Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gillsättra

Tandrot

Foto: Anders Johansson

Naturreservatet Gillsättra utgör ett av kärnområdena i den centrala delen av Mittlandsskogen, lövskogsområdet mitt på Öland.                         

Vegetation

Området är, sett ur både nationellt och internationellt perspektiv, unikt för sitt rika växt- och djurliv och för sina många fornlämningar från järnåldern. Naturreservatet består främst av ädellövskog med ek, lind, ask och alm. Här växer - i fuktstråk - den sällsynta vresalmen. Fältskiktet är frodigt med karaktärsarter som buskstjärnblomma, underviol, storrams och liljekonvalj, samt orkidéerna tvåblad och skogsknipprot. Andra mer sällsynta kärlväxter är luden johannesört och gräset strävlosta.

Svampar och lavar

I den kalkhaltiga ädellövskogens jämna fuktighet trivs sällsynta och hotade marksvampar som ljus ängsfingersvamp, olivjordtunga och violfingersvampen, som liksom vedsvampen gult porskinn bara växer på Öland och några få andra plaster i Sverige. Även sällsynta lavar påträffas i reservatet, bland andra vaxdynlaven, som oftast växer på basen av gamla ädellövträd.

Fågelliv

Lövskogen ger också stora förutsättningar för ett rikt fågelliv. Här finner insekts- och fröätare föda och hålbyggare hittar bra  boplatser. Bland många fågelarter i Gillsättraskogen kan nämnas mindre hackspett, härmsångare, skogsduva, stjärtmes och stenknäck.

Järnåldersby

Inom reservatet finns gravfält, rösen, boplatser samt resterna av en relativt stor och sammanhängande järnåldersby.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra motordrivet fordon.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Rida eller framföra hästfordon annat än på befintliga vägar.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 6. Störa djurlivet exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Göra upp eld.
 9. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Bedriva kommersiell verksamhet.
 13. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökningar eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 90,8 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger i Gillsättra by på vägen mellan Glömminge och Runsten.

Parkeringen nås genom att svänga söderut vid hänvisningsskylten en bit öster om byn Gillsättra

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss