Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Getebro

Grön aspvedbock

Foto: Thomas Johansson

Reservatet består av skog och våtmarker i anslutning till Alsterån. I området finns många sällsynta insekter och växter som är beroende av grova, döda eller ihåliga träd.                         

Skogen

Reservatet domineras av blandskog, där det här och var står gamla och grova bokar. Några av områdets ekar är närmare 250 år gamla. Många arter är beroende av de åldersstigna träden, däribland mossor, lavar, svampar och insekter.

Sällsynta skalbaggar

Den som är intresserad av insekter kan verkligen få sitt lystmäte i Getebro naturreservat. Många sällsynta skalbaggar har funnit en fristad här. Poetiskt klingar några av deras namn – mörkbent kamklobagge, trubbtandad lövknäppare och orangefläckig brunbagge.

Våtmarker

Områdets våtmarker utgörs främst av sanka ängsmarker, så kallade mader, längs med Alsterån. Det är på fuktig mark som man historiskt sett finner de äldsta slåtterängarna eftersom det här fanns frisk och frodig gräsväxt. Fyra av reservatets mader hävdas idag genom slåtter. På maderna växer många intressanta växter som exempelvis vitag, brunag, olika arter av sileshår samt klockljung, som här har en av sina östligaste växtplatser.

I reservatet finns fornlämningar i form av så kallade slaggvarpar. Detta är lämningar efter tidig järnframställning.

Getebro ingår i Life-projektet Bridging the gap. Följ länken här för att läsa mer om projektet och vilka åtgärder som planeras.
Life Bridging the gap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost utanför utpekade vägar.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster annat än på befintliga vägar,
 2. rida annat än på befintliga vägar,
 3. tälta mer än högst ett dygn på samma ställe,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 6. göra upp eld annat än vid anlagd rastplats,
 7. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål, annat än för naturundervisning,
 11. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet,
 12. utan samråd med länsstyrelsen bedriva undersökningar eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 243 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 8,5 km söder om Långemåla kyrka och 4 km väster om Hornsö samhälle längst med Alsterån.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss