Strandskogen

Grönska i Strandskogen

Strandskogens naturreservat utgör en del av ett sammanhängande stråk av ädellövskog längs kuststräckan mellan Borgholm och Halltorp. Det är en återstående rest av den kustädellövskog som tidigare fanns längs den västra kusten på mellersta och södra Öland.

Sällsynta svampar

Ädellövskogen i Strandskogen är hem åt en fantastisk mångfald av växter och djur. Naturligtvis flera vanliga arter men också många hotade och sällsynta arter, särskilt bland svampar, lavar och skalbaggar. Svampfloran är imponerande med arter som olivfjällskivling, lundfjällskivling och ringskinn. På de äldre ädellövträden, som ek, alm och ask växer mängder av ovanliga lavar med spännande namn som jaguarfläck och olivklotterlav.

Sällsynta skalbaggar

Eftersom Strandskogsreservatet i söder ansluter till det internationellt kända naturreservatet Halltorp med sina höga entomologiska (insekts-) värden är det kanske inte så konstigt att det också här finns en stor mångfald av olika skalbaggsarter. Mindre ekbock, svartbent sköldbagge och enbandad brunbagge är några exempel på hotade arter som lever här.

Viktig havsmiljö

Havsmiljön i Strandskogens naturreservat utgörs av blåstångsamhällen och ålgrässamhällen s.k. ålgräsängar. De utgör viktiga miljöer i grunda kustområden eftersom de fungerar som yngel- och uppväxtområden för både växter och djur.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Inom landområdet framföra motordrivet fordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Framföra vattenskoter, hydrokopter eller liknande farkost.
 4. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar
  eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Använda landområdet för tävlings- eller övningsändamål.
Använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:
Utföra undersökning eller forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2009
Areal: 157,9 hektar varav 119,3 hektar land
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län