Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Västra Äng

Den vackra lilla orkidéen krutbrännare

Foto: Anders Johansson

Västra äng är beläget i Mittlandsskogens norra del på mellersta Öland. Omgivningarna består av ett småkuperat landskap med en mosaik av ädellövskog, ängsrester, hagmarker, kärr och åkrar med stengärden.

Skogsmarken

Naturreservatet utgörs av en blandning av ädellövskog, kalkfuktängar och örtrika torrängar. Som helhet är skogen i området förhållandevis ung. Förekomsten av gamla grova träd vittnar dock om att trädkontinuiteten är lång inom vissa delar. I övrigt förekommer skogsalm, vresalm, lönn, lind, oxel, rönn, vildapel och klibbal. I stora delar av området finns ett underskikt av hassel. I övrigt består buskskiktet av hagtorn, skogstry, kornell, benved och uppslag av ask och lönn.

Högt naturvärde

Kärlväxtfloran är förhållandevis rik i lövskogen. Ett stort antal arter som signalerar höga naturvärden förekommer. Bland dem kan nämnas tandrot, vårärt, skogsbingel, underviol, murgröna, sårläka, vätteros, desmeknopp, tvåblad, nästrot, storrams och lundelm. Lövskogen hyser också en rik flora av lavar och svampar. Flera arter visar på områdets höga naturvärde, exempelvis lavarna grå skärelav och mjölig klotterlav samt svampen fläckticka.

Orkidéer

Bland den hävdgynnade floran märks toppjungfrulin, rosettjungfrulin, backsmultron, grönvit nattviol, vårbrodd, darrgräs, harstarr, ängsstarr, Johannesnycklar och S:t Pers nycklar med flera. Här kan du också hitta Krutbrännaren, en lågvuxen orkidé, som med sin kontrasterande vita och svartröda färg är lätt att känna igen. Den blommar i juni.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Rida.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster,
 2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 3. rida,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 6. göra upp eld,
 7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 9. skada fast fornlämning,
 10. gräva upp eller plocka kärlväxter, vedsvampar, mossor eller lavar,
 11. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 12. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1995
Areal: 15 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Västra äng ligger i mittlandskogens norra del, norr om naturreservatet Karum. Sväng österut från väg 136 i Rälla, mot Högsrum. Håll mot Gärdslösa (vänster) där vägen delar sig. Efter cirka 1 km dyker Noaks Ark upp på vänster sida. Efter ytterligare 1 km svänger man vänster mot byn Karum. Parkering finns på höger sida innan byn, följ skyltningen.

Parkeringsplatsen är gemensam med Karum.

Från parkeringen utgår en led genom Karums naturreservat fram till Västra äng. Inom reservatet finns en fin rundslinga som är vitmarkerad.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss