Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Solidö

Vandrande besökare över strandängen på Solidö

Foto: Anna Lindberg

På Solidö kan du uppleva något så ovanligt som ett levande skärgårdsjordbruk. Det småskaliga jordbruket har under århundraden skapat en mosaik av öppna åkrar, betesmarker och glesa skogar. I den omväxlande naturen trivs många växter och djur, till exempel den ovanliga apollofjärilen.

Brukade marker

Solidös marker har brukats under flera hundra år. Bete och åkerbruk har hållit markerna öppna, även om skogens utbredning ökat sedan 1970-talet. Många av de ovanliga växter och djur som lever på Solidö är beroende av det mosaiklandskap som jordbruket skapat.

Ljusälskande örter

Mager hällmarkstallskog breder ut sig över stora delar av Solidö. Spritt i skogen finns gamla åkrar, som inte längre brukas. I dessa ljusa gläntor trivs darrgräs, prästkrage och många andra blommor. Fler blommor hittar du i betesmarkerna öster om byn. Här växer jungfrulin, liten blåklocka och kattfot – små, späda arter anpassade till mager mark som betats i generationer.

Fridlyst fjäril

Besöker du Solidö på sommaren kan du, med lite tur, få se den vackra apollofjärilen – Europas största dagfjäril. Både den vuxna fjärilen och larverna behöver värme för att utvecklas. Arten söker sig därför till öppna hällmarker, där solens gassande värmer berget. Det måste också finnas blomrika marker i närheten med tistlar och väddklint, där den vuxna fjärilen kan förse sig med nektar. Och så måste det finnas kärleksört och vit fetknopp, för de är larvernas mat. Det är mycket som ska klaffa för att apollofjärilen ska trivas!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Göra upp eld.
 • Tälta.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Lämna kvar sopor eller skräpa ner.

Allmänheten har att inom naturreservatet iakttaga följande:

Det är förbjudet:

 1. att skada eller borttaga fasta naturföremål ävensom växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 2. att fånga, skada eller döda djur, vidröra, skada eller borttaga fåglars ägg och bon ävensom genom ringmärkning, fotografering, lössläppande av hund eller annorledes störa djurlivet,
 3. att uppgöra eld;
 4. att tälta utan markägarens tillstånd;
 5. att framföra motorfordon annorstädes än på därför avsedda vägar;
 6. att kvarlämna avfall eller eljest skräpa ned inom området samt
 7. att eljest vidtaga åtgärd som motverkar syftet med reservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1965
Areal: 128 hektar varav 64 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Ön ligger i Gudingefjärden sydost om Björkö naturreservat och cirka 1 mil nord-nordväst om Västervik. Ingen reguljär båttrafik går till ön.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss