Södviks sjömarker

Betesdjur i Södviks sjömarker

Foto: Josefine Östangård

Reservatet är en del av de naturbetesmarker som traditionellt kallas sjömarkerna och som kantar Ölands ostkust, från Böda kronopark i norr till Ottenby i söder.                        

Levande sjömarker

Sjömarkerna i Södvik, Hjälmstad, Marsjö och Östra Vässby är numera naturreservat, tack vare det fantastiska växt- och fågellivet. Här betar kor, får och hästar i ett öppet landskap, präglat av de grunda vikarna med holmar och halvöar. Sjömarken har formats av människan, som under årtusenden låtit sina kor beta här. Bete och vedsamlande har skapat ett öppet landskap. Många växter är beroende av den sortens marker. Några av dem trivs bäst närmast stranden, till exempel smultronklöver, gåsört, kustarun och strandkrypa. På mer höglänt betesmark växer majviva, älväxing, backtimjan och backklöver.

Vadare och flyttfåglar  

Många fåglar trivs på öppna, välbetade sjömarker. Denna landskapstyp har dock blivit allt mer sällsynt i takt med att betesdjuren har blivit färre. Här runt Södviken betas sjömarkerna fortfarande, och kan erbjuda boplatser åt vadare som större strandpipare, skärfläcka, rödspov och brushane. Markerna är också viktiga för flyttfåglar, som rastar här framför allt under hösten. Några av dem är kustsnäppa, småsnäppa, kustpipare och prutgås.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 31 juli får du inte vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Förtöja eller ankra båt på annan plats än utpekade platser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.

D. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att:

 1. under tiden 1.4 – 31.7 beträda eller vistas inom det område som är markerat på bifogad beslutskarta,
 2. framföra motorfordon annat än för jordbrukets ändamål,
 3. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost, med högre hastighet än 5 knop,
 4. framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost,
 5. ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller förtöja eller ankra båt annat än på särskilt anvisade platser,
 6. tälta mer än ett dygn,
 7. fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 8. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 10. göra upp eld (annat än på särskilt anvisade platser),
 11. gräva eller dra upp kärlväxter med rötterna,
 12. utan samråd med länsstyrelsen samla in växter eller djur eller företa vetenskapliga undersökningar,
 13. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Jakträttsinnehavaren disponerar jakten under jaktsäsong utan inskränkningar av föreskrifterna under D7 och D8. Förbudet under D8 innebär inte heller hinder för djurhållare att använda hund för att driva boskap.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 79 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 1,5 km SO Södvik på norra Öland. Vägbeskrivning: Reservatet nås via en mindre väg med början i Södviks by, norr om affären, skyltat Ö Södvik. Reservatet ligger vid vägslutet.

Observera att bussar inte kan vända på parkeringen!

En plattform för fågelskådare finns cirka 100 m från parkeringsplatsen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss