Krokshult

Den gamla mangårdsbygdnaden i krokshult

Foto: Charlotta Larsson

Vid Krokshult finns ett äldre, välbevarat odlingslandskap. Det småskaliga jordbruket dominerade i södra Sverige, framför allt på småländska höglandet, ända in på 1900-talet. Du befinner dig alltså i trakter som ser likadana ut som de gjort i hundratals år. Det finns inte många liknande platser kvar i Sverige, vilket gör Krokshult mycket värdefullt.

Äng är åkers moder

Förr var ängen en gårds viktigaste markslag. Från ängen hämtades djurens vinterfoder och storleken på ängen avgjorde därför hur många djur en gård kunde utfodra. Gödsel från djuren lades på åkrarna. Antalet djur styrde därför i sin tur storleken på åkrarna. Den här kedjan är ursprunget till det gamla talesättet ”Äng är åkers moder”.

Hamling

För att komplettera djurens vinterfoder hamlade bönderna lövträd. Trädens löv och kvistar togs till vara och torkades. I Krokshult är det framförallt ask som hamlats. Nya träd väljs ständigt ut för hamling, vilket innebär att traditionen lever vidare och därmed en del av vårt kulturarv.

Värdefulla träd

Ett rikt växt- och djurliv är knutet till de hamlade träden. På den solbelysta barken växer olika mossor och lavar. Svampar och skalbaggar nyttjar veden, vilket skapar håligheter i stammen. I håligheterna bosätter sig fåglar och fladdermöss. Särskilt värdefulla är gamla hamlade träd.

Rik flora

I naturreservatet finns små åkrar och ängs- och hagmarker omgärdade av trägärdesgårdar. Den långa traditionen av slåtter och bete har präglat växtligheten. Utöver de växter som är avbildade på skylten växer till exempel slåttergubbe, slåtterfibbla, gullris, brudsporre, spindelört och sträv nejlikrot i området.

Krokshult ingår i Life-projektet RestoRED. Följ länken här för att läsa mer om projektet och vilka åtgärder som planeras.
Life RestoRED Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 15 juli får du inte gå på en sådd åker, åker i vall eller slåttermark.
 • Köra något fordon.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Beträda besådd åker eller åker i vall, eller att under tiden 1 april till och med 31 juli beträda slåttermark.
 2. Framföra alla slag av fordon.
 3. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 4. Tälta.
 5. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Göra upp eld.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är vidare förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra undersökning eller forskning.

Artobservationer från sådan verksamhet som bedrivs enligt C 11 eller C 12 ska dokumenteras och rapporteras via www.artportalen.se.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2010
Areal: 22,2 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Krokshult ligger utefter vägen mellan Kristdala och Mörlunda. Från Oskarshamn tar du väg 23 västerut. Efter 8 km finns skylt till höger mot Kristdala. Från avtagsvägen till Kristdala är det 17 km. I Kristdala följer du skylt mot Krokshult, efter 7 km är du framme.

Parkera vid gården eller fortsätta längs Källehultsvägen fram till reservatsparkeringen.

Två rastbord finns vid Klarbärslunden.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss