Ekensberg

Ängen i Ekensberg

I Ekeboryd, vid sjön Törns strand, ligger Ekensbergs naturreservat.

Området utgörs av skogsmark med bland annat ädellövskog samt öppen före detta åkermark som numera hävdas genom slåtter. Här finns också ett björkbevuxet kärr. Om våren sker här en rik blomning av vitsippor och blåsippor. I den öppna delen förekommer lindrösen. Forna tiders bönder plockade sten ur sina åkrar och slängde dem på hög, högarna kallas odlingsrösen. Lindrösen är odlingsrösen där det växer lind.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:
 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning;
 2. fälla träd eller buskar, bryta kvistar och grenar eller på annat sätt skada vegetationen, t ex genom blomplockning eller uppgrävande av växter;
 3. störa djurlivet, exempelvis genom att från nära håll fotografera fågelbo;
 4. släppa hund eller katt lös inom området;
 5. uppställa husvagn eller att utan markägarens eller förvaltarens medgivande tälta;
 6. uppgöra eld på annan än anvisad plats;
 7. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare och dyl. samt
 8. parkera på andra än därför avsedda platser.


Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1970
Areal: 3,6 hektar
Kommun: Emmaboda
Markägare: Långasjö sockens Hembygds- och fornminnesförening
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län