Ålhults urskog

Gammal fallen låga i Ålhults urskog

Fotograf: Anna Lindberg

I Ålhults urskog bildar gamla grova barrträd en pelarsal över markens tjocka mosstäcke. Träd ligger multnande på marken medan nya barrplantor växer upp i luckorna.

Vildmark

Urskogen i Ålhult ser ut som den gör eftersom den inte brukats av människor på länge. Den blockrika marken var svår att bruka men har eventuellt använts för skogsbete.

Växt- och djurliv

Ålhults urskog är rik på olika arter av mossor, lavar och svampar och flera ovanliga och urskogsgynnade insektsarter har påträffats i Ålhultsskogen. Den stora mängden insekter i skogen drar till sig fåglar, främst hackspettar som spillkråka, större och mindre hackspett och gröngöling. Har man tur kan man också stöta på tjäder och järpe i området.

Granbarkborreangrepp

Stormarna Gudrun (2005) och Per (2007) orsakade stor förödelse i skogslandskapet och fällde mängder med träd. I de döda granarna förökade sig granbarkborrar i så stor omfattning att de kunde angripa och döda även friska granar. Även Ålhults urskog drabbades av massiva angrepp med stora mängder döda granar som följd. I ett naturskogslandskap är granbarkborreangrepp en naturlig störningsfaktor och granbarkborren är en nyckelart som skapar nya miljöer som många andra arter är beroende av. I dagens skogslandskap råder stor brist på riktigt gammal granskog och för att skydda de unika gamla granarna i Ålhults urskog genomfördes en del begränsade åtgärder i form av uttag eller barkning av angripna granar. Detta i ett försök att lindra angreppets omfattning.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. Störa djurlivet.
  2. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
  3. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
  4. Göra upp eld.
  5. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
  6. Gräva eller dra upp kärlväxter. 
  7. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1984 samt 2007
Areal: 29 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län