Norra Göten

Äldre lindar i Norra Götens naturreservat

Fotograf: Roland Persson

Naturreservatet Norra Göten ligger i ett varierat landskap
med lövrika blandskogar, ädellövskogar, tallskogar, sjöar och vattendrag. Här kan du vandra på Ostkustleden utmed den forsande Götehultsströmmen eller på egen hand i strandskogarna utmed sjön Göten. I naturreservatet lever många spännande arter, både på land och i vattnet.

Ut i naturen

I Norra Göten kan du vandra i gamla, glesa löv- och barrskogar som ligger vackert utmed Marströmmen. Lättast är att ansluta från Ringvägen eller via Ostkustleden. Vissa områden är strövvänliga och lättframkomliga men du får också vara beredd på att kliva över nedfallna träd och bana dig fram genom snår.

Värdefull skog

Här och var står ihåliga, flera hundra år gamla ekar. I naturreservatet finns också högstubbar, döda trädstammar och grenar. De gamla träden och den murkna veden är boplats för ett stort antal lavar, svampar och insekter. Norra Göten är på så vis en fristad för växter och djur som inte trivs i en brukad skog, där gamla träd och död ved är en bristvara. Exempel på arter i naturreservatet är kandelabersvamp, blekticka, koralltaggsvamp, gulpudrad spiklav, blomskägglav och lunglav.

Under ytan

Naturreservatets sjöar och vattendrag är en del av Marströmmens vattensystem som ingår i Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk av skyddande områden. En av anledningarna till att Marströmmen utsetts till Natura 2000-område är att den hotade fisken nissöga lever här. Vattensystemet är också värdefullt för lekande och uppväxande havsöring och sik.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 4. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 7. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 8. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 55,2 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län