Björnö

Björnö

Fotograf: Sigge Sundström

Naturreservatet är en del av ett större herrgårdspräglat odlingslandskap kring Björnö gård norr om Kalmar.                         

Skogsmarken

Kärnområdet

Reservatets kärnområde, en halvö vid Kalmar sund, utgörs av hagmarker bevuxna med gamla, vidkroniga ekar. Ekhagmarkerna inom den östra delen av reservatet hävdas genom bete med nötkreatur.

Utanför kärnområdet

I den sydöstra delen övergår hagmarkerna mot Rafshagsviken i öppna och välbetade havsstrandängar. På strandängarna finns uppstickande moränholmar av varierande storlek som är bevuxna med ek. På den största holmen växer ett blandbestånd av ek, tall och björk. Inom denna del finns ett rikt inslag av hålekar.

Flora och fauna

Till karaktärsarterna i området räknas gullviva, ängsviol, knippfryle, Adam och Eva, svinrot, bockrot, blåsuga, mandelblomma, stor blåklocka, liten blåklocka, sommarfibbla, tjärblomster, höstfibbla, vårbrodd, darrgräs, gökärt, stagg och ängsvädd. Området hyser som helhet en rik fauna och flora med inslag av många ovanliga arter, framförallt skalbaggar och lavar.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:
 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster annat än på befintliga vägar,
 2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 3. rida annat än på befintlig väg,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 6. göra upp eld,
 7. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 10. bedriva kommersiell verksamhet.
Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten, Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 103,5 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Staten samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län