Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Strandskogen

Grönska i Strandskogen

Strandskogen är hem för ståtliga skalbaggar, märkliga svampar och vackra blomster. Skogen ingår i det stråk av ädellövskog som växer längs kusten mellan Borgholm och Halltorp. I reservatet ingår också marina miljöer med frodiga ålgräs- och tångängar.

Skog med ädla träd

Eken är Strandskogens vanligaste trädslag. Här finns också gott om andra ädellövträd som avenbok, lind och lönn. Lägg märke till alla gamla och döda träd,
höga stubbar och murkna trädstammar på din väg genom reservatet. Så här ser det ut i en skog där träden lever och dör i sin egen takt. Många askar, almar och ekar har däremot dött i förtid på grund av trädsjukdomar.

Blomsterfägring

Tidigt på våren, innan lövsprickningen, bjuder Strandskogen på en färgsprakande blomsterprakt. Bland gula, blå och vita sippor syns svalört, lungört och vårärt. Senare på säsongen breder skogsbingel ut sig i stora bestånd. Murgrönan, som omsluter de högresta trädstammarna likt en lian, går att se året om.

Värdefull för många

Strandskogen är hem för många sällsynta lavar, svampar och skalbaggar. De pyttesmå lavarna och vedlevande skalbaggarna kan vara svåra att upptäcka. Men vissa av svamparna kan du få syn på! De flesta dyker upp på hösten och många
har fantasieggande namn som olivfjällskivling, balsamvaxskivling och ringskinn.

Kulturskog

Strandskogen var fram till mitten av 1900-talet en gles och luckig skog. Dels för att skogen betades, dels för att bönder var här och hämtade ved och virke. Under andra hälften av 1900-talet växte skogen igen. För att återskapa betespräglad skog
har de sydvästligaste delarna restaurerats på senare år. Målet är en skog med gläntor där ekar och andra lövträd har tillräckligt med svängrum för att kunna
växa upp till ståtliga trädjättar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Köra vattenskoter.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Samla in insekter.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Inom landområdet framföra motordrivet fordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Framföra vattenskoter, hydrokopter eller liknande farkost.
 4. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Använda landområdet för tävlings- eller övningsändamål.
 2. Använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 3. Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra undersökning eller forskning.

Artobservationer från sådan verksamhet som bedrivs enligt C 13 eller C 14 ska dokumenteras och rapporteras via www.artportalen.se eller alternativt till Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2009
Areal: 157,9 hektar varav 119,3 hektar land
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger strax norr om Ekerum, i nära anslutning till allmän väg och är därför relativt lättillgängligt för naturintresserade besökare.

I anslutning till väg 136 vid reservatets sydöstra gräns finns en befintlig parkerings­ficka som kan användas som besöksparkering. I norra delen av parkeringsfickan går en väg in i Strandskogen som leder västerut ner mot kusten. Efter ca 500 m kommer du till en betade skogsmiljöer som är tillgängliga för fina skogspromenader.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss