Lidahult

Slåtterängen med ängsladan i förgrunden

Fotograf: Anna Lindberg

En rest ur ett förgånget småländska landskap – så kan slåtterängen i Lidahult bäst beskrivas.

Blomsterfägring

Ängen i Lidahult är en så kallad löväng. Det betyder att det finns ett glest trädskikt som domineras av ek, lind och ask, de två sistnämnda hamlas, det vill säga man kapar grenar med löv till djurfoder med 5-7 års mellanrum. I den östra delen står flera kraftiga bokar. Ängen hävdas genom slåtter och är en av de få kvarvarande slåtterängarna i länet. Hela ängen omgärdas av trägärdesgård. Av slåtter- och betesgynnade arter kan nämnas slåttergubbe, slåtterfibbla, jungfru Marie nycklar, prästkrage och svinrot.

Kulturmark

Den ännu traditionellt skötta lövängen i Lidahult har höga naturvärden men också ett stort kulturhistoriskt värde. I det gamla odlingslandskapet var tillgången på bra fodermarker direkt avgörande för människors förmåga att hålla boskapsdjur, vilket var en förutsättning för överlevnad i det småländska inlandet. Foderproduktion på åkrar och förbättrade kommunikationer blev med tiden bidragande orsaker till att behovet av slåttermarker drastiskt minskade, för att idag nästan helt vara försvunna. I en vanlig smålandssocken kunde det vid mitten av 1800-talet finnas uppemot 2000 hektar slåttermark.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta.
 4. Rida.
 5. Medvetet störa känsligt djurliv t ex genom att klättra i eller uppehålla sig nära boträd.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Göra upp eld.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 12. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 13. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 14. Utan samråd med länsstyrelsen upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2005 (1967)
Areal: 1,1 hektar
Kommun: Emmaboda
Markägare: Emmaboda kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län