Södviks sjömarker

Betesdjur i Södviks sjömarker

Fotograf: Josefine Östangård

Reservatet utgörs av en del av de naturbetesmarker som traditionellt kallas sjömarkerna och som kantar Ölands ostkust, från Böda kronopark i norr till Ottenby i söder.                         

Levande sjömarker

Sjömarkerna i Södvik, Hjälmstad, Marsjö och Östra Vässby är numera naturreservat, tack vare det fantastiska växt- och fågellivet. Här betar kor, får och hästar i ett öppet landskap, präglat av de grunda vikarna med holmar och halvöar. Sjömarken har formats av människan, som under årtusenden låtit sina kor beta här. Bete och vedsamlande har skapat ett öppet landskap. Många växter är beroende av den sortens marker. Några av dem trivs bäst närmast stranden, till exempel smultronklöver, gåsört, kustarun och strandkrypa. På mer höglänt betesmark växer majviva, älväxing, backtimjan och backklöver.

Vadare och flyttfåglar  

Många fåglar trivs på öppna, välbetade sjömarker. Denna landskapstyp har dock blivit allt mer sällsynt i takt med att betesdjuren har blivit färre. Här runt Södviken betas sjömarkerna fortfarande, och kan erbjuda boplatser åt vadare som större strandpipare, skärfläcka, rödspov och brushane. Markerna är också viktiga för flyttfåglar, som rastar här framför allt under hösten. Några av dem är kustsnäppa, småsnäppa, kustpipare och prutgås.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. under tiden 1.4 – 31.7 beträda eller vistas inom det område som är markerat på beslutskarta,
 2. framföra motorfordon annat än för jordbrukets ändamål,
 3. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost, med högre hastighet än 5 knop, 
 4. framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost,
 5. ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller förtöja eller ankra båt annat än på särskilt anvisade platser,
 6. tälta mer än ett dygn,
 7. fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 8. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 10. göra upp eld (annat än på särskilt anvisade platser),
 11. gräva eller dra upp kärlväxter med rötterna,
 12. utan samråd med länsstyrelsen samla in växter eller djur eller företa vetenskapliga undersökningar,
 13. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 79 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län