Getebro

Grön aspvedbock

Foto: Thomas Johansson

I det här naturreservatet skyddas frodiga blandskogar, myllrande våtmarker och en sträcka av den vackra Alsterån. Området är en del av Ekopark Hornsö, välkänt för sin rikedom av vedlevande insekter.

Gamla lövträd och murken ved

Naturreservatets skogar består av löv- och blandskogar med mycket bok, men även ek, lind, lönn, björk och asp. Många bokar är gamla och grova och uppemot 250 år gamla. I strandskogen vid Hundströmmen finns också grova jätteekar och kullfallna ekstammar. De gamla träden är en viktig orsak till att så många sällsynta insekter hittats i området. Många lavar, mossor och svampar är också beroende av de ålderstigna träden.

Insektseldorado

Ekopark Hornsö är ett av Västeuropas viktigaste områden för bevarande av hotade insekter. Artrikedomen är unik med cirka 700 kända arter av vedlevande skalbaggar. Grön aspvedbock, mörkbent kamklobagge, trubbtandad lövknäppare och orangefläckig brunbagge är exempel på sällsynta skalbaggar som hittats i Getebro. I reservatet finns också många ovanliga fjärilsarter.

Sanka ängsmarker

Alsterån kantas av sanka ängsmarker, så kallade mader. Förr i tiden slog bönder dessa frodiga marker för att få hö till kreaturen. Fyra av reservatets mader slås än idag. Syftet är att gynna de växter som trivs i de öppna, blöta markerna. Men också att bevara den historiska landskapsbilden.

Getebro ingick i Life-projektet Bridging the gap 2016-2023. Följ länken här för att läsa mer om projektet.
Life Bridging the gap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost utanför utpekade vägar.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster annat än på befintliga vägar,
 2. rida annat än på befintliga vägar,
 3. tälta mer än högst ett dygn på samma ställe,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 6. göra upp eld annat än vid anlagd rastplats,
 7. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål, annat än för naturundervisning,
 11. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet,
 12. utan samråd med länsstyrelsen bedriva undersökningar eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 243 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 8,5 km söder om Långemåla kyrka och 4 km väster om Hornsö samhälle längst med Alsterån.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss