här finns gamla grova löv- och barrträd, senvuxna träd, hålträd och död ved. Asp, björk och ek är de vanligaste trädslagen tillsammans med klibbal, som växer längs stränderna. I de lövblandade barrskogarna växer också gran och tall.

Växt- och djurliv

Den variationsrika naturen skapar förutsättningar för en rad svampar, lavar, mossor, insekter, kärlväxter och fåglar. Exempel på intressanta insekter som förekommer i området är alpraktbagge, jättesvampmal, brun trädmyra och stekelbock. Förekomsten av grov asp och lågor av asp är ett särskilt värdefullt inslag i skogen. På de gamla stammarna växer stor aspticka, rävticka, asphättemossa och fällmossa. Aspen nyttjas också av olika hackspettar, som hackar ut bohål i den mjuka veden.

Kulturhistoria

Naturreservatet har en intressant markhistoria. Vattennivån i sjön Hundeln har sänkts för att skapa mer odlingsbar mark och en del av reservatet är därför gammal sjöbotten. Våtmarkerna kring sjön Hundeln har varit viktiga slåttermarker och ännu på 1940-talet fanns ett stort antal ängslador kvar. Av dessa återstår idag endast rester som kan ses bl a i reservatets västra del. Kring sjöarna finns våtmarker i form av strandängar, sumpskogar och mader. På marker som tidigare nyttjats som slåtter- och betesmarker växer idag vide- och sälgbuskage och i kanterna mot fastmarken björk, al och asp. Våtmarkerna är värdefulla områden där t ex hackspettar, järpe och småfågel finner gott om föda.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur
 6. Göra upp eld.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 102 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län