Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora Vrången

Magnifik utsikt från Stora Vrången topp

Foto: Roland Persson

Stora Vrångens naturreservat ligger naturskönt norr om sjön med samma namn. Här finns ett vitt spektrum av natur och kulturvärden med betesmarker, ädellövskogar, jätteekar, barrnaturskogar och kulturlämningar.

Kulturmark

Reservatet omfattar marker som traditionellt varit utmark till byn Larums betesdjur. Vid slutet av 1600-talet fanns här flera torp och ett ryttmästarboställe. Vid Björndalen finns ännu ganska omfattande lämningar kvar efter denna tidigare torpmiljö. Här finns husgrund med spisröse, en del andra grunder samt en igenvuxen trädgård med fruktträd. Den uppbrutna och kuperade terrängen har gjort det svårt att bruka området på annat sätt än genom bete. De många grova och vidgreniga träden tyder på att området länge varit relativt öppet.

Naturområde med flertalet reservat

Reservatet ligger i ett område som är mycket värdefullt för många olika skogstyper, t ex gammal tallskog och ädellövskog. Det ligger tillsammans med naturreservaten Tyllinge, Vårum, Risebo och Tolången i ett kluster av lokaler med höga naturvärden.

Dramatisk miljö

När man kommer till Stora Vrången är det de branta sydsluttningarna och ravinerna ner mot sprickdalssjön Stora Vrången och åkrarna väst därom som först fångar uppmärksamheten. Den branta miljön ger upphov till stora skillnader i mikroklimat inom området, och med detta följer höga naturvärden knutna till olika typer av miljöer samtidigt som mosaiken i sig bereder livsrum åt en mängd hotade och värdefulla arter. Reservatet antar utmaningen att tillgodose alla dessa naturvärden och de behov de ställer på sin omgivning.

Sällsynt fjäril

Reservatet ligger centralt i det område där det finns störst förutsättning att rädda kvar den mycket ovanliga fjärilsarten kronärtsblåvinge, som bara finns i södra Östergötland och norra Kalmar län. Arten är också föremål för ett riktat åtgärdsprogram. Den är inte återfunnen i området på ett antal år, och troligen finns den inte kvar i dagsläget, men lokalen restaureras och det finns goda förutsättningar att få tillbaks fjärilen till området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Klättra i träd med bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.
 • Samla fjärilar av tribusen blåvingar (Polyommatini).

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom re­servatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser eller i medhavd grill eller fri­luftskök.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.
 2. Samla in fjärilar av tribusen blåvingar (Polyommatini).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2010
Areal: 252 hektar varav 228 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Ett par km norr om Dalhem svänger man av vägen norrut mot Broddebo. Nere i sänkan svänger man höger in i reservatet och kommer efter någon km fram till reservatsparkeringen i Björndalen.

Vandringsleden Tjustleden går genom reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss