Runnö

Gammal tallskog med lavtäcken på marken

Foto: Patrick Isendahl

Stora, plana sandstenshällar med äldre tallskog, en skärgård med rikt fågelliv och kulturlämningar från forntiden – i reservatet utanför Påskallavik finns mycket att upptäcka! Flera promenadstigar går över huvudön, genom skogen ner till vattnet.

Likt öländskt alvar

Över stora delar av Runnö breder plana ytor med sandsten ut sig. Det alvarliknande landskapet för tankarna till Öland, något som redan Carl von Linné noterade när han var här på besök. Utmed hela svenska kusten är det bara på Runnö och ytterligare två öar som man kan se sandsten på detta sätt. Sandsten är en sedimentär bergart som bildats när sand packats ihop under högt tryck. Runnös sandsten bildades för cirka 600-500 miljoner år sedan, under den geologiska perioden kambrium.

Värdefull skog

På Runnö dominerar tall men här växer också en del ek. Öborna har hämtat ved och byggnadsvirke i skogen och så har den nyttjats för skogsbete. Efter ett halvsekellångt uppehåll betar nu åter nötboskap delar av skogen. Den här miljön i kombination med ett varmt och soligt klimat passar en rad exklusiva skalbaggar, som brun lövsvampbagge, guldlöpare och svart praktbagge.

Rikt på lämningar från förr

Redan under forntiden tog sig människor ut hit till Runnö. Det avslöjar alla fornlämningar som finns på ön. Här finns till exempel den största gruppen tomtningar utmed hela Kalmarsund. Dessa låga husgrunder av sten med enkla överbyggnader användes vid säsongsfiske. Andra exempel på lämningar är stenmurar, gravrösen och båtlänningar (äldre båtplatser).

Mångsysslare

Runnö har haft en bofast befolkning åtminstone sedan medeltiden. Öborna försörjde sig framför allt på fiske och boskapsskötsel men även av småskaligt jordbruk. Vissa tider på året jagades sjöfågel och säl.

Öarna Lövgrund, Långgrund och Runnö Rödskär är extra fredade och omfattas av tillträdesförbud under tiden 1 april-10 juli.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 10 juli får du inte vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Cykla utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Under tiden 1 april till 10 juli färdas eller uppehålla sig på Lång- och Lövgrund samt på Runnö Rödskär eller komma närmare stranden av dessa öar än 100 m. Områdena är markerade på bifogad karta, bilaga 1.
 2. Inom landområdet framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 3. Framföra cykel annat än på väg eller stig.
 4. Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 5. Tälta mer än ett dygn på samma ställe.
 6. Göra upp eld.
 7. Medvetet störa känsligt djurliv t ex genom att klättra i eller uppehålla sig nära boträd.
 8. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 9. Ta loss bitar från berggrunden.
 10. Skada levande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 12. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 13. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Använda landområdet för tävlings- eller övningsändamål.
 2. Utföra undersökning eller forskning.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 2385 hektar varav 532 hektar land
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Till Runnö kan man endast ta sig med egen båt. Närmaste samhälle på fastlandet är Påskallavik.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss