Ishult

Naturskog i Ishult

Foto: Roland Persson

I Ishults skogar vandrar du över mossklädda block och fallna stammar. Skogen har stått orörd sedan länge vilket gör den värdefull för en lång rad växter och djur. Den omväxlande naturen, med sjöar och våtmarker, bidrar också till att många olika arter trivs i området.

Värdefull skog...

Skogen i naturreservatet Ishult skiljer sig på många sätt från en modernt brukad skog. Här finns gamla och grova träd och mycket död ved, eftersom träden dör av ålderdom. I de lövblandade barrskogarna växer asp, björk och ek och längs stränderna klibbal. Olika trädslag och träd av olika ålder är typiskt för skog som sköter sig själv, skog som brukar kallas ”naturskogsartad”.

…med plats för många

Ishults omväxlande natur erbjuder mat och bostad för många olika skogsinvånare. I den fuktiga sumpskogen finner järphönor gott om insekter till sina kycklingar. Döda alstubbar är perfekta boplatser för alpraktbaggens larver. På gamla aspar trivs tickor och mossor och den mjuka veden är tacksam för hackspettar att hacka ut bohål i. I övergivna hackspettshål flyttar gärna sparvuggla in.

Ängar och gammal sjöbotten

I reservatets västra del går det än idag att se rester efter ängslador. I ladorna förvarade Ishults bönder sitt hö som de skördat från våtmarkerna kring sjön Hundeln. Förutom ängar behövde bönderna också åkermark. Genom att sänka vattennivån i sjön Hundeln skapades mer mark att odla på. Namn som Hundleängarna och Hundlegrund berättar för oss om var bönderna förr skördat hö och hur sjön Hundeln tidigare brett ut sig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 102 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Naturreservatet ligger längs vägen mellan Kristdala och Ishult vid sjön Hundeln

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss