Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kyllen

Gammal lövbränna med aspar

Foto: Roland Persson

I reservatets mosaik av skog och våtmarker trivs många olika växter och djur. Delar av skogen har brunnit, vilket varit positivt för artrikedomen. Branden har gynnat lövträd och skapat död ved, till glädje för skalbaggar, hackspettar och många andra skogsinvånare.

Skog som sköter sig själv

I reservatet vandrar du genom barrskogar, som i vissa delar har ett stort inslag av lövträd. Eftersom skogen inte brukats i någon större utsträckning finns det gott om gamla och döda träd. De äldsta tallarna spirade förmodligen redan på 1600-talet!

Präglat av brand

Förr i tiden brann det i våra skogar med jämna mellanrum. Ibland var det blixten som stod för den tändande gnistan, ibland var det människan. Efter branden var det fritt fram för asp, björk och andra lövträd att gro i de öppna, näringsrika brandytorna. I reservatet finns flera sådana här gamla lövbrännor. De asprika lövbrännorna är värdefulla för svampar, skalbaggar, hackspettar och andra som gillar gamla lövträd och död ved.

Fuktig och blöt mark

I reservatet finns många olika våtmarker. Om sommaren bjuder tallmossarna på doft och färg, när skvattrammen blommar och hjortronen mognat. Och över små gölars spegelblanka yta flyger trollsländor i full fart. I de blötaste partierna på Drevsängsmossarna trivs källgräs, en växt som är ganska ovanlig i hela landet. De myggrika lövsumpskogarna är kanske inte så inbjudande för oss människor. Men för fuktälskande lavar och mossor är det en perfekt miljö.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom re­servatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvi­sade platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 7. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar el­ler ris.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 281,2 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger 6 km NO om Högsby. I Högsby ta av mot Klebo, kör ca 7 km till reservatsgränsen. Här finns informationstavla. Parkeringsplats finns vid en vändplan längre in i reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss