Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Södviks sjömarker

Betesdjur i Södviks sjömarker

Foto: Josefine Östangård

Vid Södviken och Vässby fjärd ligger några av Ölands vackraste sjömarker. Här har ölänningar haft djur på bete i tusentals år. De öppna gräsmarkerna och strandängarna erbjuder tillsammans med de grunda vikarna perfekta tillhåll för fåglar. Från plattformen i reservatets nordöstra del har du fin utblick över det fågelrika landskapet!

En öländsk specialitet

Sjömarker kallas de vidsträckta betesmarker som finns utmed kusten på östra och sydvästra Öland. Sedan äldre järnåldern, alltså under minst 2500 år, har ölänningarna hållit sina betesdjur här. Sjömarkerna börjar där den odlade marken slutar och sträcker sig ner till Östersjöns strand.

Betets betydelse

Marker som betats i flera tusen år får ett speciellt djur- och växtliv. De betade strandängarna är bland annat utmärkta livsmiljöer för olika vadarfåglar. De bygger sina bon direkt på marken och har bra uppsikt över omgivningarna under tiden de ruvar. Och deras ungar kan lätt ta sig fram på det kortsnaggade underlaget. Blir gräset för högt häckar inte vadarna. Betet gynnar också vissa växter. Till exempel sådana som behöver mycket ljus eller vars frö helst gror i upptrampad, blottad mark. Några trivs bäst på stränderna, som smultronklöver, kustarun och strandkrypa. I gräsmarker ovan stränderna hittar man majviva, älväxing, ormtunga och sumpgentiana.

Klassisk fågellokal

Södviken är en internationellt känd fågellokal. Under vår och höst stannar mängder med flyttande vadare, gäss, tärnor och simänder till här. Och på sommaren häckar en rad olika fåglar som tofsvipa, rödbena och större strandpipare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 31 juli får du inte vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Förtöja eller ankra båt på annan plats än utpekade platser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.

D. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att:

 1. under tiden 1.4 – 31.7 beträda eller vistas inom det område som är markerat på bifogad beslutskarta,
 2. framföra motorfordon annat än för jordbrukets ändamål,
 3. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost, med högre hastighet än 5 knop,
 4. framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost,
 5. ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller förtöja eller ankra båt annat än på särskilt anvisade platser,
 6. tälta mer än ett dygn,
 7. fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 8. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 10. göra upp eld (annat än på särskilt anvisade platser),
 11. gräva eller dra upp kärlväxter med rötterna,
 12. utan samråd med länsstyrelsen samla in växter eller djur eller företa vetenskapliga undersökningar,
 13. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Jakträttsinnehavaren disponerar jakten under jaktsäsong utan inskränkningar av föreskrifterna under D7 och D8. Förbudet under D8 innebär inte heller hinder för djurhållare att använda hund för att driva boskap.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 79 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 1,5 km SO Södvik på norra Öland. Vägbeskrivning: Reservatet nås via en mindre väg med början i Södviks by, norr om affären, skyltat Ö Södvik. Reservatet ligger vid vägslutet.

Observera att bussar inte kan vända på parkeringen!

En plattform för fågelskådare finns cirka 100 m från parkeringsplatsen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss