Stora Vrången

Magnifik utsikt från Stora Vrången topp

Foto: Roland Persson

Dramatiska branter, urskogslik skog, jättekar och gamla torpmiljöer – Stora Vrångens naturreservat bjuder på natur utöver det vanliga och en glimt av livet från förr. Vandra Tjustleden och ta del av allt detta. Kanske stöter du på någon av alla de ovanliga arter som har en fristad i den skyddade naturen.

Upptäck reservatet från Tjustleden!

Tjustleden slingrar fram genom östra halvan av naturreservatet. Tjocka rep finns till hjälp längs de brantaste sträckorna. På flera platser har du en makalös utsikt – spana efter bivråk och fiskgjuse när du blickar ut över den vackra Björndalen. Leden passerar också Björndalsstugan vid sjön Stora Vrången, där det finns en eldstad och ett vindskydd.

Skog som skött sig själv

Det är inte svårt att föreställa sig varför bönderna i byn Larum inte brukat skogen i branterna. Att hämta ved och virke från den kuperade terrängen ansågs nog vara ett för svårt företag. Det är därför som det finns så många gamla träd i reservatets skogar – en bristvara på många andra håll i skogslandskapet. En del av tallarna har en imponerande ålder på över 300 år! Förekomsten av gamla och döda träd är en anledning till att reservatet är hem för många ovanliga arter av svampar, skalbaggar, lavar och mossor.

Kulturträd

Lägg märke till alla grova och vidkroniga träd på din vandring. De här träden berättar något för oss, nämligen att kreatur betat i skogen och gjort den luckig så att träden kunnat växa till och ta plats. Bete sker fortfarande i skogen, om än i mindre utsträckning jämfört med förr i tiden.

Lummig lövskog kring gamla torp

Inte långt från Björndalsstugan kan du besöka en gammal torpmiljö. En husgrund med spisröse finns ännu kvar, liksom en del andra grunder. Trädgården med sina fruktträd går fortfarande att skönja. En gång för länge sedan har en torpare plockat sin frukt från dessa träd! Här bedrev man också jordbruk men torparnas odlingar har nu växt igen med lummig lövskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Klättra i träd med bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.
 • Samla fjärilar av tribusen blåvingar (Polyommatini).

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom re­servatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser eller i medhavd grill eller fri­luftskök.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.
 2. Samla in fjärilar av tribusen blåvingar (Polyommatini).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2010
Areal: 252 hektar varav 228 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Ett par km norr om Dalhem svänger man av vägen norrut mot Broddebo. Nere i sänkan svänger man höger in i reservatet och kommer efter någon km fram till reservatsparkeringen i Björndalen.

Vandringsleden Tjustleden går genom reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss