Västra Marströmmen

Magnikfik utsikt från reservatets högsta punkt

Reservatet karaktäriseras av stora höjdskillnader med höglänta bergsknallar som i olika väderstreck övergår till skogsbeklädda sluttningar och dalar.

Gamla ekar

I reservatet finns ett stort antal äldre och flera hundra år gamla ekar till vilka ett stort antal sällsynta och hotade arter är knutna. Många av de äldre ekarna har tidigare vuxit upp i ett öppnare landskap präglat av bete och slåtter. Dagens mer slutna skogar hotar att skugga ut många av reservatets ekar och arter knutna till dessa.

Utsikt och intressanta arter

Bland skyddsvärda arter i området kan nämnas skalbaggarna läderbagge och reliktbock, lavarna gul dropplav och ekspik, svamparna oxtungsvamp och ekskinn samt mindre hackspett. Reservatet, som genomkorsas av E22an, är väl lämpat för ett aktivt friluftsliv där besökare erbjuds fina naturupplevelser och en vid utsikt från höga bergsryggar över omgivande landskap.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.


Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 271 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län