Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Yxnevik

Orkideen Adam och Eva växer i Yxneviks naturreservat

Foto: Anders Johansson

Yxnevik naturreservat består till största delen av ekdominerad ädellövskog. Området har höga botaniska och zoologiska värden, framförallt sett till insektsfaunan.

Vegetation

Tillsammans med havsstrandäng, blandskog, häll- och hagmark bildar lövskogen en omväxlande landskapsmosaik. I ädellövskogen dominerar eken med allt från unga exemplar till gamla och döda träd. Av övriga lövträd i reservatet finns bland andra ask, lind och alm. Många av träden bär spår av hamling. Buskskiktet på de öppna områdena domineras av enar men här växer också nypon och hassel.

Adam och Eva

Ett flertal arter inom reservatet är sällsynta i Sverige. Bland lavar, mossor och svampar kan nämnas bårdlav, gråvit vårtlav, rostfläck, fällmossa och guldlockmossa medan kärlväxterna representeras av bland andra kattfot, orkidén Adam och Eva samt sårläkan, som förr användes inom folkmedicinen.

Hasselsnok

Av sällsynta insekter finner vi bland andra taggbock, sälggetingbock, grön aspvedbock  samt ekoxe, landets största skalbagge där hannen kan bli närmare 8 cm lång. Bland Yxnevikreservatets grod- och kräldjur förekommer den i landet sällsynta hasselsnoken, som mer liknar en huggorm än en vanlig snok. Den är värmeälskande och lever av ödlor, ormar och små möss. Föder levande ungar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Ta loss bitar av berggrunden.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i naturreservatet samt om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 3. Göra upp eld.
 4. Störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Ta loss bitar från berggrunden.
 7. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.
 13. Utan samråd med länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.

Föreskrifterna under C4 och C5 gäller inte jakträttsinnehavare i samband med jaktutövning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 38 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Yxneviks naturreservat ligger cirka 10 km söder om Västervik och cirka 1 km öst om Västrums kyrka.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss