Högenäs orde

Betesmark i Högenäs orde

Orde betyder udde på öländska.  Den historiska markanvändningen, med en lång tradition av bete, avspeglas i områdets artrika flora. De hävdade markerna lockar årligen en mängd olika fåglar. Centralt i reservatet reser sig en tio meter hög höjdrygg varifrån man har en storslagen utsikt över Östersjön och det omgivande landskapet. Reservatet innehåller drygt 15 000 meter stenmurar som bildar ett nätverk av fållor. De flesta har anlagts någon gång efter enskiftet 1811. Man kan knappt föreställa sig det arbete som ligger bakom dessa murar, där sten lagts till sten av ölänningar vi inte längre vet namnet på.

Typiskt öländska sjömarker

Vid Högenäs orde har det gått betesdjur under flera århundraden. Området utgör därför ett fint exempel på de för östra Öland så typiska sjömarkerna. De kalkrika gräsmarkerna bjuder om våren besökaren på blomsterfärgprakt då orkidéerna Sankt Pers nycklar och Adam och Eva blommar. Fler orkidéer finner man på fuktängarna där johannesnycklar, brudsporre, honungsblomster, flugblomster och ängsnycklar växer. Här växer också majvivan med vackert rödlila blommor.

Rikt fågelliv

På de välhävdade sjömarkerna finns det gott om fågel, främst vadare, änder och måsfåglar. Tofsvipa, rödbena och strandskata är några av de årligen häckande vadarna. Svärta, skärfläcka, småtärna och vaktel tillhör de mer sällsynta arter som förekommer i området.

Vårdkase

Uppe på höjden finns en av Ölands få bevarade fyrbåkar, eller vårdkase. Den är gjord i kalksten och är 2,8 meter hög. Vårdkasarna ingick i ett larmsystem som omfattade stora delar av svenska kusten och har sina rötter i förhistorisk tid (500–600-talet efter Kristus).

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra motordrivet fordon eller annat transportmedel utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Göra upp eld.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller vJa4er, blomplockning härunder inbegripen;
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar eller tillägna sig fåglars bon och ägg eller annorledes störa djurlivet;
 4. medföra okopplad hund;
 5. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel annorstädes än på därför avsedda 'vägar;
 6. parkera annorstädes än på särskilt iordningställd parkeringsplats
 7. tälta eller uppställa husvagn;
 8. uppgöra eld;
 9. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 1972
Areal: 122,2 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Följ väg 136 till Källa. Ta av vid skylten "Källa ödekyrka". Vid nästa vägskäl börjar skyltningen med små blå skyltar till naturreservatet Högenäs orde.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet