Solidö

Vandrande besökare över strandängen på Solidö

Foto: Anna Lindberg

På Solidö finns något så sällsynt som ett levande skärgårdsjordbruk. Det traditionella jordbruket har skapat en mosaik av öppna åkrar och betesmarker som omges av hällmarker och skog. I naturreservatet lever en rad ovanliga växter och djur.

Brukade marker

Solidös marker har brukats under flera hundra år. Bete och åkerbruk har hållit markerna öppna, även om skogens utbredning ökat sedan 1970-talet. Många arter som man finner på ön är beroende av att landskapet även fortsättningsvis är öppet.

Varierat landskap

Mager hällmarkstallskog breder ut sig över större delar av Solidö. Marken täcks av blåbärs- och lingonris och uppe på hällarna växer olika lavar och mossor. Här och var i skogen ligger gamla åkrar, där det växer rikare flora med bl a darrgräs och prästkrage. Kring bykärnan finns lövskog som öppnar upp sig österut mot en artrik betesmark med t ex jungfrulin, liten blåklocka och backsmultron.

Fridlyst fjäril

Under högsommaren kan du med lite tur stifta bekantskap med den storvuxna, vackra apollofjärilen. Den är Europas största dagfjäril. Arten är knuten till soliga hällmarker men måste också ha tillgång till blomrika marker, där fjärilen kan hämta sin näring i form av nektar. Den sammetssvarta, orangefläckade larven lever på kärleksört och vit fetknopp under maj–juni. Fjärilarna kläcks i senare delen av juni och flyger en bit in i augusti.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Göra upp eld.
 • Tälta.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Lämna kvar sopor eller skräpa ner.

Allmänheten har att inom naturreservatet iakttaga följande:

Det är förbjudet:

 1. att skada eller borttaga fasta naturföremål ävensom växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 2. att fånga, skada eller döda djur, vidröra, skada eller borttaga fåglars ägg och bon ävensom genom ringmärkning, fotografering, lössläppande av hund eller annorledes störa djurlivet,
 3. att uppgöra eld;
 4. att tälta utan markägarens tillstånd;
 5. att framföra motorfordon annorstädes än på därför avsedda vägar;
 6. att kvarlämna avfall eller eljest skräpa ned inom området samt
 7. att eljest vidtaga åtgärd som motverkar syftet med reservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1965
Areal: 128 hektar varav 64 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Ön ligger i Gudingefjärden sydost om Björkö naturreservat och cirka 1 mil nord-nordväst om Västervik. Ingen reguljär båttrafik går till ön.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss