Yxnevik

Orkideen Adam och Eva växer i Yxneviks naturreservat

Fotograf: Anders Johansson

Yxnevik naturreservat består till största delen av ekdominerad ädellövskog. Området har höga botaniska och zoologiska värden, framförallt sett till insektsfaunan.

Vegetation

Tillsammans med havsstrandäng, blandskog, häll- och hagmark bildar lövskogen en omväxlande landskapsmosaik. I ädellövskogen dominerar eken med allt från unga exemplar till gamla och döda träd. Av övriga lövträd i reservatet finns bland andra ask, lind och alm. Många av träden bär spår av hamling. Buskskiktet på de öppna områdena domineras av enar men här växer också nypon och hassel.

Adam och Eva

Ett flertal arter inom reservatet är sällsynta i Sverige. Bland lavar, mossor och svampar kan nämnas bårdlav, gråvit vårtlav, rostfläck, fällmossa och guldlockmossa medan kärlväxterna representeras av bland andra kattfot, orkidén Adam och Eva samt sårläkan, som förr användes inom folkmedicinen.

Hasselsnok

Av sällsynta insekter finner vi bland andra taggbock, sälggetingbock, grön aspvedbock  samt ekoxe, landets största skalbagge där hannen kan bli närmare 8 cm lång. Bland Yxnevikreservatets grod- och kräldjur förekommer den i landet sällsynta hasselsnoken, som mer liknar en huggorm än en vanlig snok. Den är värmeälskande och lever av ödlor, ormar och små möss. Föder levande ungar.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 3. Göra upp eld.
 4. Störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Ta loss bitar från berggrunden.
 7. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.
 13. Utan samråd med länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 38 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län