Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hagelstad

Hagtornsträd i Gösslunda naturreservat

Foto: Malin Miller

Frodig lövskog med ek och lind täcker stora delar av det här reservatet. Så har det inte alltid sett ut. Människan har brukat dessa marker sedan järnåldern, haft djur på bete och hämtat hö från ängar. Först på 1970-talet fick skogen fritt spelrum och de öppna markerna doldes i grönska. Men det finns fortfarande kvar spår som minner om forna tider!

Stenar som berättar

På Öland finns lämningar från järnåldern i en omfattning som är unik, även ur ett internationellt perspektiv. Här i Hagelstad kan du få se flera husgrunder, stensträngar och rösen från järnåldern. Lämningarna syns tydligast i naturreservatets nordöstra del.

Från äng till skog

Kartor från 1778 visar att reservatets marker vid denna tid var slåtterängar som hörde till Hagelstads by. Slåttern hade troligen pågått i flera hundra år innan dess också. Generationer av bönder har bärgat hö från ängarna för att ge till kreaturen på vintern. Ängsslåttern pågick ända fram till 1920-talet, då betesdjur ersatte lien. När betet upphörde på 1970-talet gick brukarepoken i graven, vilket gav träd och buskar fritt spelrum att växa upp till den lummiga skog som idag präglar området.

Värdefulla träd

Reservatets skog är hem för en rad ovanliga lavar, mossor och svampar. Många av dessa är knutna till områdets gamla ekar och lindar, som står här och var. Dessa ljusälskande träd växte upp när området fortfarande brukades. Stanna gärna till vid något av gammelträden. Kanske sitter det någon ticka på stammen? Om du synar den skrovliga barkens skrymslen och vrår på nära håll framträder olika lavar, några av dem är riktigt dekorativa!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2009
Areal: 14,8 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger 2 km väster/sydväst om Källa kyrka och cirka 6,5 km syd/sydväst om Löttorp.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss