Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svinö

En stilla dag på Svinö

Foto: Johan Teiffel

Svinö är ett populärt ströv- och motionsområde med flera välbesökta badplatser. Större delen av ön domineras av skog som mot vattnet övergår i strandängar med rik växtlighet.

Spår av istiden

Svinö är uppbyggd av morän; material som avsatts av inlandsisen. Moränen på Svinö har utsatts för svallning vilket innebär att fint material har sköljts bort
medan block och stenar blivit kvar. Ovanpå moränen ligger ett lager
strandgrus som kastats upp av havet.

Svinös växtlighet

Norra och västra Svinö domineras av tall, de centrala delarna av gran. Skogen är troligtvis planterad för cirka 100 år sedan. I fuktsvackor växer björk och sälg och på senare tid har även ek etablerat sig. På ön växer också planterade trädarter som blågran, lärk och svarttall. Längs med stränderna finns en variationsrik flora med typiska strandängsväxter som salttåg, gulkämpar och strandkrypa. På försommaren färgas strandängarna rosa av blommande trift. På sensommaren övertar strandastern färgprakten med
sina ljust violetta blommor.

Fågelliv

Skrattmås, gräsand, strandskata, vigg och skäggdopping är vanliga fåglar som kan ses vid vattnet. Rör man sig in mot ön så stöter man på skogsfåglar som bofink, lövsångare, talgoxe och rödhake.

Spännande lämningar

I nordöst finns lämningar efter Svinö skans. Den byggdes av danskarna under 1600-talet. Syftet med befästningen var att försvara segelleden genom Kalmarsund. I söder finns ytterligare en lämning i form av ett plant stenblock, det så kallade Kungsbordet. Tidigare har det omgivits av mindre stenblock att sitta på.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Tälta.
 • Ställa upp husvagn eller liknande.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

B. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturreservatet.

Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall gälla förbud att

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd eller buskar;
 3. avsiktligt störa djurlivet;
 4. medföra okopplad hund;
 5. uppgöra eld annorstädes än på därför avsedda platser;
 6. tälta eller uppställa husvagn eller liknande;
 7. framföra motordrivet fordon samt
 8. på störande sätt utnyttja TV, radio, grammofon, bandspelare eller liknande.

Föreskrifterna skall ej gälla markägaren eller annan sakägare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1974
Areal: 120 hektar varav 50 hektar land
Kommun: Kalmar
Markägare: Kalmar kommun
Förvaltare: Kalmar kommun i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Ta Ölandsleden mot Öland. Strax innan Ölandsbron är det skyltat mot Svinö. Parkeringsplats och toalett finns.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss