Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lenstad

Ängsmark i Lenstad

Foto: Malin Miller

Reservatet är en del av ett stort sammanhängande lövskogsområde – Mittlandskogen. Våtmarker och gamla slåtter- och betesmarker öppnar upp den täta skogen vilket skapar en omväxlande natur. Området är mycket artrikt, särskilt när det gäller fjärilar och kärlväxter.

Över 1000-årig betesmark

Marken i reservatet har tillhört byarna Lenstad, Kåtorp och Tävelsrum och har troligtvis brukats i mer än 1000 år. Under många århundraden dominerades landskapet av små åkrar, ängar och betesmarker. I sen tid har brukandet av markerna minskat i omfattning vilket innebär att landskapet är mindre öppet idag jämfört med hur det såg ut förr.

Vegetation

I den gläntrika skogen finns tre större våtmarker – Revkärr, Kärringkullmossen och Tävelsrumsmossen – men också en mängd mindre våtmarker. Den omväxlande naturen, i kombination med kalkrik jord och ett gynnsamt klimat, skapar förutsättningar för ett mycket rikt växt- och djurliv.

Gynnsamt för blomster och fjärilar

Våtmarkerna och fuktängarna är ett eldorado för orkidéer. Bland starr och ag växer brudsporre, flugblomster, kärrknipprot, ängsnycklar, Sankt Pers nycklar, honungsblomster och salepsrot. I de blomsterrika markerna har närmare 60 ovanliga fjärilsarter noterats, vilket gör området till ett av landets artrikaste.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Köra eller landa lågflygande luftfarkost.
 • Cykla utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är det förbjudet att inom reservatet:

 1. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 2. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 3. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 4. Framföra cykel annat än på anvisad väg eller stig.
 5. Störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 237,6 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

För att komma till Lenstads naturreservat; kör väg 136 mot Ottenby och i Torslunda sväng mot Kalkstad. Sväng vänster i byn och följ vägen till den lilla parkeringsplatsen vid Lenstad gård.

Från parkeringsplatsen är det lättast att gå. Du kan också välja att gå Mörbylångaleden från Torslunda. Det finns två fågelplattformar vid Södra Utmossen för fågelskådning.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss