Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Allgunnen

Tallnaturskog

Foto: Roland Persson

Med sina 2500 hektar är Allgunnen ett av Kalmar läns största naturreservat. Sjön, som givit reservatet dess namn, ingår till sina största delar i reservatet tillsammans med de många större och mindre öarna.                         

Sjön Allgunnens goda vattenkvalitet gör att många fiskarter trivs här. Det fiskrika vattnet bidrar till att såväl fiskgjuse som storlom häckar i reservatet. Även uttern trivs i det friska vattnet. Den mesta skogen består av äldre tall. Många av dem är 130 år gamla men det finns också betydligt äldre exemplar. Området har ofta härjats av bränder, vilket har givit upphov till den omfattande och speciella insektsfaunan.

Sällsynta skalbaggar

Totalt inom reservatet har fler än 100 sällsynta skalbaggsarter noterats. För några av dem gäller att huvudförekomsten för landet eller hela norra Europa finns koncentrerad hit. I solbelysta gammeltallars grova bark lever långhorningen reliktbock. Bland andra ovanliga och skyddsvärda insekter kan nämnas hårig blombock och raggbock.

Följande arters fortlevnad anses särskilt angelägen att säkerställa: gulfläckig praktbagge, alpraktbagge, asppraktbagge, silverfläckig smalpraktbagge, rödhalsad svartbagge, orangefläckig brunbagge, varierad brunbagge, hårig blombock, smalvingad blombock, rödhjon, smal getingbock, spindelbock samt grön aspvedbock.

Rik fjärilsfauna

Lövskogarnas örtflora är rik med bland andra underviol, lungört, nästrot, gulsippa och vätteros. De blommande buskarna och ärtväxterna skapar förutsättningar för reservatets mycket rika fauna av sällsynta fjärilar. Liten bastardsvärmare, mindre träfjäril, väddnätfjäril, klöverblåvinge, gullvivefjäril, veronikanätfjäril, trollspinnare, rysk högstjärt, svartfläckig högstjärt och tvärlinjerat vickerfly är några av de ovanliga arterna. Ett viktigt område är inägomarkerna kring Mjöshyltan. Den tidigare ängs- och åkermarken är rik på ärtväxter, vilket är av betydelse för dessa insekter.

Fågelskådning

Allgunnens stora och skiftande landskap ger även livsutrymme för många fåglar med specifika krav på häckningslokal och föda. Bland en mängd arter som lever i området kan nämnas fiskgjuse, duvhök, lärkfalk, storlom, stjärtmes, flera olika arter hackspettar, sparvuggla, järpe, trädlärka, mindre flugsnappare, nattskärra, nötkråka, forsärla och strömstare.

Fiske

Det är fint fiske i sjön men fiskekort behövs.

Vegetation

Skogsmarker

Skogsmarken runt sjön Allgunnen domineras av tallskog, ibland som trädslagsrena bestånd men ofta med inslag av olika lövträd. Många av de äldre tallbestånden har naturskogskaraktär med gamla, grova träd, olikåldrighet, flerskiktning och inslag av död ved i form av lågor och torrträd. Ett betydande inslag av gamla, grova tallar finns särskilt längs stränderna och runt myren Bruddeven i nordost. Gamla, senvuxna tallar växer också på hällmarkerna, exempelvis ute på halvön Hästenäs. 

Tallskogarna i området är präglade av en tidigare tät brandfrekvens. Många av tallskogarna har ett stort inslag av lövträd. Förutom ek förekommer asp och björk. Utöver de lövrika blandskogarna med tall,ek, asp och björk finns rena lövbestånd runt sjön. Större sammanhängande ekbestånd finns framför allt på udden Ekenäs i den södra delen av Allgunnen samt på Hästenäset. Ek-asptypen kan även uppträda som en smal kantzon av svämskog utmed å och sjöstränderna.

Strandskogar

Längs med Alsterån växer också en del strandskogar med klibbal och ask. Klibbal förekommer också som rena bestånd eller blandat med björk och gran i de sumpskogar som upptar fuktsvackor och de många blöta partier som angränsar mot maderna. Ädellövträd som lind, lönn och ask är särskilt vanliga i lövängsrester på de gamla inägomarkerna. 

Lav- och svampflora

I lövskogarna finns en artrik och värdefull flora med lundvegetation och i flera områden sällsynta och hotade lavar och svampar. När det gäller lav- och svampfloran kan oxtungsvamp,  blekticka,  rosa skärelav och blomskägglav framhållas. Skogen bryts här och var av smärre rester av tidigare odlingsmarker. Dessa ängs- och betesmarker är vanligen stadda i igenväxning, men innehåller ofta en intressant flora. På marker av detta slag påträffas växter som backsmörblomma, duvvicker, backvicker, backvial, vingvial, sötvedel, gullviva, bergmynta, lundkovall, korskovall, höskallra och stor blåklocka.

Vatten

Vid Allgunnen och längs med Alsterån finns våtmarker i form av vidsträckta mader som omges av lövrika sumpskogar. De har klassats mycket högt i länets våtmarksinventering. De flesta är starrmader som tidigare nyttjats som slåtterkärr. Vegetationen på maderna domineras ofta av brunven och trådstarr. Längs sjöstränderna förekommer det sällsynta gräset sjötåtel. Vatten- och våtmarksmiljöerna är viktiga för fågelfaunan.

Allgunnen ingår i Life-projektet Bridging the gap. Följ länken här för att läsa mer om projektet och vilka åtgärder som planeras.
Life Bridging the gap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller släpvagn mer än två dygn i följd på särskilt angivna platser vid Tjärhällarna och Stavviken (enligt fastställd skötselplan).
 • Tälta mer än två dygn i följd på samma ställe.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Åka vattenskidor.
 • Förtöja eller ankra husbåt.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld på klippor och hällmarker.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, stubbar eller lågor som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Använda området för motorsporttävling, skyttetävling, orienteringstävling
  eller militära övningar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Inom landområdet framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp husbil, husvagn eller släpvagn annat än högst två dygn i följd på särskilt angivna platser vid Tjärhällarna och Stavviken enligt fastställd skötselplan.
 3. Framföra svävare, hydrokopter eller liknande farkost eller åka vattenskidor.
 4. Tälta mer än högst två dygn i följd på samma ställe.
 5. Förtöja eller ankra husbåt.
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 7. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 8. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 9. Göra upp eld på klippor och hällmarker.
 10. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna eller plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, stubbar eller lågor.
 12. Använda området för motorsporttävling, skyttetävling, orienteringstävling eller militära övningar.
 13. Utan Länsstyrelsens tillstånd sätta ut fållor för insamling av insekter.
 14. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.
 15. Utan samråd med Länsstyrelsen använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Föreskrifterna C1-2, C4 och C7-8 gäller ej ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet.

Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för syftena med reservatet är bl a:

 • 7 kap. 28a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva verksamhet eller

vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 2006
Areal: 2265 hektar varav 1356 hektar land
Kommuner: Högsby och Nybro
Markägare: Staten samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Allgunnen ligger på gränsen mellan Högsby och Nybro kommuner och kan nås via ett flertal vägar. Från söder och väg 125 mellan Bäckebo och Alsterbro: Kör mot Uddevallshyltan. Följ skyltning ca 8,5 km och du kommer till parkeringsplats och informationstavla. Det finns många entréplatser runt om i reservatet som du kan välja mellan för ditt besök. Dessa ser du på kartan vid informationsplatsen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss