Västra Marströmmen

Magnikfik utsikt från reservatets högsta punkt

Sjön Marens strand kantas av bergsknallar, dalar och skogsklädda sluttningar. Här finns karg hällmarkstallskog, säregen krattekskog och frodig ädellövskog. Många sällsynta djur och växter har funnit en fristad i det här omväxlande landskapet.

Spår från förr

Människor har levt i dessa trakter sedan lång tid tillbaka. Här finns gott om forntida spår som stensättningar och gravrösen. Många av lämningarna är från bronsåldern och placerade på höjdlägen. På flera platser i reservatet finns också rester efter gamla torp. Torpen hörde till Bälö, Stjärneberg och Bjurviks ägor.

Lövträdsrika skogar

Idag växer skog i stora delar av naturreservatet. Förr i tiden såg landskapet annorlunda ut. Mycket mark nyttjades för slåtter och odling. På utmarkerna, bortom åkrar och ängar, gick böndernas kreatur på sommarbete. Århundraden av brukande skapade ett halvöppet kulturlandskap rikt på lövträd. Här kunde ljusälskande ekar spira och breda ut sina vida kronor.

Ekens mångfald

En gammal, grov och halvmurken ek myllrar av liv! På barken, i det stora grenverket och inne i den grova stammen finns rum för lavar, mossor, svampar och insekter. I naturreservatets månghundraåriga ekar lever bland annat den fridlysta läderbaggen. Om du känner en söt doft av persika eller plommon vid en gammal ek har du hittat läderbaggens hem. I Västra Marströmmens gamla ekar lever också ekoxen – Europas största skalbagge.

Maren

Sjön Maren utgör en del av Marströmmen, som har sitt utlopp i Gåsfjärden vid Solstadström. Femton olika fiskarter är kända från vattensystemet, som bland annat är värdefullt för lekande och uppväxande sik och öring.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 271 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Sväng av E22 österut vid Bayerhof. Området kan också nås söder i från från Mörtfors samhälle.

Parkeringsmöjligheter finns vid rastplatsen Bayerhof utmed E22.

Kort strövstig utgår från Bayerhof-rastplatsen

Utsiktspunkt finns bl a vid gravrösena söder om Bayerhof och från backarna väster om vägen genom reservatets södra del

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss