Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ismantorp

Skogsknipprot i Ismantorps naturreservat

Foto: Daniel Cluer

Mittlandsskogen är ett av landets största sammanhängande lövskogsområden. Den dominerande delen i Ismantorps naturreservat består av blandädellövskog, rikkärr och fuktängar.

Biologisk mångfald

Mittlandskogen är ett kärnområde för biologisk mångfald som till sin karaktär och storlek är unikt såväl inom landet som i övriga Europa. Lövskogens kärlväxtflora är rik och innehåller bland annat skogsbingel, lungört, hålnunneört samt orkidéerna Sankt Pers nycklar, Jungfru Marie nycklar och tvåblad. På mera öppen mark finner vi Johannesnycklar, brudbröd, flockarun, skogsklocka, salepsrot och storviolen, som i Sverige bara finns på Öland. I rikkärren i reservatets östra delar växer arter som brudsporre, svärdsyssla, krissla och rödklint.

Ädellövskogen

Den variationsrika ädellövskogen domineras av trädslagen ek, ask och alm. I övrigt förekommer inslag av lundalm, vresalm, lind och lönn. Delar av beståndet är naturskogsartat med död ved i form av lågor och torrakor. Buskskiktet i Mittlandsskogen, med arter som hagtorn, hassel, skogstry, brakved och tibast, är omfattande och ibland helt ogenomträngligt. För lövskogshäckande fåglar är Mittlandsskogen viktig. Bland de många arterna kan nämnas bivråk, stjärtmes, mindre hackspett, nötkråka och andra för lövskog typiska arter.

Fornlämningar

Att sätta foten i Ismantorp är att beträda internationellt viktig natur- och kulturmark. Inom och utom reservatet finns höga kulturhistoriska värden i form av omfattande fornlämningar från järnåldern. Dessa kulturmiljöer är unika för Öland och saknar motstycke även i ett internationellt perspektiv. I historisk tid användes marken här främst som ängs- och betesmark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Göra undersökning eller forskning.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att

 1. Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig allmän väg.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn i följd på samma ställe.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 5. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 6. Göra upp eld.
 7. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 10. Utan samråd med Länsstyrelsen upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 11. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökningar eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2003
Areal: 84,2 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger mellan byarna Abbantorp och Ismantorp i den centrala delen av Mittlandsskogen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss