Kyllen

Gammal lövbränna med aspar

Fotograf: Roland Persson

Brandpåverkade skogar är ovanliga idag och många arter är beroende av dessa marker för sin existens. Kyllens naturreservat är ett område som har höga naturvärden tack vare sin brandhistorik.

Kulturmark

Reservatet omfattar marker som traditionellt varit utmark till Högsby och Klebo byar i Högsby socken. Dessa byar ligger väster om själva reservatet. Utmarkerna var främst byarnas gemensamma betesmarker. Djuren gick ofta på den mindre bördiga skogsmarken medan åkrar och ängsmark hölls närmare byn.

Brandpåverkad miljö

Stora delar av reservatet är präglade av brand. Flera av områdets höga naturvärden är också knutna till tidigare brandpräglade områden. De brandpräglade skogarna kan vara ett resultat av ett medvetet svedjande i området med syfte att skapa bördigare marker där. Näringen var ofta hårdare bunden i de sura jordar som fanns i granskogsmarker, men kunde frigöras med hjälp av eld. I Kalmar län, där boskapsskötsel länge varit den dominerande näringen, var syftet med svedjandet vanligtvis att skapa en tätare grässvål med bättre bete för djuren som gick i de skogliga utmarkerna.

Växtlighet

Skogarna i Kyllen är främst äldre tallskogar och blandskogar med väldigt stort lövinslag. En stor del av de naturvärden som finns i Kyllen är knutna till skogsbrandens påverkan på skogen. Efter en skogsbrand gynnas ofta aspen och när detta träd får växa upp i stora mängden bildas en sk lövbränna. Detta skapar lövrika områden i landskapet och det gynnar en stor mängd växter och djur. Gamla lövbrännor med riktigt grova aspar finns på flera platser i reservatet.

Våtmarker

Vad som också är utmärkande för Kyllens naturreservat är alla former av våtmarker som finns; sumpskogar, tallmossar, små gölar och skvattramdoftande myrmarker. Hela området blir en mosaik av viktiga miljöer för lavar, svampar, insekter och andra djur – många både ovanliga och hotade i vårt land.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
  2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser. 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
  3. Störa djurlivet.
  4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
  5. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
  6. Gräva eller dra upp kärlväxter.
  7. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 281,2 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län