Krokshult

Den gamla mangårdsbygdnaden i krokshult

Fotograf: Charlotta Larsson

Vid Krokshult finns ett välbevarat, äldre odlingslandskap. Det småskaliga jordbruket dominerade i södra Sverige och framför allt på småländska höglandet ända in på 1900-talet.

”Äng är åkers moder”

Denna trakt ser likadan ut som den gjort under hundratals år. Det finns inte många liknande platser kvar i Sverige, vilket gör Krokshult unikt. Ängen var förr det viktigaste markslaget. Här växte vinterfodret till gårdens djur och storleken på ängen avgjorde därför hur mycket djur en gård kunde utfodra. Antalet djur avgjorde i sin tur hur mycket gödsel man hade att tillgå vilket avgjorde åkerarealen. Den här kedjan är ursprunget till det gamla talesättet ”Äng är åkers moder”.

Hamling än idag

Förr kompletterade man djurens vinterfoder med löv. Trädens grenar och kvistar togs till vara genom lövtäkt, så kallad hamling. I Krokshult är det framförallt ask som har hamlats. Nya träd väljs ständigt ut för hamling, vilket innebär att traditionen lever vidare - en del av vårt kulturarv bevaras. Hamlade träd hyser ett rikt växt- och djurliv. Svampar och skalbaggar lever av veden, vilket skapar håligheter i stammen. Håligheterna blir till boplatser åt fåglar och fladdermöss.

Rik flora

I naturreservatet finns små åkrar och ängs- och hagmarker omgärdade av trägärdesgårdar. Den långa traditionen av slåtter och bete har gjort att växter, som gynnas av hävd, finns kvar. Här växer jungfrulin, slåtterfibbla, slåttergubbe, nattviol, kattfot och spindelört i området. Prover i marken har visat att marken vid Krokshult började röjas för bosättning under tidig medeltid. Den bästa odlingsmarken var uppodlad redan på 1300-talet.

Den betade skogen är också typisk för det gamla odlingslandskapet. Djuren betade på de marker man inte odlade eller tog hö från, oftast skogen intill. När djuren går i skogen håller de undan uppväxande buskar och träd och det skapas gläntor med gräs och solsken. I gläntorna hittar man många fina växter och platsen är mycket rik på svamp under hösten. Den vackra växten lummer växer också i skogen.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. plocka eller gräva upp växter,
 3. samla in insekter,
 4. avsiktligt störa djurlivet,
 5. skada eller förstöra hägnadsanordningar, stenrösen eller dylikt,
 6. beträda besådd åker eller åker i vall,
 7. årligen under tiden 1 april till 1 augusti beträda slåttermarkerna, vilka särskilt utmärkts på informationstavla,
 8. medföra ej kopplad hund,
 9. göra upp eld,
 10. tälta eller ställa upp husvagn eller liknande,
 11. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel,
 12. utnyttja området för tävlings eller övningsändamål samt,
 13. utan länsstyrelsens tillstånd företa vetenskapliga undersökningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2010
Areal: 22,2 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län