Svinö

En stilla dag på Svinö

Fotograf: Johan Teiffel

Svinö är ett populärt ströv- och motionsområde med flera välbesökta badplatser. Större delen av ön domineras av skog som mot vattnet övergår i strandängar med rik växtlighet.

Spår av istiden

Svinö är uppbyggd av morän; material som avsatts av inlandsisen. Moränen på Svinö har utsatts för svallning vilket innebär att fint material har sköljts bort
medan block och stenar blivit kvar. Ovanpå moränen ligger ett lager
strandgrus som kastats upp av havet.

Svinös växtlighet

Norra och västra Svinö domineras av tall, de centrala delarna av gran. Skogen är troligtvis planterad för cirka 100 år sedan. I fuktsvackor växer björk och sälg och på senare tid har även ek etablerat sig. På ön växer också planterade trädarter som blågran, lärk och svarttall. Längs med stränderna finns en variationsrik flora med typiska strandängsväxter som salttåg, gulkämpar och strandkrypa. På försommaren färgas strandängarna rosa av blommande trift. På sensommaren övertar strandastern färgprakten med
sina ljust violetta blommor.

Fågelliv

Skrattmås, gräsand, strandskata, vigg och skäggdopping är vanliga fåglar som kan ses vid vattnet. Rör man sig in mot ön så stöter man på skogsfåglar som bofink, lövsångare, talgoxe och rödhake.

Spännande lämningar

I nordöst finns lämningar efter Svinö skans. Den byggdes av danskarna under 1600-talet. Syftet med befästningen var att försvara segelleden genom Kalmarsund. I söder finns ytterligare en lämning i form av ett plant stenblock, det så kallade Kungsbordet. Tidigare har det omgivits av mindre stenblock att sitta på.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar,
 2. skada eller borttaga växande träd eller buskar,
 3. avsiktligt störa djurlivet,
 4. medföra okopplad hund,
 5. uppgöra eld annorstädes än på därför avsedda platser,
 6. tälta eller uppställa husvagn eller liknande,
 7. framföra motordrivet for
 8. på störande sätt utnyttja TV, radio, grammofon, bandspelare eller liknande. don samt,

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1974
Areal: 120 hektar varav 50 hektar land
Kommun: Kalmar
Markägare: Kalmar kommun
Förvaltare: Kalmar kommun i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län