Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gillsättra

Tandrot

Foto: Anders Johansson

Växter, fåglar, lavar och svampar – alla trivs de i Gillsättras frodiga skog, mitt i Mittlandsskogen. Utöver värdefull natur finns här också spännande lämningar efter bland annat en järnåldersby.

Värdefull skog

Gillsättras ädellövskog, med framför allt ek, ask och alm, är typisk för Mittlandsskogen. Skogen har växt upp i kalkrik mylla på gammal ängsmark och har i stort sett skött sig själv. Därför finns här träd av olika ålder och döda träd, såväl stående som liggande. Det finns också många olika trädslag och buskar. Den vildvuxna skogen är livsmiljö för ett stort antal hotade arter.

Artrikt

Svampar och lavar utgör en stor del av naturreservatets ovanliga arter. För ett otränat öga kan det vara svårt att upptäcka dessa sällsyntheter. Desto lättare är det med kärlväxterna! Skogsbingel, vårärt, blåsippa, tandrot, lungört, storrams och ormbär – alla är de exempel på arter karakteristiska för frodig ädellövskog. I ädellövskogen växer också orkidéer som tvåblad och skogsknipprot.

Kulturhistoria

Under järnåldern låg en by här i Gillsättra. I skogen finns många lämningar från denna tid, som stensträngar, husgrunder, gravar och röjningsrösen. Kanske stöter du på några av dessa när du vandrar runt i skogen. Eller kanske ett odlingsröse från 1800-talet. Lämningarna vittnar om en odlingshistoria som går långt tillbaka i tiden, en epok som tog slut under 1900-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra motordrivet fordon.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Rida eller framföra hästfordon annat än på befintliga vägar.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 6. Störa djurlivet exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Göra upp eld.
 9. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Bedriva kommersiell verksamhet.
 13. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökningar eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 90,8 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger i Gillsättra by på vägen mellan Glömminge och Runsten.

Parkeringen nås genom att svänga söderut vid hänvisningsskylten en bit öster om byn Gillsättra

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet





Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss