Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Allgunnen

Tallnaturskog

Foto: Roland Persson

Med sina 2500 hektar är Allgunnen ett av Kalmar läns största naturreservat. Sjön, som givit reservatet dess namn, ingår till sina största delar i reservatet tillsammans med de många större och mindre öarna.                         

Det myllrar under barken

Vill man bocka av 700 vedlevande skalbaggar så är det hit till Hornsö i östra Småland man ska åka. Där du befinner dig nu, i Allgunnens naturreservat, har hittills mer än 100 sällsynta skalbaggar hittats. Några av dem bor större delen av sitt liv i grova ihåliga ekar, andra i murkna gamla aspar. Solbelysta, döda tallar är också populära boplatser. Hornsö-Allgunnen är internationellt känt för sin rikedom av vedskalbaggar. Dessa småkryp tillbringar större delen av sitt liv som larver inne i död ved eller trädens håligheter, dolda för oss människor. Som fullbildade skalbaggar, så som de flesta av oss ser dem, lever de endast en kort tid med ett enda syfte – att para sig. Ett exempel är raggbocken, som lever 4 år som larv men endast 3 veckor som fullvuxen skalbagge!

Varför så artrikt?

En förklaring till Hornsöområdets artrikedom är variation. Här finns glesa, brandpräglade tallskogar, gamla bokskogar, blandskogar med flerhundraåriga ekar och svämskogar. Klimatet, bland det varmaste vi har i Sverige, gynnar också insektslivet. Liksom att skogen på många håll är näst intill orörd, eftersom de steniga markerna varit svåra att bruka. I reservatets gamla åkrar och slåtterängar växer många olika blommor. Blommorna gästas av mängder med fjärilar, varav en del sällsynta som väddnätfjärilen. Även bryn med slån, sälg, hagtorn, rosor, oxel och rönn är mycket värdefulla för insekterna, som hämtar nektar och pollen från blommorna.

Mångfald ovan och under ytan

Allgunnen är en av få stora oreglerade sjöar i Sydsverige. Tillsammans med Alsterån bildar sjön rika vattenmiljöer, med en mångfald av växter och djur. Utter och stensimpa är några av invånarna och utmed strandkanterna växer den sällsynta ormbunken safsa.

Fågelskådning

Reservatets omväxlande natur är hem för många olika fåglar. I sjön Allgunnen häckar fiskgjuse och storlom. I gammelskogen bor olika hackspettar och ugglor samt duvhök, lärkfalk och nattskärra. Där det växer mycket lövträd kan du få syn på stjärtmes, mindre flugsnappare och nötkråka. Utmed Alsterån håller forsärla och strömstare till.

Allgunnen ingick under åren 2016-2022 i Life-projektet Bridging the gap. Följ länken här nedan för att läsa mer om projektet.

Life Bridging the Gap Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller släpvagn mer än två dygn i följd på särskilt angivna platser vid Tjärhällarna och Stavviken (enligt fastställd skötselplan).
 • Tälta mer än två dygn i följd på samma ställe.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Åka vattenskidor.
 • Förtöja eller ankra husbåt.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld på klippor och hällmarker.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, stubbar eller lågor som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Använda området för motorsporttävling, skyttetävling, orienteringstävling
  eller militära övningar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Inom landområdet framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp husbil, husvagn eller släpvagn annat än högst två dygn i följd på särskilt angivna platser vid Tjärhällarna och Stavviken enligt fastställd skötselplan.
 3. Framföra svävare, hydrokopter eller liknande farkost eller åka vattenskidor.
 4. Tälta mer än högst två dygn i följd på samma ställe.
 5. Förtöja eller ankra husbåt.
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 7. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 8. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 9. Göra upp eld på klippor och hällmarker.
 10. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna eller plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, stubbar eller lågor.
 12. Använda området för motorsporttävling, skyttetävling, orienteringstävling eller militära övningar.
 13. Utan Länsstyrelsens tillstånd sätta ut fållor för insamling av insekter.
 14. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.
 15. Utan samråd med Länsstyrelsen använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Föreskrifterna C1-2, C4 och C7-8 gäller ej ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet.

Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för syftena med reservatet är bl a:

 • 7 kap. 28a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva verksamhet eller

vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 2006
Areal: 2265 hektar varav 1356 hektar land
Kommuner: Högsby och Nybro
Markägare: Staten samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Allgunnen ligger på gränsen mellan Högsby och Nybro kommuner och kan nås via ett flertal vägar. Från söder och väg 125 mellan Bäckebo och Alsterbro: Kör mot Uddevallshyltan. Följ skyltning ca 8,5 km och du kommer till parkeringsplats och informationstavla. Det finns många entréplatser runt om i reservatet som du kan välja mellan för ditt besök. Dessa ser du på kartan vid informationsplatsen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet





Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss