Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ekensberg

Ängen i Ekensberg

I det här reservatet växer lövskog på gammal odlingsmark. En del öppna marker har bevarats fram till våra dagar. När du vandrar genom dessa, lägg märke till alla stenhögar. Högarna är lämningar från brukartiden och kallas för odlingsrösen.

Från öppet till slutet

I större delen av det här reservatet vandrar du genom lummig lövskog. Skogen har vuxit upp på gammal odlingsmark. Där det förr fanns åkrar, slåtterängar och betesmarker frodas nu ek, ask, bok, lind och lönn. En liten del av odlingslandskapet finns kvar i form av en gammal åker som slås varje år.

Blommor och svampar

På våren breder mattor av sippor ut sig i den frodiga lövskogen. Först tittar blåsippor fram bland de bruna fjolårslöven. Därefter följer vitsippor i rikliga mängder. På sommaren och framåt hösten går det att hitta vita, orange, gula och röda vaxskivlingar i de öppna markerna. En av dessa är scharlakansvaxskivling, en art som minskat på senare år. Det beror på att den inte trivs på gödslad mark och att många öppna betes- och slåttermarker försvunnit.

Småländska lindrösen

I reservatets södra och västra delar finns flera odlingsrösen. Ett röse är en hög med sten som bönder med stor möda rensat bort från åkermarken. Här i Ekensberg har man lagt stenhögarna vid lindar och de kallas därför för lindrösen. Lindrösen är typiska för det steniga Småland, särskilt för den östra delen av landskapet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Plocka blommor.
 • Gräva eller dra upp växter.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Tälta eller ställa upp husvagn utan tillåtelse från markägaren eller naturvårdsförvaltaren.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar skall förbud gälla att

 1. förstöra eller skada fast föremål eller ytbildning
 2. fålla träd och buskar, bryta kvistar och grenar eller på annat sätt skada vegetationen, exempelvis genom blomplockning eller uppgrävning av växter
 3. störa djurlivet, exempelvis genom att från nära håll fotografera fågelbo
 4. släppa hund eller katt lös inom området
 5. uppställa husvagn eller att utan markägarens eller naturvårdsförvaltarens medgivande tälta
 6. uppgöra eld på annan än anvisad plats
 7. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare o dyl.
 8. parkera på andra än därför avsedda platser.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1970
Areal: 3,6 hektar
Kommun: Emmaboda
Markägare: Långasjö sockens Hembygds- och fornminnesförening
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet är beläget vid sjön Törn, cirka 3,5 km sydost Långasjö och nås genom att från väg 120 ta av mot Ekeboryd.

 • En markerad strövstig leder genom skogsmarken. Det finns rastbord invid parkeringen och sjön.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss