Runnö

Gammal tallskog med lavtäcken på marken

Fotograf: Patrick Isendahl

Runnö naturreservat är beläget strax utanför Påskallavik i norra Kalmarsund inom Oskarshamns kommun. Naturreservatet är hela 2 385 hektar stort, varav ca 530 hektar är land. Runnö by, dess närområde samt ett område söder om denna ingår dock inte i reservatet. Syftet med reservatet är att bevara och förstärka naturvärdena och möjligheter till friluftsliv som är typiska för naturen i denna del av skärgården.                         

Vegetation

Stora delar av huvudön är skogklädd. Skogen på Runnö är förhållandevis orörd och består till största delen av tallskog. Granen är en sen invandrare på ön och är därför ganska ovanlig medan det däremot finns gott om ek. Många av ekarna är gamla och det finns gott om döda ekar, både stående och liggande. Detta är förutsättningar för den rika lavfloran och det stora antal ovanliga vedlevande insektsarter som finns i Runnös skogar. Ostördheten i öns skogar passar också många fåglar.

Kultur

Naturreservatet bär också gott om spår från äldre tider och är ett bra exempel på en skärgårdsbygd som levt av jordbruk och fiske under lång tid. Här finns bland annat länets största koncentration av tomtningar. Tomtningar är grunder efter enkla hus som särskilt under tidig medeltid användes vid säsongsfiske.

Fågelliv

På Runnö häckar bland annat fiskgjuse, nattskärra, trädlärka och mindre hackspett. Havsområdet väster och norr om Runnö är grunt med många småöar och skär. Det är miljöer som passar många skärgårdsfåglar. De mindre öarna strax norr om Runnö hyser också mycket riktigt ett rikt fågelliv med bland annat roskarl, skedand, skräntärna och svärta. Öarna Lövgrund, Långgrund och Runnö Rödskär är extra fredade och omfattas av tillträdesförbud under tiden 1 april-10 juli.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Under tiden 1 april till 10 juli färdas eller uppehålla sig på Lång- och Lövgrund samt på Runnö Rödskär eller komma närmare stranden av dessa öar än 100 m.
 2. Inom landområdet framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 3. Framföra cykel annat än på väg eller stig.
 4. Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 5. Tälta mer än ett dygn på samma ställe.
 6. Göra upp eld.
 7. Medvetet störa känsligt djurliv t ex genom att klättra i eller uppehålla sig nära boträd.
 8. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 9. Ta loss bitar från berggrunden.
 10. Skada levande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 12. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 13. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Använda landområdet för tävlings- eller övningsändamål.
Utföra undersökning eller forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 2385 hektar varav 532 hektar land
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län