Lidahult

Slåtterängen med ängsladan i förgrunden

Foto: Anna Lindberg

I Lidahults naturreservat har du möjlighet att uppleva ett levande stycke kulturhistoria och en fascinerande naturmiljö. Här finns en traditionellt skött slåtteräng, där bönder från Lidahults gård skördat vinterfoder till sina djur i generationer. Idag är höet inte livsviktigt för bondens kreatur. Däremot är en rad blommor, fjärilar och andra småkryp beroende av den årliga slåttern.

Bondens viktigaste markslag

En äng är en gräsmark som inte gödslas eller plöjs och som slås med skärande redskap en gång per år. Förr var ängen bondens viktigaste markslag – arealen äng var långt större än arealen åker. Idag finns inte många traditionellt skötta slåtterängar kvar eftersom jordbrukets modernisering under 1900-talet minskade behovet av ängshö. Den traditionellt skötta ängen i Lidahult är därför kulturhistoriskt värdefull.

Hotat blomsterrike

Ängen är hem för många växter och djur. Här finns blommor i alla färger, som besöks av fjärilar, bin och humlor på jakt efter nektar och pollen. Men många av ängens invånare har blivit alltmer sällsynta i takt med att slåtterängar försvunnit. Att ängen i naturreservatet fortsätter att skötas är en förutsättning för mångfalden. Utan slåtter, eller om marken gödslas, ersätts ängsblommorna av högväxta växter och sly och surret från bin och humlor tystnar.

Så sköts en äng

På våren fagas ängen. Det innebär att ängen städas från löv och nerfallna kvistar. Någon gång under sommaren är det dags för slåtter. Förr slogs ängarna med lie, numera används ofta en maskindriven slåtterbalk. Några av träden i Lidahults slåtteräng bär spår av tidigare hamling. Träden hamlades under sensommaren, vilket innebar att man tog till vara löv och kvistar för att dryga ut djurens vinterfoder. Idag hamlas träden för att bevara en gammal tradition men också för att de är hem för en mångfald av arter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta.
 • Rida.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Klättra i träd med bon.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta.
 4. Rida.
 5. Medvetet störa känsligt djurliv t ex genom att klättra i eller uppehålla sig nära boträd.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Göra upp eld.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 12. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 13. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 14. Utan samråd med länsstyrelsen upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet när de utnyttjar sin rätt att bedriva inom området tillåten pågående markanvändning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 2005 (1967)
Areal: 1,1 hektar
Kommun: Emmaboda
Markägare: Emmaboda kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet är beläget cirka 6 km nordost om Emmaboda, invid landsvägen mellan Getasjökvarn och Örsjö.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss