Bankeberg

Besökare i Bankeberg

Fotograf: Sigge Sundström

Bankeberg är en av flera platser längs Emån med rik och frodig lövskog. Många vanliga och ovanliga växter och djur lever i naturreservatet. Insektslivet är rikt vilket lockar till sig hackspettar och andra fåglar. Om våren kan du njuta av en rik blomsterfägring.            

Spår som berättar

Här vandrar du i marker som under lång tid ägts och brukats av Bankebergs by. Frodig lövskog sätter sin prägel på ditt besök, men lägg märke till diken, rösen och beskurna träd på din väg genom skogen. De minner om de dagar då byborna odlade och hämtade hö från de trädklädda ängar som fanns här förr i tiden.

Eldorado för småkryp

Ek, asp och björk är reservatets vanligaste trädslag. Många av träden är gamla och ihåliga och här och var syns döda grenar och murkna, höga stubbar. En skalbaggsexpert på jakt efter vedlevande småkryp besökte området i början av 2000-talet. De gamla träden och den murkna veden visade sig vara hem åt en rad sällsynta och hotade arter. Du kan se några av dem här på skylten, i verkligheten kan de vara svåra att hitta för ett otränat öga.

Spana högt och låg

Blommor och fåglar är lättare att upptäcka än millimeterstora småkryp. Vårärt och vippärt, blåsippa och gullviva växer spritt i reservatet. Det lönar sig också att spana efter hackspettar som mindre hackspett och spillkråka. Eller småfåglar som entita och stjärtmes. Ibland skymtar den skygga stenknäcken förbi uppe i lövträdens grenverk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Störa djurlivet.
 2. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 3. Göra upp eld.
 4. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 5. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 6. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2008
Areal: 22,1 hektar
Kommun: Mönsterås
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger strax väster om Fliseryds samhälle. Kör västerut från Fliseryd mot Ruda. Sväng höger vid Bankeberg. Efter ca 700 meter sväng höger in på en smal skogsbilväg. Reservatet ligger mellan denna väg och Emån.

Vägen är enskild, parkering sker med största hänsyn.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss