Stamsjövägen

Utsikt över näckrosprydd sjö

Foto: Daniel Cluer

I Stamsjövägens blockiga marker växer lövskog rik på gamla ekar och aspar. Skogen är hem för en rad ovanliga växter och djur. I naturreservatet saknas markerade stigar, men ger man sig ut på egen hand finns här chans till fina naturupplevelser!

Blockrika lövskogar

Block och stenar i tusental har gjort det svårt att ta sig fram med häst och vagn, traktorer och skogsmaskiner. Skogen har därför i hög grad lämnats att sköta sig själv och blivit en fristad för störningskänsliga djur och växter. De uppemot 200 år gamla ekarna är speciellt värdefulla för naturreservatets invånare.

Gamla ekar – mångfaldsträd

Gamla, håliga och rötade ekar är livsviktiga för en lång rad insekter, lavar och svampar. På Stamsjövägens senvuxna ekar växer bland annat den sällsynta blektickan. Den ljusa, vidvuxna vedsvampen växer ofta högt upp i ekarnas grenverk, på undersidan av nyligen döda ekgrenar.

Mylla med rik växtlighet

Inne i naturreservatet upptäcker du snabbt att blåbär är en av områdets vanligaste växter. Men här och var finns en rikare flora. Särskilt i slänternas rika mylla, där du bland annat kan hitta vippärt, vårärt och lungört.

Myllrande våtmarker

I området finns gott om blöta kärr, myrar, gungflyn och sumpskogar. En del av våtmarkerna användes förr i tiden för höskörd och odling. I samband med mossodlingen, som pågick ända in på 1940-talet, grävdes diken och kanalsystem för att dränera marken. Det ledde till att vattennivån i Stora och Lilla Grytsjön sänktes. På så sätt bildades nya, vassrika våtmarker i anslutning till sjöarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra vattenskoter.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Köra eller landa lågflygande luftfarkost.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 4. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 7. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 8. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 9. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 10. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 11. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 12. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 45 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Söderifrån; kör E22 mot Fårbo. Passera Fårbo. 2 km efter Fårbo i höjd med Stolpen sväng vänster. Efter 30 meter en y-korsning, håll höger. Parkeringsmöjligheter finns i reservatsgränsen vid informationsskylten.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss