Lenstad

Ängsmark i Lenstad

Fotograf: Malin Miller

Reservatet är en del av ett stort sammanhängande lövskogsområde – Mittlandskogen. Våtmarker och gamla slåtter- och betesmarker öppnar upp den täta skogen vilket skapar en omväxlande natur. Området är mycket artrikt, särskilt när det gäller fjärilar och kärlväxter.

Över 1000-årig betesmark

Marken i reservatet har tillhört byarna Lenstad, Kåtorp och Tävelsrum och har troligtvis brukats i mer än 1000 år. Under många århundraden dominerades landskapet av små åkrar, ängar och betesmarker. I sen tid har brukandet av markerna minskat i omfattning vilket innebär att landskapet är mindre öppet idag jämfört med hur det såg ut förr.

Vegetation

I den gläntrika skogen finns tre större våtmarker – Revkärr, Kärringkullmossen och Tävelsrumsmossen – men också en mängd mindre våtmarker. Den omväxlande naturen, i kombination med kalkrik jord och ett gynnsamt klimat, skapar förutsättningar för ett mycket rikt växt- och djurliv.

Gynnsamt för blomster och fjärilar

Våtmarkerna och fuktängarna är ett eldorado för orkidéer. Bland starr och ag växer brudsporre, flugblomster, kärrknipprot, ängsnycklar, Sankt Pers nycklar, honungsblomster och salepsrot. I de blomsterrika markerna har närmare 60 ovanliga fjärilsarter noterats, vilket gör området till ett av landets artrikaste.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 2. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 3. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 4. Framföra cykel annat än på anvisad väg eller stig.
 5. Störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar. 
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 237,6 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län