Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norra Göten

Äldre lindar i Norra Götens naturreservat

Fotograf: Roland Persson

Ett varierat landskap med lövrika blandskogar, ädellövskogar, tallskogar, sjöar och vattendrag karakteriserar det här naturreservatet. Här kan du vandra på Ostkustleden utmed den forsande Götehultsströmmen eller på egen hand i strandskogarna utmed sjön Göten. Kanske får du se någon av de många skyddsvärda arter som lever här?

Ut i naturen

Ostkustleden tar dig genom gamla, glesa löv- och barrskogar som ligger vackert utmed Götehultsströmmen. Vissa sträckor är strövvänliga och lättframkomliga. Andra är mer äventyrliga där du får kliva över nedfallna träd och bana dig fram genom snår.

Skog med mångfald

Norra Göten är en fristad för arter som inte trivs i brukad skog, där gamla träd och död ved är en bristvara. Här finns flera hundraåriga ekar, högstubbar, döda trädstammar och grenar. Reservatet är därför en plats där man kan få se ovanliga arter som kandelabersvamp, blekticka, koralltaggsvamp, gulpudrad spiklav, blomskägglav och lunglav.

Under ytan

Naturreservatets sjöar och vattendrag är en del av Marströmmens vattensystem som ingår i EU:s Ekologiska nätverk av skyddande områden Natura 2000. En av anledningarna till att Marströmmen utsetts till Natura 2000-område är att den sällsynta fisken nissöga lever här. Vattensystemet är också värdefullt för havsöring och sik.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra vattenskoter.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 4. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 7. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 8. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 55,2 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från E22 sväng mot Ölvedal. Följ vägen till ni svänger in till höger på Ringvägen. Följ denna till parkering i reservatets nordöstra hörn. Reservatet nås även till fots längs Ostkustleden.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss