Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Djurstadträsk

Djurstad träsk med agen i bakgrunden

Fotograf: Anita Heimdahl

Djurstad träsk är en stor agmyr. Träsket omges av artrika betesmarker med ett rikt fågelliv.                        

Öländsk våtmark - träsk

Djurstad träsk är en stor agmyr. Borrningar har visat att torvmäktigheten i kärrets centrala del är en meter. Agen bildar i norra delen av träsket nästan helt rena bestånd. Där agen är glesare finns inslag av växter som andmat, gräsnate, vattenbläddra och olika kransalger. Bladvass förekommer i nästan hela våtmarken och bildar ofta små artrena bestånd. Dessutom finns ganska täta bestånd längs diken och träskets kantzoner.                              

En större, helt öppen, permanent vattenyta fanns förr i den sydvästra delen av Djurstad träsk. Numera torkar den ut under sommaren. Denna del är agbevuxen med inslag av fackelblomster, kärrsilja och vattenmåra. Där agen glesnar tar enstaka ruggar av bunkestarr vid.

Träskets kantzoner mot omgivande mark intas av olika typer av fuktiga gräsmarker. Blåtåtel, älväxing, tuvtåtel och högörter hör till de dominerande växterna, mer sällsynt förekommer klubbstarr. Inslaget av orkidéer som honungsblomster, flugblomster och kärrknipprot är typiska. I den sydvästra delen finns en smal bård av axagvegetation i övergången mot omgivande fastmark. Denna rikkärrsväxt är relativt ovanlig på Öland och visar på ett rörligt och kalkrikt grundvatten.

Betesmarker och fåglar

Djurstad träsk omges på flera sidor av värdefulla naturbetesmarker. I nordväst består de av torr och örtrik gräsmark som är bevuxen med en del enbuskar. Betesmarken är av ett mycket artrikt slag med växter som brudbröd, solvända, getväppling, käringtand och vildlin. I denna del kan man se ljungsnärja, en numera sällsynt växt som idag främst förekommer på traditionellt skötta betesmarker.

Djurstad träsk är kanske mest känt för sitt rika fågelliv. Ungefär 20 våtmarksanknutna fågelarter häckar i träsket. Till de vanligaste hör sävsparv, rörsångare, trana, gräsand, gravand och grågås. Ängshök och brun kärrhök tillhör områdets karaktärsarter och är återkommande häckfåglar. Sedan slåttern har återupptagits har vadare som tofsvipa och rödbena ökat i antal.

Sällsynta fjärilar

Gråbenkrisslefjädermott, som endast är funnen på Öland och Gotland i hela världen, har här en rik population. Strecksumpvecklare, fackelrosvårvecklare, ängsskäreplattmal, fyrpunkterad dystermal, brunörtdvärgmal, gungflydystermal och gulgrå vassfransmal är andra exempel.

Tidigare sjö

Djurstad träsk var tidigare en sjö, vilken sänktes på 1920-talet för att skapa ökade arealer åker. Efter torrläggningen har våtmarken nyttjats som slåttermark. Sista gången man slog hö var torråret 1959. I norra delen av våtmarken har slåttern återupptagits på senare år.

För dig som besökare finns goda möjligheter att studera fåglarna från fågeltornet. Observera att under den tid då det råder beträdnadsförbud, 1 april - 15 augusti, är det endast tillåtet att vistas på strövstigen.En strövstig leder från parkeringen till fågeltornet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Du får inte plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Under 1 april - 15 augusti varje år får du bara vara på särskilt utpekade platser.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Göra upp eld.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Köra något fordon eller farkost.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall gälla förbud för allmänheten att inom området

 1. skada eller bortta fasta naturföremål eller ytbildningar
 2. skada eller bortta växande träd eller buskar, blomplockning härunder inbegripen,
 3. jaga, döda, fånga eller skada däggdjur, kräldjur, groddjur eller fåglar eller deras ungar, skada eller bortta ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet exempelvis genom närgången fotografering,
 4. under tiden 1.4 - 15.8 årligen färdas eller uppehålla sig annat än på särskilt anvisade platser,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 6. skada eller bortta befintliga hägnadsanordningar,
 7. göra upp eld,
 8. tälta eller uppställa husvagn,
 9. framföra motordrivet fordon eller motordriven farkost,
 10. parkera fordon annat än på för ändamålet avsedda platser,
 11. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument e d.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: 1980
Areal: 87,1 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Djurstadträsk ligger på Ölands östra sida cirka 5,5 km söder om Föra. Skyltar visar från väg 136 och parkeringsplats finns utmed vägen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss