Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Lenstad

Ängsmark i Lenstad

Foto: Malin Miller

Reservatets ängar och betesmarker är hem för massor av småkryp och blommor. De skulle inte finnas här om det inte vore för att markerna brukats i flera århundraden. I reservatet finns också våtmarker och lövskog. Med en sådan omväxlande natur är det inte undra på att så många olika arter trivs i Lenstad!

Format av människan

Du befinner dig i en trakt där människor levt och verkat sedan yngre järnåldern. Här har de odlat, slagit hö och haft sina djur på bete i århundraden. Många växter och djur trivs i detta kulturlandskap. Här i Lenstad finns fortfarande öppna marker kvar, även om en stor del av det forna odlingslandskapet vuxit igen med lövskog.

Rik lövskog

Lenstad är en sydlig utpost av Mittlandsskogen, Ölands värdefulla lövskogsområde. Lägg märke till alla olika trädslag när du vandrar genom skogen. Här finns nästan alla våra ädellövträd. Och håll öron och ögon öppna, skogen är hem för många olika fåglar. En av dessa är halsbandsflugsnapparen, en hålhäckande art som kan bo i såväl naturliga bohål som i holkar.

Fuktälskande blommor

I reservatet kan du under vår och sommar bekanta dig med många olika växter. Vill du se orkidéer rekommenderas reservatets våtmarker och fuktängar. Bland starr och ag växer brudsporre, flugblomster, kärrknipprot, ängsnycklar, sankt Pers nycklar, honungsblomster och salepsrot. Även majvivan, gullvivans rosa släkting, trivs där det är fuktigt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Köra eller landa lågflygande luftfarkost.
 • Cykla utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är det förbjudet att inom reservatet:

 1. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 2. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 3. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 4. Framföra cykel annat än på anvisad väg eller stig.
 5. Störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 237,6 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

För att komma till Lenstads naturreservat; kör väg 136 mot Ottenby och i Torslunda sväng mot Kalkstad. Sväng vänster i byn och följ vägen till den lilla parkeringsplatsen vid Lenstad gård.

Från parkeringsplatsen är det lättast att gå. Du kan också välja att gå Mörbylångaleden från Torslunda. Det finns två fågelplattformar vid Södra Utmossen för fågelskådning.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss