Lindö

En av de gamla hamlade lindarna på Lindö

Fotograf: Charlotta Larsson

Lindö är ett gammalt odlingslandskap med flera olika naturtyper. Ädellövskogar och hagmarker samt våtmarker och havsstränder är de viktigaste.                         

Skogen

Reservatet består av ädellövskog och trädklädda hagmarker. I hagmarkerna i områdets västra del står flera gamla och grova hamlade lindar. I området norr om gården dominerar eken. Längs med stenmuren mot åkermarken växer grova, månghundraåriga ekar.

Rikligt med insekter

Insektslivet kring Lindö är särdeles rikt. Det beror på alla de gamla, grova och ihåliga lövträden. En av reservatets ovanliga skalbaggar är läderbaggen; en stor, brunsvart skalbagge som luktar läder. Läderbaggen är beroende av hålträd för sin överlevnad. Larven lever i den så kallade mulmen som bildas inne i trädstammen. Läderbaggen kan ses i början av augusti.

Sällsynta fjärilar

Vad gäller fjärilslivet är Lindö är det enda stället i Småland där man funnit fjärilarna ljusribbat ängsfly och leverfärgat ängsfly. Förutom skogfjärilar finns även sällsynta ängsfjärilar bland annat liten och bredbrämad bastardsvärmare samt åkerväddmott.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. inom markområdet framföra alla slag av fordon eller farkoster annat än på
  anvisad väg,
 2. tälta annat än på särskilt anvisad plats enligt fastställd skötselplan,
 3. ställa upp husvagn, husbilar eller liknande,
 4. framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost eller åka vattenskidor.
 5. rida annat än på befintlig väg,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 8. göra upp eld annat än vid iordningställd eldplats,
 9. skada eller ta bort lavar, mossor eller vedsvampar,
 10. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 11. utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 12. bedriva kommersiell verksamhet,
 13. utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökningar eller forskning.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 131,6 hektar varav 43,9 hektar land
Kommun: Kalmar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län