Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rudalund

Grova gammelekar i Rudalund

Foto: Malin Miller

Imponerande trädjättar och en rik flora gör Rudalunds vackra betesmarker till ett populärt utflyktsmål. De äldsta träden är troligen uppemot 500 år gamla! Många ovanliga arter som är beroende av gamla, murkna ädellövträd för sin överlevnad har en fristad i reservatet.

Brukat sedan länge

Det som idag är naturreservat var fram till början av 1800-talet byn Rudas betes- och slåttermarker. Därefter kom markerna att tillhöra Ruda gård och blev med tiden till stor del uppodlade. Området väster om järnvägen kallas allmänt för Rudalund. Här firades den årliga "Rudalundsfesten" under 1900-talet. Då monterades dansbanor upp inne i bland jätteekarna och lunden gästades av kända orkestrar och artister. Två dansbanor finns ännu kvar och minner om festepoken.

Hem för många

Rudalunds betesmarker karakteriseras av ett stort antal jätteträd av ek och lind. De gamla träden är värdar för många hotade och sällsynta organismer. Lavar som skuggorangelav, gul dropplav och lunglav växer på trädens grova, skrovliga bark. På grövre, nyligen döda eller försvagade ekgrenar växer blekticka. Läderbagge, ekoxe och svart guldbagge är vedlevande skalbaggar som är beroende av de gamla träden under hela eller delar av sin livscykel.

Fågellivet

Rudalunds jätteträd är också värdefulla för fågellivet. Mindre hackspett, kattuggla och göktyta häckar i de håligheter som med tiden bildas i gammelträden. Andra ovanliga fåglar i reservatet är spillkråka, törnskata och nötkråka. Nötkråkans favoritmat är hasselnötter och gynnas av att det finns gott om hassel i området.

Blomsterfägring

I reservatets öppna marker finns en fin flora. Där det är torrt växer backsippa, backnejlika, spindelört och mandelblomma. På friskare mark är slåttergubbe, sommarfibbla, grönvit nattviol och gullviva några av blomstren. Inne i de mer slutna lundmiljöerna trivs blåsippa, tandrot och smånunneört.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utöver vad som gäller enligt C 10 fånga eller samla in insekter där djuren avlivas.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 42,9 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Söderifrån: kör mot Högsby på väg 34. Cirka 1,5 km efter Ruda, följ skylt till höger mot Ruda Gård. Ta in på tredje grusvägen till vänster över åker, strax innan första stora ekonomibyggnaden. Följ brukningsvägen rakt fram. Parkering till höger på gräsplan innanför grinden. Vänligen stäng den efter dig.

Hur sköts naturreservat?

Karta

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss