Arontorp

Våradonis

Fotograf: Anna Lindberg

I Arontorp växer en raritet som årligen lockar många 
besökare till reservatet. Här kan du nämligen få se en sällsynt, gulblommande skönhet som fått sitt namn efter byn Arontorp. 

Arontorpsrosen

I Sverige växer den vackra växten våradonis bara på Gotland och Öland. Växten är fridlyst och växer bara på kalkhaltig mark. Den är mycket giftig. Egentligen hör den hemma på de sydeuropeiska stäpperna. Växten kallas också för arontorpsros, ett namn den givetvis fått efter byn Arontorp. I reservatet hittar du den i en hage i västra delen av området. Under 1800-talet brukades hagen som åker. Våradonisen klarade sig genom att växa intill de uppstickande kalkstensblocken. När åkerbruket upphörde bredde våradonisen åter ut sig över hagen och har sin praktfulla blomning i maj månad. Den botaniskt intresserade besökaren kan ha turen att få syn på en annan av reservatets rariteter - storviolen. Den kan bli flera decimeter hög och blommar i maj - juni. Storviol har i Sverige endast noterats på Öland.

Lövängar

Västra delen av reservatet består av igenvuxna lövängar där ek, ask och alm med sina lövkronor ger ett skuggande tak. Reservatet är vackrast på våren då mattor av vitsippor och blåsippor breder ut sig. Till vårfloran hör också gullvivor, gulsippor och den purpurfärgade vårärten. Olika sångare, trastar och bofinkar sjunger som mest intensivt under våren fram till midsommar.

Död ved

Under senare år har området drabbats både av alm- och askskottsjuka vilket gör att det finns många döda träd i området. De döda träden, både kullfallna träd och stående torrträd, är bostad och mat för mängder med insekter, svampar och fåglar. Det är just därför vi sparar de döda träden här. Flera av arterna som är beroende av döda träd är numera sällsynta och vissa riskerar att försvinna inom kort eftersom gamla träd, kullfallna träd och torrträd numera är ovanliga i vårt natur- och kulturlandskap där ett effektivt skogsbruk pågår.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga levande eller döda träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. medföra okopplad hund;
 4. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 5. framföra motordrivet fordon;
 6. tälta eller uppställa husvagn;
 7. uppgöra eld samt
 8. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare e d.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1977
Areal: 5 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län