Lindö

En av de gamla hamlade lindarna på Lindö

Fotograf: Charlotta Larsson

Kring den medeltida gården Lindö breder betesmarker med hamlade lindar ut sig. Genom det gamla odlingslandskapet slingrar fina strövstigar, förbi små åkrar med vällagda stenmurar och grova hagmarksekar. Träden är hem för läderbaggen och andra ovanliga skalbaggar och i de öppna, blomsterrika markerna trivs många olika fjärilar.                       

Ett levande museum

Vid Lindö vandrar du genom ett historiskt landskap. Så här såg det ut på många platser i Sverige, innan det moderna jordbruket slog igenom. Åkrarna är lika små idag som när bönder plöjde dem i början av 1800-talet. Hagmarksekarna
har vida kronor, eftersom markerna varit öppna sedan lång tid tillbaka. Flera av dem är dessutom imponerande grova!

Lindblad åt djuren

I reservatet finns många gamla grova lindar med ett särpräglat utseende. Trädens stammar är grova och grenarna utgår från ett och samma ställe en bit upp på stammen. Dessa träd har hamlats. Vid hamling skördade bönderna träden på löv och grenar för att dryga ut kreaturens vinterfoder med. Lindös gamla lindar hamlas fortfarande men även de yngre, klenare lindarna beskärs. På så vis kommer även framtidens besökare att kunna se hur ett hamlat träd ser ut!

Sällsynta småkryp

Reservatets ihåliga och murkna lövträd är hem för en rad sällsynta skalbaggar. Ett exempel är läderbaggen. Känner du doften av läder i anslutning till en gammal ek är det ett tecken på att det bor läderbagge inne i trädet. Men läderbaggen är svår att få syn på. Störst chans har du soliga sensommardagar, då den kan ses krypa runt på trädstammar.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. inom markområdet framföra alla slag av fordon eller farkoster annat än på
  anvisad väg,
 2. tälta annat än på särskilt anvisad plats enligt fastställd skötselplan,
 3. ställa upp husvagn, husbilar eller liknande,
 4. framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost eller åka vattenskidor.
 5. rida annat än på befintlig väg,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 8. göra upp eld annat än vid iordningställd eldplats,
 9. skada eller ta bort lavar, mossor eller vedsvampar,
 10. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 11. utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 12. bedriva kommersiell verksamhet,
 13. utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökningar eller forskning.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 131,6 hektar varav 43,9 hektar land
Kommun: Kalmar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län