Lindreservatet

Besökare på vandring i försommargrönskan

Fotograf: Anna Lindberg

Att vandra längs stigen genom hagar och ängar, under lummiga trädkronor och förbi stenrösen och hägnader från forna tiders bönder är en resa genom tid och rum.                         

Historik

Just variationen av olika miljöer tillsammans, med en mångfald av växter och djur, gör reservatet till en intressant upplevelse. Markerna i reservatet har påverkats av människans hävd under lång tid. Vid slutet av bronsåldern och början av järnåldern blev klimatet i Sverige fuktigare och kallare. Bastanta hus byggdes som gav skydd åt människorna och deras djur som nu måste hållas inomhus vintertid. I Lindreservatet finns ett omfattande komplex av husgrunder, gravfält, fägator och stensträngssystem från denna tid.

Mosaik ger mångfald

Platsen för järnåldersboplatsen har förändrats fram till våra dagar. I delar av den gamla inägan har ängsmarken vuxit igen och blivit en linddominerad lövskog. Här finns många arter som är sällsynta och ovanliga idag, exempelvis den starkt hotade svampen linddyna som endast finns på ett fåtal platser i landet. I andra delar av reservatet finns urskogsliknande barrskogar, kärr, sumpskogar, alvarmarker och torrängar. Denna mosaik av olika naturtyper ger en rik miljö med mängder av djur- och växtarter.

Lövängens invånare

De marker som restaurerats under senare år är de värdefulla, trädbevuxna slåtterängarna i reservatet. Här finns flera arter som förknippas med slåtter och gammaltängsbruk; korskovall, gullviva, höskallra och darrgräs. Ängarnas orkidéprakt är också en upplevelse med arter som Sankt Pers nycklar, Johannesnycklar, brudsporre och nattviol. I lövängarna trivs också många fåglar och fladdermöss. Just här kan man stöta på den ovanliga halsbandsflugsnapparen och de sällsynta arterna frans- och trollfladdermus.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra alla slag av fordon, annat än på befintliga vägar,
 2. rida, annat än på befintliga vägar,
 3. tälta, mer än högst ett dygn,
 4. elda,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur, annat än i
  samband med jakt,
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.
 10. bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2000
Areal: 76,1 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Sveaskog AB, Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län