Knästorp

Gamla hamlade lindar i Knästorps naturreservat

Fotograf: Daniel Cluer

Knästorp är ett spännande område för dig som är intresserad av kultur och natur. Vid Knästorps gamla bytomt kan du bland annat se lämningar efter flera hus. Bytomten är också, liksom dalgången i väster och den sydöstra tallskogen, en miljö rik på olika växter och djur.

Värdefull natur

I branten öster om byn har en ädellövskog vuxit upp på gammal bördig inägomark. På de gamla träden växer en rad ovanliga lavar, till exempel almlav, blek kraterlav och lunglav. Har du tur kanske du får se nötkråka, mindre hackspett eller spillkråka skymta förbi bland grenverken.

Bortom stigarna

Höga naturvärden finns det också i västra reser­vatshalvans nordöstra del. Här är granstammarna färgade i ljusgrått av gammelgranlav och grenarna draperas av olika hänglavar. På fallna stammar växer stubbspretmossa, vedtrappmossa och liten hornflikmossa. I markens mossmattor växer också en rad intressanta marksvampar som brödtagg­svamp och korallfingersvamp.

By med dramatisk historia

"Alla vägar bär till Rom". Eller som i detta fall, alla stigar bär till Knästorps gamla bytomt! Stigen in i naturreservatet följer en bit den gamla kyrksti­gen till Hagelsrum, på senare tid kallad Postvägen. Det är nu mer än hundra år sedan någon bodde i byn men lämningar av hus och annat finns fort­farande kvar. Så här står det att läsa i information från Riksantikvarieämbetet om Knästorps by:

Att alla byns bönder skulle ha supit ihjäl sig är något av en skröna. Byn ödelades visserligen men detta på grund av att majoriteten av bönderna utvandrade.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 90,7 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län