Hulteglänn

Gammal låga i Hulteglänn

Hulteglänns naturreservat hyser en enastående biologisk mångfald. Den gamla, fuktiga lövskogen är en god miljö för känsliga lavar, mossor och svampar. Örtfloran är också rik och frodig, särskilt på våren och försommaren.

Gammal orörd skog

I stora delar av reservatet växer lövskog med mycket ek. Skogen har, med undantag för några mindre hyggen, inte brukats under flera decennier och därför finns här träd i alla åldrar och storlekar. Det finns gott om gamla träd och multnade ved. Alla mossklädda stenblock, som ligger spridda i den småkuperade terrängen, understryker känslan av orörd trollskog.

Prunkande örter

Den som besöker Hulteglänn om våren och försommaren har möjlighet att njuta av en fantastisk örtrikedom. Vårärt, blåsippa, myska, lungört och trolldruva är bara några exempel på vad man kan förväntas se. En förklaring till den frodiga växtligheten är att berggrunden är består av basiska bergarter, sk grönsten.

Hotade arter

Fuktstråk och djupa, vattenfyllda blocksänkor bidrar till stabil och hög luftfuktighet. Lägg till lövrik gammal skog och rik jordmån och man har en naturmiljö som passar för en rad krävande svampar, mossor och lavar. Många av reservatets arter har fantasieggande namn som kandelabersvamp, lunglav, blomskägglav och vedtrappmossa. Alla dessa är upptagna på den nationella rödlistan över hotade eller missgynnade arter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. Framföra motorfordon.
  2. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
  3. Störa djurlivet.
  4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
  5. Göra upp eld.
  6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
  7. Gräva eller dra upp kärlväxter.
  8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2008
Areal: 55,8 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län