Skrikebo

Mossmatta i Skrikebo

Fotograf: Anna Lindberg

Skrikebo är ett litet naturreservat med höga naturvärden knuten till skogsmark som varit orörd under lång tid.

Vegetation

Området är småkuperat med plana partier där grovstammig barrblandskog omväxlande med hällmarker och blocksamlingar med glesare skog. Huvuddelen utgörs av äldre barrskog där gran dominerar. Inom stora delar finns ett betydande inslag av lövträd. Särskilt påfallande är den rika förekomsten av ek och grov asp.

Grova träd

Det går att se spår av äldre stubbar här och var, men beståndet som helhet har inte varit påverkat av skogsbruk under flera decennier. Den rika förekomsten av grova tallar och granar, högstubbar, block, grov asp samt senvuxen ek ger förutsättningar för en rik fauna och flora. Många arter som är knutna till substrat och nedbrytningsstadier i naturskogen lever i området.

Lavar och mossor

Ett flertal sällsynta växtarter har påträffats. Bland dem kan nämnas västlig hakmossa, stubbspretmossa, långflikmossa, vedtrappmossa, garnlav, kattfotslav, gulnål,  skärelav och svamparna ekskinn, narrtagging samt ullticka. Fyndet av narrtagging är det första för Kalmar läns fastland. 

Urskogsrelikt

När det gäller faunan kan fynd av rödhalsad svartbagge framhållas. Den anses vara en urskogsrelikt, det vill säga en art som är anpassad till ett liv i orörda skogar med obruten kontinuitet. Tjäder, spillkråka och stjärtmes hör till de fågelarter som har observerats i området.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 2. Tälta.
 3. Rida eller framföra hästfordon.
 4. Störa djurlivet exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.
 11. Bedriva kommersiell verksamhet.
 12. Utan samråd med länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2000
Areal: 20,4 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län