Lindreservatet

Besökare på vandring i försommargrönskan

Foto: Anna Lindberg

Ängar, alvar, kärr och skogar – i Lindreservatet varierar naturen från en plats till en annan. Vilket du får uppleva om du går reservatsleden! Mosaiken bidrar till att en mängd olika växter och djur kan trivas här, vilket gör Lindreservatet till ett av norra Ölands mest värdefulla naturområden.

Blomsterprakt på uråldrig äng

Nattviol, Sankt Pers nycklar, brudsporre och johannesnycklar – listan av orkidéer som blommar i Kronängen kan göras lång, tack vare gångna tiders slit med liar och räfsor. Numera slås ängen med maskin. Höet som bärgas är inte livsnödvändigt för bonden och hans kreatur, utan ängen slås för orkidéernas och andra slåttergynnade växters skull.

Skiftande skog

Den östra delen av reservatsleden passerar genom Kronängen. I ängens utkanter växer träd med ett speciellt utseende. De är knotiga och grenarna utgår från samma ställe på stammarna. Från dessa träd har bönder förr skördat grenar och kvistar, så kallad hamling. Efter ängen tar lummig ädellövskog vid. Här och var stöter du på gamla, grova ekar. De växte upp när markerna brukades och var mer öppna. Utmed stigen träffar du på vit skogslilja under försommaren. Fortsätter du norrut skiftar skogen karaktär. Här växer sumpskogar med gott om tall.

En doft av lind...

I reservatets lövskogar finns det rikligt med lind, vilket är ovanligt såväl på Öland som på fastlandet. Trädet har därför fått ge namn åt naturreservatet. På våren surrar det i lindarnas kronor när hundratals bin och humlor är på jakt efter lindblommornas nektar. Men det är inte bara småkryp som gillar lindar. Det gör också den sällsynta svampen linddyna. Lindreservatet är den enda kända platsen i hela länet där linddynan växer.

Järnåldersbyn Åker

I naturreservatet finns en av Ölands bäst bevarade järnåldersbyar – Åker. Åker bestod av flera gårdar. Husgrunder, odlingsrösen, hägnader och gravar är alla exempel på spår som byborna lämnat efter sig. Kanske får du se någon av de många fornlämningarna vid ditt besök

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad. Du får ha din hund lös i samband med jakt.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att:

 1. framföra alla slag av fordon, annat än på befintliga vägar,
 2. rida, annat än på befintliga vägar,
 3. tälta, mer än högst ett dygn,
 4. elda,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur, annat än i samband med jakt,
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.
 10. bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2000
Areal: 76,1 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Sveaskog AB, Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Vid Torps by, cirka 2 km O om Byxelkrok finns vägskyltning. Följ sedan blå skyltning mot naturreservatet. Rastbord finns på parkeringen.

Det finns en 2 kilometer lång, markerad vandringsled i reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss