Solidö

Vandrande besökare över strandängen på Solidö

Fotograf: Anna Lindberg

På Solidö finns något så sällsynt som ett levande skärgårdsjordbruk. Det traditionella jordbruket har skapat en mosaik av öppna åkrar och betesmarker som omges av hällmarker och skog. I naturreservatet lever en rad ovanliga växter och djur.

Brukade marker


Solidös marker har brukats under flera hundra år. Bete och åkerbruk har hållit markerna öppna, även om skogens utbredning ökat sedan 1970-talet. Många arter som man finner på ön är beroende av att landskapet även fortsättningsvis är öppet.

Varierat landskap


Mager hällmarkstallskog breder ut sig över större delar av Solidö. Marken täcks av blåbärs- och lingonris och uppe på hällarna växer olika lavar och mossor. Här och var i skogen ligger gamla åkrar, där det växer rikare flora med bl a darrgräs och prästkrage. Kring bykärnan finns lövskog som öppnar upp sig österut mot en artrik betesmark med t ex jungfrulin, liten blåklocka och backsmultron.

Fridlyst fjäril


Under högsommaren kan du med lite tur stifta bekantskap med den storvuxna, vackra apollofjärilen. Den är Europas största dagfjäril. Arten är knuten till soliga hällmarker men måste också ha tillgång till blomrika marker, där fjärilen kan hämta sin näring i form av nektar. Den sammetssvarta, orangefläckade larven lever på kärleksört och vit fetknopp under maj–juni. Fjärilarna kläcks i senare delen av juni och flyger en bit in i augusti.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. att skada eller borttaga fasta naturföremål ävensom växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
  2. att fånga, skada eller döda djur, vidröra, skada eller borttaga fåglars ägg och bon ävensom genom ringmärkning fotografering, lössläppande av hund eller annorledes störa djurlivet;
  3. att uppgöra eld;
  4. att uppställa husvagn eller dylikt;
  5. att tälta utan markägarens tillstånd;
  6. att framföra motorfordon annorstädes än å därför avsedda vägar;
  7. att kvarlämna avfall eller eljest skräpa ned inom området samt
  8. att eljest vidtaga åtgärd som motverkar syftet med reservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1965
Areal: 128 hektar varav 64 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län