Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ledegöl

Fallna granar efter stormen Per

Ibland tar naturens krafter kommandot. Det är precis vad som har hänt i Ledegöl! I sluttningen ner mot sjön växte tidigare en gammal granskog. Men så kom stormen Gudrun.

Naturens dramatik

Lugnet före stormen

Tidigare var detta en gammal, ganska orörd granskog som redan på 30-talet blev avsatt som domänreservat. Skogen var i det närmaste fri från mänsklig påverkan och här trivdes en massa olika lavar, mossor, insekter och svampar som vill ha orörd granskog.

Nuläge

I det här lilla skogsreservatet pågår just nu något väldigt speciellt. Den döda och döende granskogen som du ser i Ledegöl idag är resultatet av flera naturliga men dramatiska händelser. Först kom stormen Gudrun i januari 2005 och vräkte omkull massor av träd, inte bara i Ledegöl utan också i skogarna runt omkring. All den döda granveden som plötsligt uppstod blev rena smörgåsbordet för den lilla skalbaggen granbarkborre (Ips typographus).

Granbarkborren

Granbarkborren är ca 4-5 mm lång och finns i hela landet. I maj-juni svärmar granbarkborrarna. De söker då lämpligt material att föröka sig i. Bäst är vindfällen där virket ännu inte har torkat och försvagade träd i solvarma lägen. I början av augusti börjar den nya generationen barkborrar lämna de angripna träden. Sommaren efter stormen blev varm och torr och det gjorde att barkborrarna hann svärma 3 gånger under säsongen! Därför blev angreppen riktig svåra för många skogsägare. I Ledegöl har alltså barkborrarna tillsammans med stormen i princip tagit död på alla granarna.

Granar – i liv och död

Granar kan bli gamla, mellan 200 och 300 år om de tillåts växa och dö utan påverkan från människans skogsbruk. Granen växer också väldigt olika beroende på var den står. Om marken är bördig och vattentillgången god utvecklas riktiga granjättar medan en gran som står magert och torrt kan vara lika gammal men kanske ser ut som en riktigt dålig julgran!

Stark men känslig

Granen tycker om att växa upp under andra träd, gärna björk och asp. Den är väldigt bra på att konkurrera om vatten och näring och på sikt växer den om lövträden som är snabba i starten men inte klarar mörkret under vuxna granar. Granen har dock några svagheter; den är med sin tunna bark och grunda rotsystem känslig för skogsbrand och stormar och den är begärligt byte för svampar och insekter när den blir försvagad av för mycket vatten kring rötterna eller när grenar eller toppar blåser av.

Naturens störningar viktig för utveckling

Störningar som brand, översvämning och storm har alltid varit ett viktigt och naturligt inslag i skogens ekosystem och utan dem blir det ingen naturlig skogsmiljö. Men eftersom dessa händelser inträffar så sällan sett ur ett mänskligt perspektiv så uppfattas effekterna alltid som stora just här och nu.

Varför låter vi som naturvårdsförvaltare det bara vara?

Jo, detta är en unik möjlighet att få inblick i hur en skog faktiskt återhämtar sig efter en riktig naturlig störning.

Kan död ved vara positivt?

Absolut, många djur, växter och svampar är beroende av att det finns tillgång på död ved i skogarna och i Ledegöl finns det gott om det nu! Och det är ingen risk för fler barkborreangrepp härifrån - skadeinsekterna lägger endast ägg i färsk ved.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp för husbehov
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. uppsätta tavla, plakat, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål. Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1996
Areal: 6,6 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 12 km norr om Bäckebo kyrka. I Ruggstorp, ta av mot Abbetorp och Arbåga. Efter Arbåga fortsätt på en mindre väg mot Stavviken. Ledegöl ligger längs vägen och har endast en mindre parkeringsficka.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss