Högenäs orde

Betesmark i Högenäs orde

Orde betyder udde på öländska.  Den historiska markanvändningen, med en lång tradition av bete, avspeglas i områdets artrika flora. De hävdade markerna lockar årligen en mängd olika fåglar. Centralt i reservatet reser sig en tio meter hög höjdrygg varifrån man har en storslagen utsikt över Östersjön och det omgivande landskapet. Reservatet innehåller drygt 15 000 meter stenmurar som bildar ett nätverk av fållor. De flesta har anlagts någon gång efter enskiftet 1811. Man kan knappt föreställa sig det arbete som ligger bakom dessa murar, där sten lagts till sten av ölänningar vi inte längre vet namnet på.

Typiskt öländska sjömarker

Vid Högenäs orde har det gått betesdjur under flera århundraden. Området utgör därför ett fint exempel på de för östra Öland så typiska sjömarkerna. De kalkrika gräsmarkerna bjuder om våren besökaren på blomsterfärgprakt då orkidéerna Sankt Pers nycklar och Adam och Eva blommar. Fler orkidéer finner man på fuktängarna där johannesnycklar, brudsporre, honungsblomster, flugblomster och ängsnycklar växer. Här växer också majvivan med vackert rödlila blommor.

Rikt fågelliv

På de välhävdade sjömarkerna finns det gott om fågel, främst vadare, änder och måsfåglar. Tofsvipa, rödbena och strandskata är några av de årligen häckande vadarna. Svärta, skärfläcka, småtärna och vaktel tillhör de mer sällsynta arter som förekommer i området.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 2. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar eller tillägna sig fåglars bon och ägg eller annorledes störa djurlivet;
 3. medföra okopplad hund;
 4. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel annorstädes än på därför avsedda vägar;
 5. parkera annorstädes än å särskilt iordningställd parkeringsplats;
 6. tälta eller uppställa husvagn;
 7. uppgöra eld;
 8. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1972
Areal: 122,2 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län