Björnö

Björnö

Fotograf: Sigge Sundström

Mäktiga ekar, ovanliga skalbaggar och en rik kulturhistoria. Det är delar av Björnö naturreservat, ett tätortsnära utflyktsmål av internationell klass!            

Historisk mark

Naturreservatet Björnö är en del av det herrgårdslandskap som under långa tider varit en del av Björnö gods. Godset har genom århundradena haft flera olika ägare, främst hörande till kända adelsfamiljer som Sparre, Tott och Oxenstierna. Att det finns så mycket ek, till vilka många av de höga naturvärdena är kopplade, är en följd av denna långvariga adliga närvaro i området. Den så kallade regalrätten, det vill säga Kronans äganderätt till alla ekar för skeppsvirke, gällde nämligen inte adeln. De hade rätt att själva bestämma över sitt ekbestånd. Att det finns så många ekar kring Björnö har därför ett betydande kulturhistoriskt värde då dessa berättar om godsets långa tid i adlig ägo.

Rik mångfald

Det kulturpräglade eklandskapet är idag en global bristvara. Av den svenska ­utbredningen är det Östergötland och Kalmar län som har de största områdena med riktigt gamla ekar och Björnö är ett av dessa viktiga områden. Det tar ungefär 200 år för en ek att börja rötas på insidan och bli ihålig. Olika vedsvampar hjälper till med nedbrytningen på insidan av träden. I ihåligheterna bildas det mulm, ett löst material av nedbruten ved, fågelspillning, löv och annat som är väldigt viktig för en mängd arter. På Björnö är ekarnas medelålder runt 150 år. Enstaka jätteekar och grova lindar av betydligt högre ålder finns främst i norra delen vid Matängsbacken, i anslutning till allén. På enstaka lindar växer den fridlysta misteln. I ekhagarna finns många växter som trivs i betade marker. Till exempel gullviva, bockrot, blåsuga, ängsvädd, stagg, darrgräs och mandelblomma. Gamla ekar är också en viktig livsmiljö för lavar och svampar. I Björnö har flera ovanliga arter hittats, bland annat gammelekslav, liten sönderfallslav, matt pricklav, brun nållav, grå skärelav och blekticka.

Blommande strandängar

Det finns inte bara ekar på Björnös marker. Havsstrandängarna i naturreservatet är artrika välbetade marker med växter som salttåg, rödsvingel, krypven och havsälting. På våren färgas strandängarna i gult och blått av blommande klöverärt och jungfrulin och här häckar vadare som rödbena och tofsvipa. Havsstrandängarna betas av nötkreatur och är en öppen och flack miljö som bara bryts av moränholmar med gamla träd som ligger utspridda som mindre öar på strandängen. Genom den västra delen av reservatet slingrar sig vattendraget Åbyån som sedan mynnar ut i Rafshagsviken i Östersjön. De nedre delarna av Åbyån är viktiga platser för vårlekande fiskarter som abborre, gädda och mörtfiskar.

Insekternas eldorado

Björnös skalbaggar inventerades under sent 90-tal. Det visade sig att drygt ett 50-tal hotade arter, de flesta knutna till områdets ekmiljöer levde i Björnö naturreservat. Redan då konstaterades flera fynd av läderbagge som lever i ihåligheter i gamla lövträd och ofta signalerar att det finns många andra spännande arter i närheten. Andra intressanta fynd av skalbaggar på Björnö är bland annat brunoxe, bålgetingskortvinge, bokoxe, smalknäppare, mulmknäppare, matt mjölbagge och taggbock.

Inom Lifeprojektet Bridging the gap har det satsats stort i Björnö när det gäller skalbaggar. Två extremt sällsynta arter; större ekbock och bredbandad ekbarkbock, som båda är starkt knutna till områden med gamla ekar har nu fått en ny fristad här. Större ekbock finns idag bara på ett fåtal ekar i Halltorps hage på Öland. Det enda stället i hela Norden! Men genom ett samarbete med Nordens ark i Lysekil har ekbockar och ekbarkbock kunnat födas upp och sättas ut i sin nya hemmiljö i Björnös ekhagar.

Utflyktsmål

Inom Björnö naturreservat finns goda möjligheter till naturupplevelser i spännande och varierande miljöer. Reservatet är en del av det herrgårdspräglade landskapet runt Björnö slott med park, allé och omgivande åkermarker och ekhagar. Det är ett intressant utflyktsmål ur både ett kulturhistoriskt och biologiskt perspektiv. Reservatet ligger nära Kalmar tätort, endast 15 minuters resa med bil. Parkeringsmöjligheter för ett mindre antal personbilar finns vid Matängsbacken i den norra delen av reservatet. En vandringsled passerar igenom området längs med enskilda vägen Oxhagen-Matängsbacken och vidare mot väster längs vägen till Byrum. Leden är en del av en kommunal vandringsled som utgår från Horsö-Värsnäs-området.

Björnö ingick i Life-projektet Bridging the gap mellan 2016-2022. Följ länken här för att läsa mer om projektet.
Life Bridging the gap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost utanför utpekade vägar.
 • Tälta.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Rida någon annanstans än utpekade vägar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva,dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster annat än på befintliga vägar,
 2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 3. rida annat än på befintlig väg,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 6. göra upp eld,
 7. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 10. bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 103,5 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Staten samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Området ligger i anslutning till den enskilda vägen mellan E22 och Björnö herrgård. En mindre parkering finns vid Matängsbacken.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss