Hagelstad

Hagtornsträd i Gösslunda naturreservat

Fotograf: Malin Miller

Naturreservatet Hagelstad har en intressant historia. Liksom på många andra platser på Öland finns här lämningar från järnåldern. På forna åker- och ängsmarker växer idag en frodig ädellövskog.

Från dåtid till nutid

I dokument från 1770-talet beskrivs reservats­området vara ”af skarp och stenbunden hårdvall” samt ”beväxt med Ek och Hasselskog”, vilket betyder att här var en lövrik äng. Ängsslåttern pågick fram till 1920-talet, då betesdjur ersatte lien. När betet upphörde på 1970-talet gick en månghundra­årig hävdepok i graven. Sedan dess har träd och buskar växt upp kring de gamla trädjättar vars frön spirade i ett öppet landskap.

Stenar som berättar

Eftersom reservatsområdet endast brukats som slåtter- och betesmark är fornlämningar bättre bevarade än på den omgivande åkermarken. Det finns till exempel lämningar efter bebyggelse i form av husgrunder, stensträngar och rösen, vilka syns tydligast i naturreservatets nordöstra del. Bebyggelsen är troligen föregångare till byarna Långerum och Hagelstad, vilka sedan medeltiden ligger på sina nuvarande lägen.

Skydd av arter

Den västra delen av reservatet avsattes 1977 med syftet att bevara en ädellövskog med mycket ek och för länet sällsynt stort inslag av skogslind. När reservatet utökades 2009 tillkom ytterligare ekdominerad ädellövskog. I den skyddade skogen växer en rad intressanta lavar, mossor och svampar som gammelgranlav, trubbfjädermossa och hassel­ticka. Det finns också en rik kärlväxtfloran, särskilt i de nordöstra delarna, med arter som tandrot, vårärt och skogsbingel.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar
  eller ris.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2009
Areal: 14,8 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län