Halltorp

Jätteekarna i Halltorps hage med staket omkring

Fotograf: Charlotta Larsson

Halltorp är kronjuvelen bland lövskogarna utmed Ölands västkust. Här lever så många arter att området räknas till ett av de artrikaste i Sverige. De mest exklusiva bor i de uråldriga ekarna som finns i Halltorps hage. Går du Lilla lundstigen så får du se dessa pampiga trädjättar. Missa inte heller strandpromenaden och den vackra lövängen!

Proppfullt med arter

Halltorp är en av de artrikaste platserna i landet. Många av invånarna är små och gör inte så mycket väsen av sig. Lavar och mossor som växer på trädstammarna, svampar som dyker upp på hösten i den kalkrika myllan. Och insekter som lever större delen av sitt liv inne i trädens stammar, grenar och rötter. Fast det finns förstås undantag. På våren håller småfåglarna konsert i den skira lövskogen. Då blommar också orkidén guckusko i lövängen, en av flera orkidéer som går att se i reservatet.

Varför så populärt?

I århundraden har bönder haft djur på bete och hämtat hö från lövängar i Halltorp. Det har gynnat ljusälskande ek, ask och alm som vuxit upp i de öppna markerna. De nu gamla ädellövträden bidrar till Halltorps mångfald eftersom de är hem för så många arter. Betande mular och slåtter har också banat väg för blomsterrikedomen. Liksom kalken i backen!

Halltorps blommor

På våren bjuder ädellövskogen och lövängarna på fagra blomster. Först blommar sippor i vitt, blått och gult, vårlök och gullviva. De följs av Sankt Pers nycklar, myska, tandrot och vårärt. Och den ståtliga guckuskon, som växer i den södra lövängen. På sommaren kan du få se många olika blommor på de betade strandängarna, som smultronklöver, ormtunga och kustarun. En bit in åt land växer rosettjungfrulin, brudbröd och orkidéerna fläcknycklar och Johannesnycklar. Beger du dig till betesmarken vid den östra parkeringen kan du få se toppjungfrulin och ytterligare en orkidé – krutbrännare.

Sällsynta soppar.

I Halltorp har det under årens lopp dykt upp många exklusiva svampar. Kalkrik mark och solvarma lägen i ädellövskogar och brynmiljöer – så ser till exempel purpursoppens krav ut på tillvaron. Det måste också finnas ek i närheten, som svampen har ett intimt samarbete med.

Bostäder åt många.

På våren ljuder skogen av starars tjatter. Stanna till vid träd med håligheter så kanske du får höra starungarna, som kallar på sina föräldrar. Andra fåglar som gärna bosätter sig i trädens håligheter är mindre hackspett och skogsduva. Även fladdermöss flyttar in i hålen. Men fåglar och fladdermöss behöver också mat för att överleva. Och det finns det gott om. I såväl trädkronorna som de blomsterrika markerna finns mängder med insekter. Som jagas av fåglarna på dagen och fladdermössen på nätterna!

Reservatet nås enklast med bil. Vägskyltar visar från väg 136. Cirka en kilometer ner längs vägen ligger reservatsparkeringen med tillgängligt torrdass intill den del av reservatet som kallas Halltorps hage. Det finns också en större rastplats längs väg 136 med rastbord och toalett som sköts av Trafikverket. Reservatet är också tillgängligt från vägen in till Halltorps gästgiveri.

Ingångarna nere vid Halltorps hage har självstängande grindar och en 600 meter lång träspång. Denna del av reservatet har hög tillgänglighet för många, även för dig som sitter i rullstol eller går med rullator.

Ledsystemet är färg- och figurmarkerat för att så många som möjligt ska kunna använda det. Här följer en kort beskrivning av de olika lederna. Jorden i reservatet består till största delen av leror och det blir kladdigt vid regn och på våren men det finns spänger vid de värsta ställena. Skogsmarken och ängarna har ett rikt fågelliv och du ser stjärtmesar, bofinkar, sångare, flugsnappare och flera trastarter särskilt under våren. Fantastisk vårblomning med sippor och orkidéer. Just under våren är det mycket vatten i reservatet och har du tur och är ute i rätt tid är det inte ovanligt att stöta på långbensgrodan.

Ängsstigen (gul triangel) 1,4 kilometer – denna led tar dig från Trafikverkets parkering genom den östra delen av reservatet och genom guckuskoängen. Guckuskon blommar i maj-juni. Leden fortsätter nedför landborgskanten och in i Halltorps hage och ansluter till träspången där. Flera av jätteekarna passeras på vägen.

Stövelstigen (grön stövel) 1,7 kilometer – utgår från den södra delen av reservatet och går genom Halltorps hages östra kant och förbi flera gammelekar. Leden fortsätter genom avenbokskogen med sina silvriga stammar och limegrön vårgrönska nedanför landborgskanten fram till mitten av reservatet. Där tar leden av västerut och man följer vattnets väg ner till strandängen. Leden passerar flera bäckar i skogen.

Gästgivarpromenaden (rött hus) 2,8 kilometer – Leden börjar vid Halltorps gästgiveri och man går nedför den gamla fägatan och fortsätter rakt västerut inne i reservatet. Leden passerar den ny restaurerade slåtterängen och flera mulmholkar finns utplacerade längs med brukningsvägen. Skogsmarken domineras av avenbok men här finns även äldre ekar. Det är solvarm öppen betad skog. Våtmarker löper i nordsydlig riktning i hela reservatet. Gästgivarpromenaden viker av norrut och löper mot nordväst och strandängen. Passerar solöppen betad skog med flera äldre ekar. På våren är denna promenad en vandring genom hav av sippor, blå-, vit- och gulsippa finns här. En sträcka går längs den betade strandängen med bryn mot skogsmarken. I vattnet ses ofta knölsvan och gravänder. Strövstigen leder upp igen mot brukningsvägen efter att man passerat flera vildaplar med fin blomning under försommaren.

Strandängsstigen (blå romb) 3,5 kilometer - Denna led löper längs hela strandängen i söder ända upp i norr. Passerar öppna betade strandängar med slånbuskage och blommande bryn mot skogsmarken. I kanten ses äldre ekar som söker sig mot ljuset. Leden passerar Garnuddens ekar för att sedan åter gå ute på de öppna betade strandängarna. I fuktsvackorna på strandängarna blommar svärdslilja. Därefter gör leden en böj in i den betade solöppna skogen i norr och sedan vidare söderut igen. När man passerat brukningsvägen kommer man till en trolsk och oväntad plats med flera stora flyttblock! Efter ett tag kommer man fram till en stor glänta på östra sidan av den stora våtmarken mitt i reservatet. Här finns ett rastbord om man vill vila eller fika. I våtmarken finns långbensgroda liksom i de flesta våtmarkerna i Halltorp. Här finns också en mycket grov lind som lutar sig ut i gläntan. Längs leden söderut passerar man nu ett område med mycket gammal grov avenbok. Dessa träd har många håligheter och träden är grova och har stor krona.

Grodstigen (lila cirkel) 2,1 kilometer – Denna kortare led utgår från södra delen av reservatet i Halltorps hage. Första sträckan följer leden spången och man kan fascineras av gammelekarna och spana efter insekter. Därefter går stigen vidare norrut genom avenbokskog och betesmark med ekar och hamlade lindar. I våtmarkerna finns långbensgroda liksom i de flesta våtmarkerna i Halltorp. Gott om hagtorn och aplar, hassel.

Lilla Lundstigen (orange fyrkant) 1,6 kilometer – Detta är reservatets kortaste led och utgår också den från södra delen av reservatet i Halltorps hage. Första sträckan följer leden spången och man kan fascineras av gammelekarna och spana efter insekter. Sedan gör leden en sväng norrut genom betesmarken och viker sedan av mot strandängen.

Spången 600 meter (inte i övrigt markerat i fält) - Hela spången går i en båge och är en rundslinga bland gammelekarna. Här finns soffor och en större plattform med rastbord. Här kan du njuta av dessa ekjättar samtidigt som du dricker kaffe. Har du tur får du se ekoxar flyga.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. skada eller bortta fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller bortta levande, träd, buskar eller andra växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. skada eller bortta döda träd, stubbar, bark eller ris;
 4. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in insekter eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet med undantag för utövande av fiske.
 5. medföra okopplad hund;
 6. skada eller bortta hägnadsanordningar;
 7. rida;
 8. framföra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel annorstädes än på därför anvisade vägar;
 9. parkera fordon annorstädes än på för ändamålet avsedda platser;
 10. göra upp eld;
 11. tälta, uppställa husvagn eller angöra husbåt;
 12. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt samt
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1979
Areal: 198 hektar varav 142 hektar land
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län