Ismantorp

Skogsknipprot i Ismantorps naturreservat

Foto: Daniel Cluer

Ismantorp är en del av Mittlandsskogen, ett av landets största sammanhängande lövskogsområden. I reservatet finns en mosaik av blandädellövskog, rikkärr och öppna marker. Den omväxlande naturen är hem för en stor mångfald av växter och djur.

Mittlandsskog

Du befinner dig i Mittlandet – ett område vars artrikedom och kulturvärden har få motsvarigheter i Europa. Reservatets natur domineras av ädellövskog med framför allt ek, ask och skogsalm. Under trädkronorna breder ett tätt, ibland ogenomträngligt buskskikt ut sig med hassel, hagtorn, tibast med flera. Värdefullt för många Reservatet är en fristad för en lång rad ovanliga arter. Här finns till exempel kräsna lavar som bara växer på gamla ädellövträd i skogar med hög och jämn fuktighet. Bland marksvamparna finns sällsyntheter som jättespindling, blekmusseron och djävulssopp, arter som är mer ljuskrävande jämfört med lavarna. I brynmiljöerna växer också den ovanliga storviolen. Den finns bara på ett fåtal platser i landet, alla på Öland.

Blomsterrikt

I lövskogen finns en rik lundflora med bland annat lungört, hålnunneört och orkidéer som Sankt Pers nycklar och tvåblad. Andra orkidéer som Johannesnycklar och salepsrot trivs i de öppna markerna där de växer tillsammans med brudbröd, flockarun och skogsklocka. I rikkärren finns ytterligare en uppsättning örter med svärdsyssla, krissla och rödklint. Och ännu fler orkidéarter, till exempel brudsporre!

Spår från förr

I och utanför reservatet finns omfattande fornlämningar från järnåldern. Dessa kulturmiljöer är unika för Öland och saknar motstycke även i ett internationellt perspektiv. Exempel på lämningar i reservatet är husgrunder, stensträngar, odlingsrösen och gravar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Göra undersökning eller forskning.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att

 1. Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig allmän väg.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn i följd på samma ställe.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 5. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 6. Göra upp eld.
 7. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 10. Utan samråd med Länsstyrelsen upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 11. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökningar eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2003
Areal: 84,2 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger mellan byarna Abbantorp och Ismantorp i den centrala delen av Mittlandsskogen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss