Gårdby sandhed

Sandblottor på Gårdsby sandhed

Foto: Johan Jansson

Den kortsnaggade heden ger ett kargt och livlöst intryck på håll. Men skenet bedrar – Gårdby sandhed bjuder på doften av timjan, surret av humlor och bin och färggranna fjärilar. Välkommen på upptäcktsfärd i en myllrande värld av sand!                         

Hem för sandens rariteter

Gårdby sandhed är sedan länge känd för sitt exklusiva växt- och djurliv. Listan över sällsynta växter, svampar, fjärilar, skalbaggar och andra insekter som lever i det sandiga landskapet är mycket lång. Sandhedens invånare är värmeälskande och torktåliga organismer. Många är beroende av att det finns bar, varm sand och de allra ovanligaste arterna är knutna till den sär­egna naturtypen sandstäpp.

Sandstäpp och restaurering

Sandstäppen är en av Europas mest hotade naturtyper. I Sverige finns bara ca 75 hektar kvar, här på Öland och i östra Skåne. För att sandstäpp ska bildas krävs kalk, sand och mycket värme och sol. Och så störning av markytan. Sanden måste hela tiden röras om så att växttäcket förblir glest och kalkrik sand kommer upp till ytan. Bete, bränning och återskapande av nya sandblottor hör därför till områdets skötsel. Merparten av reser­vatets sandstäpp finns i reservatets östra del.

Hundratals år av bete

Gårdby sandhed har en lång historia som betesmark. Ända sedan medeltiden har bönderna i Övre Ålebäcks by haft sina djur på bete på "Flacket", som markerna kallas. Det innebär att den sandiga heden betats i närmare 800 år!

I områdets nordvästra del finns två stora grav­fält med stensättningar från äldre järnålder. I nordväst ligger också "Galgbacken" – en av Ölands gamla avrättningsplatser.

Dyngbaggar är namnet på en fascinerande grupp av skal­baggar som lever i spillning. Många lägger ägg i underjordiska gångar och trivs därför extra bra i betesmarker på lättgrävd sandjord. Många är ovanliga och finns på den sk rödlistan

På sandstäppen lever flera arter av jordstjärnor och en rad andra ovanliga röksvampar som är experter på att överleva extrem värme och torka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.
 • Avsiktligt förstöra eller ta bort spillningshögar från området (med hänsyn till dynglevande skalbaggar). Du får undersöka dem försiktigt.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utöver vad som gäller enligt C 10 fånga eller samla in insekter där djuren avlivas.
 2. Medvetet förstöra eller avlägsna spillningshögar från området med hänsyn till områdets dynglevande skalbaggar. Försiktig undersökning utgör inget hinder.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2014
Areal: 39,4 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Mörbylånga kommun och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet ligger norr om Gårdby på östra Öland. Parkeringsmöjligheter finns utmed väg 136.

Hur sköts naturreservat?

Karta

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss