Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åby

Emån rinner genom Åby naturreservat

I naturreservatet Åby skyddas en sträcka av Emån och dess omgivningar. Emån är ett av landets mest värdefulla vattendrag. Ett rikt växt- och djurliv finns också i de omväxlande våtmarker och lövskogar som kantar ån.                        

En av landets mest värdefulla åar

Genom reservatet flyter Emåns vatten ömsom fram i sakta mak, ömsom kastar det sig utför i forsar och fall. Emån är ett av Sveriges mest artrika vattendrag med 30 olika fiskarter. För de hotade arterna mal och tjockskalig målarmussla är det ett av landets viktigaste vattendrag. Här finns också en unik stam av lax och havsöring. Asp, vimma och nissöga är andra ovanliga arter som lever i Emåns klara vatten.

Rikt fågelliv

Våtmarkerna har stor betydelse för en rad häckande och rastande fåglar. Tidigt på våren kan man exempelvis se stora flockar med sångsvan och gäss liksom spelande enkelbeckasin och tofsvipor.

Artrika sumpskogar

I anslutning till ån och våtmarkerna växer frodiga svämlövskogar, lövträdsrika skogar som ofta är översvämmade. Det varierande vattenflödet stressar träden och gör att många dör i förtid. De döda träden lockar till sig skalbaggar och andra vedlevande insekter. Den döda veden är också betydelsefull för mossor, lavar, svampar, hackspettar och andra fåglar.

Brukade marker

I reservatet finns vidsträckta, öppna våtmarker. Förr i tiden brukades en stor del av dessa marker som slåtter- och betesmarker. På 1940-talet låg hela 15 ängslador längs ån, vilket vittnar om våtmarkernas betydelse för dåtidens höskörd. Ön i södra delen av reservatet slås och betas än idag.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Köra eller landa lågflygande luftfarkost.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Inom landområdet framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 5 knop.
 4. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 7. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 8. Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
 9. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser eller i medhavd grill eller friluftskök.
 10. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 2. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2014
Areal: 350 hektar
Kommun: Mönsterås
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Söderifrån. Kör E22 och sväng av mot Fliseryd in på Klockarevägen, passera kyrkan och fortsätt höger ut på Åbyvägen. I T-korsning håll höger in på Ytterbyvägen. Följ Ytterbyvägen rakt fram ca 5 km. På vänster sida finns P-ficka samt reservatsskylt.

Mönsteråsleden går genom området

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss