Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ishult

Naturskog i Ishult

Foto: Roland Persson

Naturreservatet Ishult är ett stort sammanhängande område med löv- och barrskogar, våtmarker och sjöar. Den omväxlande naturen i kombination med att stora delar av skogen inte påverkats av modernt skogsbruk gör att området är rikt på växter och djur.

Trädarter

I naturreservatet finns många tecken på att skogen stått orörd under lång tid. Här finns gamla grova löv- och barrträd, senvuxna träd, hålträd och död ved. Asp, björk och ek är de vanligaste trädslagen tillsammans med klibbal, som växer längs stränderna. I de lövblandade barrskogarna växer också gran och tall.

Växt- och djurliv

Den variationsrika naturen skapar förutsättningar för en rad svampar, lavar, mossor, insekter, kärlväxter och fåglar. Exempel på intressanta insekter som förekommer i området är alpraktbagge, jättesvampmal, brun trädmyra och stekelbock. Förekomsten av grov asp och lågor av asp är ett särskilt värdefullt inslag i skogen. På de gamla stammarna växer stor aspticka, rävticka, asphättemossa och fällmossa. Aspen nyttjas också av olika hackspettar, som hackar ut bohål i den mjuka veden.

Kulturhistoria

Naturreservatet har en intressant markhistoria. Vattennivån i sjön Hundeln har sänkts för att skapa mer odlingsbar mark och en del av reservatet är därför gammal sjöbotten. Våtmarkerna kring sjön Hundeln har varit viktiga slåttermarker och ännu på 1940-talet fanns ett stort antal ängslador kvar. Av dessa återstår idag endast rester som kan ses bl a i reservatets västra del. Kring sjöarna finns våtmarker i form av strandängar, sumpskogar och mader. På marker som tidigare nyttjats som slåtter- och betesmarker växer idag vide- och sälgbuskage och i kanterna mot fastmarken björk, al och asp. Våtmarkerna är värdefulla områden där t ex hackspettar, järpe och småfågel finner gott om föda.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 102 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Naturreservatet ligger längs vägen mellan Kristdala och Ishult vid sjön Hundeln

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss