Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Knästorp

Gamla hamlade lindar i Knästorps naturreservat

Foto: Daniel Cluer

Knästorp bjuder på såväl natur- som kulturupplevelser. Från parkeringen vandrar du genom trolsk skog. Lyssna efter fåglars sång och syna gamla trädstammars bark efter lavar. Följ stigen och du når Knästorps gamla bytomt. Här kan du låt fantasin flöda bland huslämningar dolda under buskar och snår.

By med dramatisk historia

”Alla vägar bär till Rom”. Eller som i detta fall, alla stigar bär till Knästorps gamla bytomt! Stigen in i naturreservatet följer den gamla kyrkstigen till Hagelsrum, på senare tid kallad Postvägen. Det är nu mer än hundra år sedan någon bodde i byn men lämningar av hus och annat finns fortfarande kvar. Enligt gamla skrönor ödelades byn i slutet av 1800-talet för att alla bönder i byn söp ihjäl sig. Att alla byns bönder skulle ha supit ihjäl sig är nog knappast sant. Byn ödelades visserligen men orsaken var att majoriteten av bönderna utvandrade.

Artrik skog

I branten öster om byn växer ädellövskog på forna ängs- och åkermarker. På gamla träd i skogen växer en rad ovanliga lavar, som almlav, blek kraterlav och lunglav. Skogen är också hem för en rad olika fåglar. Har du tur kanske du får se eller höra nötkråka, mindre hackspett eller spillkråka!

Bortom stigarna

Skogen i västra reservatshalvans nordöstra del är av en annan karaktär. Här dominerar barrträd och marken är klädd av tjocka mossmattor. Gamla granars stammar är färgade i ljusgrått av gammelgranslav och grenarna draperas av olika hänglavar. På fallna stammar växer kräsna arter som stubbspretmossa, vedtrappmossa och liten hornflikmossa och i mossmattorna kan intressanta marksvampar som brödtaggsvamp och korallfingersvampar dyka upp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 90,7 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Kör mot Målilla. Ta av mot Hagelsrum även kallad Stockholmsvägen. Passera Hagelsrum, kör cirka 5 kilometer på vägen passeras Stighult. I höjd med Sanna finns P-ficka på höger sida. Reservatsskylt finns cirka 100 meter tillbaka utmed vägen. Markerad stig leder från parkeringen till bytomten.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss