Blomsfors

Forsen i Blomsfors

Fotograf: Malin Miller

Blomfors naturreservat är en mosaik av sjöar, rinnande vatten, våtmarker, löv- och barrskogar. I den omväxlande naturen lever en rad spännande växter och djur. Här finns också lämningar med flera hundra år på nacken. 

Artrika skogar

Blomsfors natur bjuder på löv- och barrskogar, gläntor, svämskogar, näckrostäta småsjöar och videbevuxna kärr. Lövskogen dominerar och de vanligaste träden är ek och asp. Det finns gott om grova aspar, vilka är värdefulla för många växter och djur. Bland lövskogens flora märks blåsippa, vätteros och trolldruva och i den gamla barrskogen växer bland annat grönpyrola och kandelabersvamp.

Spår i landskapet

I naturreservatet finns lämningar som vittnar om de människor som levt och verkat här. Vid Snurran kan du se byggnadsgrunder, fruktträd, stenmurar och gamla odlingsterasser. Namnet Vidängarna för tankarna till slåtter, och detta område har sannolikt använts som både slåtter och betesmark. Små åkerlappar och röjningsrösen minner om forna bönders odlarmöda.

Värdefulla svämskogar

Svämskog är skog som regelbundet översvämmas vid högvatten. Översvämningarna stressar träden, ibland så mycket att träden dör. Den döda veden blir växtplats för svampar, som skyndar på förmultningen. Det gynnar en rad skalbaggar och andra småkryp, som lever i död ved.

Virån

Virån är ett av Kalmar läns mest värdefulla vattendrag. I avrinningsområdet förekommer bland annat tjockskalig målarmussla, bäcköring, stensimpa och nissöga. Ovan ytan kan man ha turen att stöta på utter och kungsfiskare.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 4. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 7. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 8. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar.
Samla in musslor.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 162,7 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län