Stora Vrången

Magnifik utsikt från Stora Vrången topp

Fotograf: Roland Persson

Stora Vrångens naturreservat ligger naturskönt norr om sjön med samma namn. Här finns ett vitt spektrum av natur och kulturvärden med betesmarker, ädellövskogar, jätteekar, barrnaturskogar och kulturlämningar.

Kulturmark

Reservatet omfattar marker som traditionellt varit utmark till byn Larums betesdjur. Vid slutet av 1600-talet fanns här flera torp och ett ryttmästarboställe. Vid Björndalen finns ännu ganska omfattande lämningar kvar efter denna tidigare torpmiljö. Här finns husgrund med spisröse, en del andra grunder samt en igenvuxen trädgård med fruktträd. Den uppbrutna och kuperade terrängen har gjort det svårt att bruka området på annat sätt än genom bete. De många grova och vidgreniga träden tyder på att området länge varit relativt öppet.

Naturområde med flertalet reservat

Reservatet ligger i ett område som är mycket värdefullt för många olika skogstyper, t ex gammal tallskog och ädellövskog. Det ligger tillsammans med naturreservaten Tyllinge, Vårum, Risebo och Tolången i ett kluster av lokaler med höga naturvärden.

Dramatisk miljö

När man kommer till Stora Vrången är det de branta sydsluttningarna och ravinerna ner mot sprickdalssjön Stora Vrången och åkrarna väst därom som först fångar uppmärksamheten. Den branta miljön ger upphov till stora skillnader i mikroklimat inom området, och med detta följer höga naturvärden knutna till olika typer av miljöer samtidigt som mosaiken i sig bereder livsrum åt en mängd hotade och värdefulla arter. Reservatet antar utmaningen att tillgodose alla dessa naturvärden och de behov de ställer på sin omgivning.

Sällsynt fjäril

Reservatet ligger centralt i det område där det finns störst förutsättning att rädda kvar den mycket ovanliga fjärilsarten kronärtsblåvinge, som bara finns i södra Östergötland och norra Kalmar län. Arten är också föremål för ett riktat åtgärdsprogram. Den är inte återfunnen i området på ett antal år, och troligen finns den inte kvar i dagsläget, men lokalen restaureras och det finns goda förutsättningar att få tillbaks fjärilen till området.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt
  anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat
  sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser eller i medhavd grill
  eller friluftskök.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar
  eller ris.


Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar.
Samla in fjärilar av tribusen blåvingar (Polyommatini).

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:
Utföra undersökning eller forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2010
Areal: 252 hektar varav 228 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län