Ismantorp

Skogsknipprot i Ismantorps naturreservat

Fotograf: Daniel Cluer

Mittlandsskogen är ett av landets största sammanhängande lövskogsområden. Den dominerande delen i Ismantorps naturreservat består av blandädellövskog, rikkärr och fuktängar.

Biologisk mångfald

Mittlandskogen är ett kärnområde för biologisk mångfald som till sin karaktär och storlek är unikt såväl inom landet som i övriga Europa. Lövskogens kärlväxtflora är rik och innehåller bland annat skogsbingel, lungört, hålnunneört samt orkidéerna Sankt Pers nycklar, Jungfru Marie nycklar och tvåblad. På mera öppen mark finner vi Johannesnycklar, brudbröd, flockarun, skogsklocka, salepsrot och storviolen, som i Sverige bara finns på Öland. I rikkärren i reservatets östra delar växer arter som brudsporre, svärdsyssla, krissla och rödklint.

Ädellövskogen

Den variationsrika ädellövskogen domineras av trädslagen ek, ask och alm. I övrigt förekommer inslag av lundalm, vresalm, lind och lönn. Delar av beståndet är naturskogsartat med död ved i form av lågor och torrakor. Buskskiktet i Mittlandsskogen, med arter som hagtorn, hassel, skogstry, brakved och tibast, är omfattande och ibland helt ogenomträngligt. För lövskogshäckande fåglar är Mittlandsskogen viktig. Bland de många arterna kan nämnas bivråk, stjärtmes, mindre hackspett, nötkråka och andra för lövskog typiska arter.

Fornlämningar

Att sätta foten i Ismantorp är att beträda internationellt viktig natur- och kulturmark. Inom och utom reservatet finns höga kulturhistoriska värden i form av omfattande fornlämningar från järnåldern. Dessa kulturmiljöer är unika för Öland och saknar motstycke även i ett internationellt perspektiv. I historisk tid användes marken här främst som ängs- och betesmark.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig allmän väg.
  2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
  3. Tälta mer än högst ett dygn i följd på samma ställe.
  4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
  5. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra
    inskrift.
  6. Göra upp eld.
  7. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
  8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
  9. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller
    övningsändamål.
  10. Utan samråd med Länsstyrelsen upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
  11. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökningar eller
    forskning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2003
Areal: 84,2 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län