• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lidahult

Slåtterängen med ängsladan i förgrunden

Foto: Anna Lindberg

En rest ur ett förgånget småländska landskap – så kan slåtterängen i Lidahult bäst beskrivas.

Blomsterfägring

Ängen i Lidahult är en så kallad löväng. Det betyder att det finns ett glest trädskikt som domineras av ek, lind och ask, de två sistnämnda hamlas, det vill säga man kapar grenar med löv till djurfoder med 5-7 års mellanrum. I den östra delen står flera kraftiga bokar. Ängen hävdas genom slåtter och är en av de få kvarvarande slåtterängarna i länet. Hela ängen omgärdas av trägärdesgård. Av slåtter- och betesgynnade arter kan nämnas slåttergubbe, slåtterfibbla, jungfru Marie nycklar, prästkrage och svinrot.

Kulturmark

Den ännu traditionellt skötta lövängen i Lidahult har höga naturvärden men också ett stort kulturhistoriskt värde. I det gamla odlingslandskapet var tillgången på bra fodermarker direkt avgörande för människors förmåga att hålla boskapsdjur, vilket var en förutsättning för överlevnad i det småländska inlandet. Foderproduktion på åkrar och förbättrade kommunikationer blev med tiden bidragande orsaker till att behovet av slåttermarker drastiskt minskade, för att idag nästan helt vara försvunna. I en vanlig smålandssocken kunde det vid mitten av 1800-talet finnas uppemot 2000 hektar slåttermark.

De odlingsrösen som finns i reservatet, en del stora och vällagda, tyder även på att området under vissa tider varit uppodlat. På 1960-talet flyttade Algutsboda hembygdsförening en ängslada – ett ”ängahus” - till reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta.
 • Rida.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Klättra i träd med bon.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta.
 4. Rida.
 5. Medvetet störa känsligt djurliv t ex genom att klättra i eller uppehålla sig nära boträd.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Göra upp eld.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 12. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 13. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 14. Utan samråd med länsstyrelsen upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet när de utnyttjar sin rätt att bedriva inom området tillåten pågående markanvändning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 2005 (1967)
Areal: 1,1 hektar
Kommun: Emmaboda
Markägare: Emmaboda kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet är beläget cirka 6 km nordost om Emmaboda, invid landsvägen mellan Getasjökvarn och Örsjö.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet