Getebro

Grön aspvedbock

Fotograf: Thomas Johansson

Reservatet består av skog och våtmarker i anslutning till Alsterån. I området finns många sällsynta insekter och växter som är beroende av grova, döda eller ihåliga träd.                         

Skogen

Reservatet domineras av blandskog, där det här och var står gamla och grova bokar. Några av områdets ekar är närmare 250 år gamla. Många arter är beroende av de åldersstigna träden, däribland mossor, lavar, svampar och insekter.

Sällsynta skalbaggar

Den som är intresserad av insekter kan verkligen få sitt lystmäte i Getebro naturreservat. Många sällsynta skalbaggar har funnit en fristad här. Poetiskt klingar några av deras namn – mörkbent kamklobagge, trubbtandad lövknäppare och orangefläckig brunbagge.

Våtmarker

Områdets våtmarker utgörs främst av sanka ängsmarker, så kallade mader, längs med Alsterån. Det är på fuktig mark som man historiskt sett finner de äldsta slåtterängarna eftersom det här fanns frisk och frodig gräsväxt. Fyra av reservatets mader hävdas idag genom slåtter. På maderna växer många intressanta växter som exempelvis vitag, brunag, olika arter av sileshår samt klockljung, som här har en av sina östligaste växtplatser.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster annat än på befintliga vägar,
 2. rida annat än på befintliga vägar,
 3. tälta mer än högst ett dygn på samma ställe,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 6. göra upp eld annat än vid anlagd rastplats,
 7. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och
  matsvamp,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål, annat än för naturundervisning,


Utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet,
Utan samråd med länsstyrelsen bedriva undersökningar eller forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 243 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län