Rälla-Ekerum

En slingrande stig i skogen omringat av gröna träd.

Foto: Malin Miller

Rälla-Ekerum är ett populärt naturområde som uppskattas av många, alltifrån motionärer och hundägare till bär- och svampplockare. Växter och djur trivs också här. Naturreservatets skira lövskogar, frodiga sumpskogar, sandiga tallskogar och vattenmiljöer är hem för en mångfald av arter.

Betesmark och kunglig vildsvinsjakt

Ädellövskogarna i Rälla-Ekerum är en rest av ett fem mil långt lövskogsbälte som förr sträckte sig från Borgholm ner till Kastlösa. Skogen kallades Strandskogen och nyttjades som betesmark under hundratals år. Den strandnära betesmarken tillhörde kungens jaktmarker fram till 1800-talet, precis som all utmark på Öland. År 1723 planterade kung Fredrik ut ett 50-tal vildsvin här i området. Än idag finns spår efter vad man tror är fångstgropar där vildsvinen tvingades ner under jakten.

Livsviktiga ekar

I Rälla-Ekerums ädellövskogar finns det gott om grova, ihåliga ekar. Dessa träd är livsviktiga för en lång rad fåglar, fladdermöss, insekter, lavar och svampar. Många av arterna är sällsynta och lever även i det närliggande naturreservatet. Men i Halltorp är ekarna mycket äldre, och yngre träd saknas. Tanken är att ekarna här i Rälla-Ekerum i framtiden ska fungera som ersättare till Halltorps gammelekar.

Skog för fuktälskare

Reservatets frodiga sumpskogar är hem för många mossor, svampar och växter. Här växer vackert blekgrön dunmossa och orkidén nästrot, som saknar klorofyll och därför är brun. På hösten dyker den väldoftande rödgula trumpetsvampen upp i de tjocka mossmattorna.

Sand från istiden

Mitt i reservatet höjer sig en 25 meter hög brant från norr till söder. Branten markerar den västra utkanten av Rällafältet eller Rälla tall, en av Ölands största isälvsavlagringar. Det sandiga isälvsmaterialet avsattes framför den smältande iskanten i slutet av den senaste istiden. På några platser har sanden blåst ihop till sanddyner.

Värdefulla sandmarker

På reservatets torra, magra sandjordar är tallen en karaktärsart. Några av tallarna är mycket gamla och naturminnesmärkta sedan 1920-talet. Tallticka och reliktbock är exempel på arter som behöver dessa gamla tallar för att överleva. I anslutning till golfbanan finns även öppna sandhedar, där bin och andra småkryp trivs. Här finns gott om blommor som förser insekterna med nektar och pollen. Och i de solvarma sandytorna kan bina gräva ut sina bon.

Under ytan

I Rälla-Ekerum skyddas även grunda havsområden med vidsträckta ålgräsängar. Till de här undervattensängarna söker sig fiskar för att leka. Ängarna är också värdefulla för ung fisk, då de erbjuder en skyddande miljö som också är rik på mat.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra fordon eller farkost annat än på enligt skötselplan fastställd vägsträckning.
 2. ställa upp husvagn, husbil, släpvagn eller liknande
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift
 5. göra upp eld 
 6. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 7. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden
 8. gräva upp eller plocka lavar, svampar, växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 9. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris
 10. utan Länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för skytte, orienteringstävling eller militära övningar.
 11. utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.
 12. utan Länsstyrelsens tillstånd utföra insamling, undersökning eller forskning.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2020
Areal:
603 hektar varav 251 hektar land
Kommun:
Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger på mellersta Ölands västra sida i höjd med Rälla samhälle. Åker du hit med bil finns parkering vid naturreservatet Halltorps hage som ansluter till Rälla–Ekerum. Du kan också parkera vid infarten till Rälla gård i reservatets östra del, vid minneslunden och vid väderkvarnen på Ljungheden.

Med buss. Busshållplatser finns invid väg 136 bland annat i Rälla. Vänd dig till Kalmar länstrafik för tidtabell.