Bankeberg

Besökare i Bankeberg

Fotograf: Sigge Sundström

På många platser längs Emån är skogarna rika och frodiga. Här i Bankeberg finns stora lövskogsområden med mängder av djur och växter – både vanliga och ovanliga.                         

Varierad växtlighet

I Bankebergs lövskogar växer många av våra svenska lövträd. Ek, asp och björk är de vanligaste trädslagen, och bland buskarna växer bl a hassel och skogstry. Där skogen öppnar upp sig finner man om våren en fin flora med växter som blåsippa, gullviva och vårärt.

Rikt fågelliv

Fågelskådaren har chans att se flera spännande arter. Hackspettar som t ex mindre hackspett och spillkråka lockas till skogen av ett rikt insektsliv och tillgång på gamla och döda träd. Det finns också gott om olika småfåglar, exempelvis entita och stjärtmes, som trivs i lövskogen. Har man tur kan man skymta den skygga stenknäcken uppe bland lövträdens grenverk.

Sällsynta insekter

Reservatets alla gamla träd, multnande ved och blomrika marker skapar förutsättningar för en mängd olika sällsynta insekter med fantasieggande namn. Bland ekarna lever skalbaggar med namn som tvåfläckig smalpraktbagge, smalvingad blombock eller ekträdlöpare. Den som undrar hur en vitsprötad barkvapenfluga eller långhornad lundpuckeldansfluga ser ut bör leta noga med lupp på trädstammar och bland gräs och örter. Dessa ovanliga små flugor är bara några millimeter stora och deras larver utvecklas i multnande aspved.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. Störa djurlivet.
  2. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
  3. Göra upp eld.
  4. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
  5. Gräva eller dra upp kärlväxter.
  6. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2008
Areal: 22,1 hektar
Kommun: Mönsterås
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län