Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skrikebo

Mossmatta i Skrikebo

Foto: Anna Lindberg

Skrikebo är ett litet naturreservat med höga naturvärden knuten till skogsmark som varit orörd under lång tid.

Vegetation

Området är småkuperat med plana partier där grovstammig barrblandskog omväxlande med hällmarker och blocksamlingar med glesare skog. Huvuddelen utgörs av äldre barrskog där gran dominerar. Inom stora delar finns ett betydande inslag av lövträd. Särskilt påfallande är den rika förekomsten av ek och grov asp.

Grova träd

Det går att se spår av äldre stubbar här och var, men beståndet som helhet har inte varit påverkat av skogsbruk under flera decennier. Den rika förekomsten av grova tallar och granar, högstubbar, block, grov asp samt senvuxen ek ger förutsättningar för en rik fauna och flora. Många arter som är knutna till substrat och nedbrytningsstadier i naturskogen lever i området.

Lavar och mossor

Ett flertal sällsynta växtarter har påträffats. Bland dem kan nämnas västlig hakmossa, stubbspretmossa, långflikmossa, vedtrappmossa, garnlav, kattfotslav, gulnål,  skärelav och svamparna ekskinn, narrtagging samt ullticka. Fyndet av narrtagging är det första för Kalmar läns fastland. 

Urskogsrelikt

När det gäller faunan kan fynd av rödhalsad svartbagge framhållas. Den anses vara en urskogsrelikt, det vill säga en art som är anpassad till ett liv i orörda skogar med obruten kontinuitet. Tjäder, spillkråka och stjärtmes hör till de fågelarter som har observerats i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta.
 • Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta.
 4. Rida eller framföra hästfordon.
 5. Störa djurlivet exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Göra upp eld.
 9. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Bedriva kommersiell verksamhet.
 13. Utan samråd med länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2000
Areal: 20,4 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Området kan nås via en mindre enskild skogsbilväg med början vid Skrikebo by. Det finns en mindre parkeringsyta i anslutning till reservatsskylten.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss