Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Knästorp

Gamla hamlade lindar i Knästorps naturreservat

Foto: Daniel Cluer

Knästorp är ett spännande område för dig som är intresserad av kultur och natur. Vid Knästorps gamla bytomt kan du bland annat se lämningar efter flera hus. Bytomten är också, liksom dalgången i väster och den sydöstra tallskogen, en miljö rik på olika växter och djur.

Värdefull natur

I branten öster om byn har en ädellövskog vuxit upp på gammal bördig inägomark. På de gamla träden växer en rad ovanliga lavar, till exempel almlav, blek kraterlav och lunglav. Har du tur kanske du får se nötkråka, mindre hackspett eller spillkråka skymta förbi bland grenverken.

Bortom stigarna

Höga naturvärden finns det också i västra reser­vatshalvans nordöstra del. Här är granstammarna färgade i ljusgrått av gammelgranlav och grenarna draperas av olika hänglavar. På fallna stammar växer stubbspretmossa, vedtrappmossa och liten hornflikmossa. I markens mossmattor växer också en rad intressanta marksvampar som brödtagg­svamp och korallfingersvamp.

By med dramatisk historia

"Alla vägar bär till Rom". Eller som i detta fall, alla stigar bär till Knästorps gamla bytomt! Stigen in i naturreservatet följer en bit den gamla kyrksti­gen till Hagelsrum, på senare tid kallad Postvägen. Det är nu mer än hundra år sedan någon bodde i byn men lämningar av hus och annat finns fort­farande kvar. Så här står det att läsa i information från Riksantikvarieämbetet om Knästorps by:

Att alla byns bönder skulle ha supit ihjäl sig är något av en skröna. Byn ödelades visserligen men detta på grund av att majoriteten av bönderna utvandrade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 90,7 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Kör mot Målilla. Ta av mot Hagelsrum även kallad Stockholmsvägen. Passera Hagelsrum, kör cirka 5 kilometer på vägen passeras Stighult. I höjd med Sanna finns P-ficka på höger sida. Reservatsskylt finns cirka 100 meter tillbaka utmed vägen. Markerad stig leder från parkeringen till bytomten.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss