Västra Äng

Den vackra lilla orkidéen krutbrännare

Fotograf: Anders Johansson

Västra äng är beläget i Mittlandsskogens norra del på mellersta Öland. Omgivningarna består av ett småkuperat landskap med en mosaik av ädellövskog, ängsrester, hagmarker, kärr och åkrar med stengärden.

Skogsmarken

Naturreservatet utgörs av en blandning av ädellövskog, kalkfuktängar och örtrika torrängar. Som helhet är skogen i området förhållandevis ung. Förekomsten av gamla grova träd vittnar dock om att trädkontinuiteten är lång inom vissa delar. I övrigt förekommer skogsalm, vresalm, lönn, lind, oxel, rönn, vildapel och klibbal. I stora delar av området finns ett underskikt av hassel. I övrigt består buskskiktet av hagtorn, skogstry, kornell, benved och uppslag av ask och lönn.

Högt naturvärde

Kärlväxtfloran är förhållandevis rik i lövskogen. Ett stort antal arter som signalerar höga naturvärden förekommer. Bland dem kan nämnas tandrot, vårärt, skogsbingel, underviol, murgröna, sårläka, vätteros, desmeknopp, tvåblad, nästrot, storrams och lundelm. Lövskogen hyser också en rik flora av lavar och svampar. Flera arter visar på områdets höga naturvärde, exempelvis lavarna grå skärelav och mjölig klotterlav samt svampen fläckticka.

Orkidéer

Bland den hävdgynnade floran märks toppjungfrulin, rosettjungfrulin, backsmultron, grönvit nattviol, vårbrodd, darrgräs, harstarr, ängsstarr, Johannesnycklar och S:t Pers nycklar med flera. Här kan du också hitta Krutbrännaren, en lågvuxen orkidé, som med sin kontrasterande vita och svartröda färg är lätt att känna igen. Den blommar i juni.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster,
 2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 3. rida,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 6. göra upp eld,
 7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 9. skada fast fornlämning,
 10. gräva upp eller plocka kärlväxter, vedsvampar, mossor eller lavar,
 11. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 12. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.
 14. Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med Länsstyrelsen. 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1995
Areal: 15 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län