Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Arontorp

Våradonis

Fotograf: Anna Lindberg

I Arontorp växer en raritet som årligen lockar många 
besökare till reservatet. Här kan du nämligen få se en sällsynt, gulblommande skönhet som fått sitt namn efter byn Arontorp. 

Arontorpsrosen

I Sverige växer den vackra växten våradonis bara på Gotland och Öland. Växten är fridlyst och växer bara på kalkhaltig mark. Den är mycket giftig. Egentligen hör den hemma på de sydeuropeiska stäpperna. Växten kallas också för arontorpsros, ett namn den givetvis fått efter byn Arontorp. I reservatet hittar du den i en äng i västra delen av området. En kortare tid brukades ängen som åker. Våradonisen klarade sig genom att växa intill de uppstickande kalkstensblocken. När åkerbruket upphörde bredde våradonisen åter ut sig över ängen och har sin praktfulla blomning i maj månad. Den botaniskt intresserade besökaren kan ha turen att få syn på en annan av reservatets rariteter - storviolen. Den kan bli flera decimeter hög och blommar i maj - juni. Storviol har i Sverige endast noterats på Öland.

Lövängar

Västra delen av reservatet består av igenvuxna lövängar där ek, ask och alm med sina lövkronor ger ett skuggande tak. Reservatet är vackrast på våren då mattor av vitsippor och blåsippor breder ut sig. Till vårfloran hör också gullvivor, gulsippor och den purpurfärgade vårärten. Olika sångare, trastar och bofinkar sjunger som mest intensivt under våren fram till midsommar.

Död ved

Under senare år har området drabbats både av alm- och askskottsjuka vilket gör att det finns många döda träd i området. De döda träden, både kullfallna träd och stående torrträd, är bostad och mat för mängder med insekter, svampar och fåglar. Det är just därför vi sparar de döda träden här. Flera av arterna som är beroende av döda träd är numera sällsynta och vissa riskerar att försvinna inom kort eftersom gamla träd, kullfallna träd och torrträd numera är ovanliga i vårt natur- och kulturlandskap där ett effektivt skogsbruk pågår.

Våradonisen upptäcktes i Sverige första gången av Carl von Linné på hans öländska resa 1741. Erik Axel Karlfeldtsdikt ”Vid Färjestaden” har gett spridning åt namnet arontorpsros på den vackra blomman. Blommans latinska namn kommer från Adonis, som var växternas gud i den grekiska mytologin. Adonis var bildskön och blev Afrodites älskare. En björn rev honom till döds och där hans blod föll på jorden växte blommor upp.

Våradonis, Adonis vernalis, är en blomma som är väldigt starkt förknippad med vårens ankomst till Öland. I Norden förekommer den bara på Öland, Gotland och Bornholm och vi känner därför ett stort ansvar för arten här hos oss. Den lever här på sin nordgräns och har annars sin utbredning från Europa bort till Centralasien. Arontorpsrosen växer i små tuvor på kalkrik, öppen och torr gräsmark. Växten älskar värme och blommorna slår ut soliga dagar men sluter sig vid regn och på kvällen. Den är ganska speciell eftersom den saknar nektar men pollineras ändå av små sandbin som lever i sandiga marker i närheten. En annan viktig partner till Arontorpsrosen är ängsmyrorna som ser till att sprida fröerna som de samlar men också tappar på vägen. Dessa blir till nya plantor och växten kan sprida sig. Men Arontorpsrosen är inte alltigenom vacker och fin, den är också väldigt giftig! Den innehåller glykosider som påverkar hjärtat. Växten använder som medicinalväxt redan under antiken. Trots sin giftighet har Arontorpsrosen lidit mycket av olagliga uppgrävningar för försäljning och plantering i trädgårdar. Men växten är fridlyst och det finns idag fina, odlade plantor att köpa i handelsträdgårdar så vi hoppas att våra vilda exemplar får finnas kvar och förgylla Ölands natur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort träd, buskar eller växter som växer eller är döda.
 • Plocka blommor.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Göra upp eld.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall gälla förbud för allmänheten att

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga levande eller döda träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. medföra okopplad hund;
 4. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 5. framföra motordrivet fordon;
 6. tälta eller uppställa husvagn;
 7. uppgöra eld samt
 8. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare e d.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 1977
Areal: 5 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

För att komma till parkeringsplatsen; kör väg 136 mot Ottenby och ta av på väg 957 mot Norra Möckleby och Gårdby. Efter cirka 2,5 km kommer Tveta gård och strax därefter ligger parkeringen på höger sida av vägen.

Från parkeringen går en välmarkerad stig, delvis förstärkt med spång, som leder besökarna fram till reservatet. Sträckan att gå från parkeringen är ca 500 m och går genom ett stycke vacker Mittlandsskog som på våren står i sin vackraste skrud.

Vid parkeringen finns också rastbord för den som vill ta en paus före och efter besöket i reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss