Gillsättra

Tandrot

Fotograf: Anders Johansson

Naturreservatet Gillsättra utgör ett av kärnområdena i den centrala delen av Mittlandsskogen, lövskogsområdet mitt på Öland.                         

Vegetation

Området är, sett ur både nationellt och internationellt perspektiv, unikt för sitt rika växt- och djurliv och för sina många fornlämningar från järnåldern. Naturreservatet består främst av ädellövskog med ek, lind, ask och alm. Här växer - i fuktstråk - den sällsynta vresalmen. Fältskiktet är frodigt med karaktärsarter som buskstjärnblomma, underviol, storrams och liljekonvalj, samt orkidéerna tvåblad och skogsknipprot. Andra mer sällsynta kärlväxter är luden johannesört och gräset strävlosta.

Svampar och lavar

I den kalkhaltiga ädellövskogens jämna fuktighet trivs sällsynta och hotade marksvampar som ljus ängsfingersvamp, olivjordtunga och violfingersvampen, som liksom vedsvampen gult porskinn bara växer på Öland och några få andra plaster i Sverige. Även sällsynta lavar påträffas i reservatet, bland andra vaxdynlaven, som oftast växer på basen av gamla ädellövträd.

Fågelliv

Lövskogen ger också stora förutsättningar för ett rikt fågelliv. Här finner insekts- och fröätare föda och hålbyggare hittar bra  boplatser. Bland många fågelarter i Gillsättraskogen kan nämnas mindre hackspett, härmsångare, skogsduva, stjärtmes och stenknäck.

Järnåldersby

Inom reservatet finns gravfält, rösen, boplatser samt resterna av en relativt stor och sammanhängande järnåldersby.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motordrivet fordon.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Rida eller framföra hästfordon annat än på befintliga vägar.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 6. Störa djurlivet exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Göra upp eld.
 9. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål. 
Bedriva kommersiell verksamhet.

Utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökningar eller forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 90,8 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län