Gårdby sandhed

Sandblottor på Gårdsby sandhed

Fotograf: Johan Jansson

Den kortsnaggade heden ger ett kargt och livlöst intryck på håll. Men skenet bedrar – Gårdby sandhed bjuder på doften av timjan, surret av humlor och bin och färggranna fjärilar. Välkommen på upptäcktsfärd i en myllrande värld av sand!                         

Hem för sandens rariteter

Gårdby sandhed är sedan länge känd för sitt exklusiva växt- och djurliv. Listan över sällsynta växter, svampar, fjärilar, skalbaggar och andra insekter som lever i det sandiga landskapet är mycket lång. Sandhedens invånare är värmeälskande och torktåliga organismer. Många är beroende av att det finns bar, varm sand och de allra ovanligaste arterna är knutna till den sär­egna naturtypen sandstäpp.

Sandstäpp och restaurering

Sandstäppen är en av Europas mest hotade naturtyper. I Sverige finns bara ca 75 hektar kvar, här på Öland och i östra Skåne. För att sandstäpp ska bildas krävs kalk, sand och mycket värme och sol. Och så störning av markytan. Sanden måste hela tiden röras om så att växttäcket förblir glest och kalkrik sand kommer upp till ytan. Bete, bränning och återskapande av nya sandblottor hör därför till områdets skötsel. Merparten av reser­vatets sandstäpp finns i reservatets östra del.

Hundratals år av bete

Gårdby sandhed har en lång historia som betesmark. Ända sedan medeltiden har bönderna i Övre Ålebäcks by haft sina djur på bete på "Flacket", som markerna kallas. Det innebär att den sandiga heden betats i närmare 800 år!

I områdets nordvästra del finns två stora grav­fält med stensättningar från äldre järnålder. I nordväst ligger också "Galgbacken" – en av Ölands gamla avrättningsplatser.

Dyngbaggar är namnet på en fascinerande grupp av skal­baggar som lever i spillning. Många lägger ägg i underjordiska gångar och trivs därför extra bra i betesmarker på lättgrävd sandjord. Många är ovanliga och finns på den sk rödlistan

På sandstäppen lever flera arter av jordstjärnor och en rad andra ovanliga röksvampar som är experter på att överleva extrem värme och torka.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:
 1. Framföra motorfordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar.
Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:
Utöver vad som gäller enligt här ovan eller samla in insekter där djuren avlivas.
Medvetet förstöra eller avlägsna spillningshögar från området med hänsyn till områdets dynglevande skalbaggar. Försiktig undersökning utgör inget hinder.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2014
Areal: 39,4 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Mörbylånga kommun och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län