Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Blomsfors

Forsen i Blomsfors

Fotograf: Malin Miller

Blomfors naturreservat är en mosaik av sjöar, rinnande vatten, våtmarker, löv- och barrskogar. I den omväxlande naturen lever en rad spännande växter och djur. Här finns också lämningar med flera hundra år på nacken. 

Artrika skogar

Blomsfors natur bjuder på löv- och barrskogar, gläntor, svämskogar, näckrostäta småsjöar och videbevuxna kärr. Lövskogen dominerar och de vanligaste träden är ek och asp. Det finns gott om grova aspar, vilka är värdefulla för många växter och djur. Bland lövskogens flora märks blåsippa, vätteros och trolldruva och i den gamla barrskogen växer bland annat grönpyrola och kandelabersvamp.

Spår i landskapet

I naturreservatet finns lämningar som vittnar om de människor som levt och verkat här. Vid Snurran kan du se byggnadsgrunder, fruktträd, stenmurar och gamla odlingsterasser. Namnet Vidängarna för tankarna till slåtter, och detta område har sannolikt använts som både slåtter och betesmark. Små åkerlappar och röjningsrösen minner om forna bönders odlarmöda.

Värdefulla svämskogar

Svämskog är skog som regelbundet översvämmas vid högvatten. Översvämningarna stressar träden, ibland så mycket att träden dör. Den döda veden blir växtplats för svampar, som skyndar på förmultningen. Det gynnar en rad skalbaggar och andra småkryp, som lever i död ved.

Virån

Virån är ett av Kalmar läns mest värdefulla vattendrag. I avrinningsområdet förekommer bland annat tjockskalig målarmussla, bäcköring, stensimpa och nissöga. Ovan ytan kan man ha turen att stöta på utter och kungsfiskare.

Vandringsleden Blomsforsleden i södra delen av reservatet går via äldre brukningsvägar förbi gamla odlingsmarker men också genom terräng med backar och stora block. Längst vägen går man också genom svämskogar, ädellövrika skogar och skogar med mer barrträd. En sträcka följer Virån. På Vidängarna kan man se tydliga spår från äldre brukningssamhälle, här finns gamla åkerlappar, flera odlingsrösen och spår efter järnframställning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter eller liknande farkost.
 • Köra vattenskoter.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Samla in insekter med fällor som dödar.
 • Samla in musslor.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 4. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 7. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 8. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.
 2. Samla in musslor.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 162,7 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från Fårbo; kör mot Baggetorp och därefter mot Sulegång. Reservatet ligger väster om byn Sulegång. Det finns parkering och Blomsforsleden utgår från den.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss