Västra Äng

Den vackra lilla orkidéen krutbrännare

Foto: Anders Johansson

Västra äng domineras idag av lövskog, men precis som namnet antyder har området en historia som slåtteräng. Den långa slåttertraditionen hålls ännu vid liv i en mindre del av reservatet. Inte för höskördens skull, utan för att gynna ängens artrika flora.

Brukade marker

Västra äng tillhör Jämjö by. Under tidigt 1800-tal brukades området som ängsmark och omgavs då av en stenmur. Gamla kartor visar att det fanns inslag av små åkrar, sanka partier och lövträd i ängsmarken. Åkrarna övergavs tidigt men från ängarna skördades hö fram till 1910-talet. Därefter gick kreatur och betade i området fram till 1960-talet. Idag brukas en mindre del av Västra äng återigen som äng.

Specialiserade ängsväxter

Ängen är en av våra mest artrika naturmiljöer med ett myller av blommor, gräs, fjärilar, bin och humlor. Växter är på olika sätt anpassade till slåttern och ängsmarkens magra jordmån. Några växter är små och behöver inte så mycket näring. Andra har en stor bladrosett nära marken som undgår liens framfart. Ännu en anpassning är förmågan att skjuta nya skott efter slåttern.

Skogsblommor och gammelträd

På ängar som övergivits växer det nu frodig lövskog. Här kan du få se många olika blommor på våren. Som den egendomliga vätterosen, som saknar klorofyll och lever som parasit på rötterna hos hassel. Lägg märke till alla gamla, grova ädellövträd med vida kronor. De minner om den tid då området fortfarande brukades, då träden inte stod så tätt som idag. De gamla träden är hem för många sällsynta lavar och svampar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Rida.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster,
 2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 3. rida,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 6. göra upp eld,
 7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 9. skada fast fornlämning,
 10. gräva upp eller plocka kärlväxter, vedsvampar, mossor eller lavar,
 11. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 12. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1995
Areal: 15 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Västra äng ligger i mittlandskogens norra del, norr om naturreservatet Karum. Sväng österut från väg 136 i Rälla, mot Högsrum. Håll mot Gärdslösa (vänster) där vägen delar sig. Efter cirka 1 km dyker Noaks Ark upp på vänster sida. Efter ytterligare 1 km svänger man vänster mot byn Karum. Parkering finns på höger sida innan byn, följ skyltningen.

Parkeringsplatsen är gemensam med Karum.

Från parkeringen utgår en led genom Karums naturreservat fram till Västra äng. Inom reservatet finns en fin rundslinga som är vitmarkerad.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss