Rälla-Ekerum

En slingrande stig i skogen omringat av gröna träd.

Foto: Malin Miller

I isälvsdeltats sandiga marker och de lummiga lövskogarna trivs ett stort antal hotade insekter. Här kan du njuta av ädellövskog, gles sandtallskog med gamla solbelysta tallar, öppna blomrika
sandgräsmarker innanför smala stränder med klappersten eller vit, finkornig sand. Under den glittrande vattenytan finns grunda
havsmiljöer med artrika ålgräsängar.

I Rälla–Ekerum kan du ägna dig åt aktiviteter som vandring, löpning, cykling, ridning,
bad och bär- och svampplockning. Delar av reservatet ingår i ett stort isälvsfält med mäktiga sand- och gruslager. Här förekommer formationer som strandvallar, strandhak och sanddyner. En skarp isälvsbrant markerar deltats västra kant, vid den kan du promenera med fin utsikt ut mot havet. Stigar tar dig sedan vidare ner mot stranden.
Vid brantens fot läcker kalkrikt grundvatten ut i ett myller av små källflöden. I källkärren frodas olika mossor mellan tuvor av skärmstarr och högväxande ormbunkar. Under sommaren blommar här orkidéer och omkring växer en lummig lövsumpskog.

Inom Rälla-Ekerum finns kulturhistoriska spår som odlingsrösen, gamla stenmurar och fornlämningar som visar att platsen varit bebodd redan på stenåldern. I historisk tid har Rälla varit både kungsladugård och jägmästarboställe. Mer eller mindre hela området har genom århundradena brukats som åker, äng eller betesmark.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra fordon eller farkost annat än på enligt skötselplan fastställd vägsträckning.
 2. ställa upp husvagn, husbil, släpvagn eller liknande
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift
 5. göra upp eld 
 6. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 7. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden
 8. gräva upp eller plocka lavar, svampar, växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 9. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris
 10. utan Länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för skytte, orienteringstävling eller militära övningar.
 11. utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.
 12. utan Länsstyrelsens tillstånd utföra insamling, undersökning eller forskning.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Kommun: Borgholm
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger på mellersta Ölands västra sida i höjd med Rälla samhälle. Åker du hit med bil finns parkering vid naturreservatet Halltorps hage som ansluter till Rälla–Ekerum. Du kan också parkera vid infarten till Rälla gård i reservatets östra del, vid minneslunden och vid väderkvarnen på Ljungheden.

Med buss. Busshållplatser finns invid väg 136 bland annat i Rälla. Vänd dig till Kalmar länstrafik för tidtabell.