Stamsjövägen

Utsikt över näckrosprydd sjö

Fotograf: Daniel Cluer

I Stamsjövägens blockiga marker växer lövskog rik på gamla ekar och aspar. Skogen är hem för en rad ovanliga växter och djur. I naturreservatet saknas markerade stigar, men ger man sig ut på egen hand finns här chans till fina naturupplevelser!

Blockrika lövskogar

Block och stenar i tusental har gjort det svårt att ta sig fram med häst och vagn, traktorer och skogsmaskiner. Skogen har därför i hög grad lämnats att sköta sig själv och blivit en fristad för störningskänsliga djur och växter. De uppemot 200 år gamla ekarna är speciellt värdefulla för naturreservatets invånare.

Gamla ekar – mångfaldsträd

Gamla, håliga och rötade ekar är livsviktiga för en lång rad insekter, lavar och svampar. På Stamsjövägens senvuxna ekar växer bland annat den sällsynta blektickan. Den ljusa, vidvuxna vedsvampen växer ofta högt upp i ekarnas grenverk, på undersidan av nyligen döda ekgrenar.

Mylla med rik växtlighet

Inne i naturreservatet upptäcker du snabbt att blåbär är en av områdets vanligaste växter. Men här och var finns en rikare flora. Särskilt i slänternas rika mylla, där du bland annat kan hitta vippärt, vårärt och lungört.

Myllrande våtmarker

I området finns gott om blöta kärr, myrar, gungflyn och sumpskogar. En del av våtmarkerna användes förr i tiden för höskörd och odling. I samband med mossodlingen, som pågick ända in på 1940-talet, grävdes diken och kanalsystem för att dränera marken. Det ledde till att vattennivån i Stora och Lilla Grytsjön sänktes. På så sätt bildades nya, vassrika våtmarker i anslutning till sjöarna.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 4. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 7. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 8. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 9. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 10. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 11. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 12. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.


Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 45 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län