Yxnevik

Orkideen Adam och Eva växer i Yxneviks naturreservat

Foto: Anders Johansson

I Yxnevik skyddas ett område med värdefull ädellövskog. Ek är det vanligaste trädslaget och det finns gott om gamla, murkna träd. Träden är hem för många ovanliga skalbaggar, mossor och lavar. I reservatet finns också betade hagmarker med rik flora.

Variationsrikt

Yxneviks natur är omväxlande med havsstrandängar, blandskogar och häll- och hagmarker. Förr i tiden användes hela området för bete och slåtter. Många av träden bär spår av lövtäkt, så kallad hamling. Vid hamling tog bönderna till vara på grenar och löv för att dryga ut kreaturens vinterfoder. I Yxnevik skyddas ett område med värdefull ädellövskog. Ek är det vanligaste trädslaget och det finns gott om gamla, murkna träd. Träden är hem för många ovanliga skalbaggar, mossor och lavar. I reservatet finns också betade hagmarker med rik flora.

Rik flora

Än idag går betesdjur i delar av reservatet. Det gynnar ljusälskande kärlväxter som kattfot och orkidén Adam och Eva. I den glesa lövskogens rika mylla växer bland annat sårläka, en ört som förr användes inom folkmedicinen.

Värdefulla träd

I reservatet finns många ovanliga arter som är knutna till de gamla lövträden. På trädstammarnas skrovliga bark växer lavar och mossor som lunglav, fällmossa och guldlockmossa. I döende och döda träd lever skalbaggslarver som efter sina puppstadier utvecklas till taggbockar, sälggetingbockar, och ekoxar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Ta loss bitar av berggrunden.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i naturreservatet samt om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 3. Göra upp eld.
 4. Störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Ta loss bitar från berggrunden.
 7. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.
 13. Utan samråd med länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.

Föreskrifterna under C4 och C5 gäller inte jakträttsinnehavare i samband med jaktutövning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 38 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Yxneviks naturreservat ligger cirka 10 km söder om Västervik och cirka 1 km öst om Västrums kyrka.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss