Lindö

En av de gamla hamlade lindarna på Lindö

Foto: Charlotta Larsson

Kring den medeltida gården Lindö breder betesmarker med hamlade lindar ut sig. Genom det gamla odlingslandskapet slingrar fina strövstigar, förbi små åkrar med vällagda stenmurar och grova hagmarksekar. Träden är hem för läderbaggen och andra ovanliga skalbaggar och i de öppna, blomsterrika markerna trivs många olika fjärilar.

Ett levande utemuseum

Vid Lindö vandrar du genom ett historiskt landskap. Så här såg det ut på många platser i Sverige, innan det moderna jordbruket slog igenom. Åkrarna är lika små idag som när bönder plöjde dem i början av 1800-talet. Hagmarksekarna har vida kronor, eftersom markerna varit öppna sedan lång tid tillbaka. Flera av dem är dessutom imponerande grova!

Lindblad åt djuren

I reservatet finns många gamla grova lindar med ett särpräglat utseende. Trädens stammar är grova och grenarna utgår från ett och samma ställe en bit upp på stammen. Dessa träd har hamlats. Vid hamling skördade bönderna träden på löv och grenar för att dryga ut kreaturens vinterfoder med. Lindös gamla lindar hamlas fortfarande men även de yngre, klenare lindarna beskärs. På så vis kommer även framtidens besökare att kunna se hur ett hamlat träd ser ut!

Sällsynta småkryp

Reservatets ihåliga och murkna lövträd är hem för en rad sällsynta skalbaggar. Ett exempel är läderbaggen. Känner du doften av läder i anslutning till en gammal ek är det ett tecken på att det bor läderbagge inne i trädet. Men läderbaggen är svår att få syn på. Störst chans har du soliga sensommardagar, då den kan ses krypa runt på trädstammar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost utanför utpekade vägar.
 • Tälta på annan plats än utpekade platser.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller släpvagn.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Åka vattenskidor.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. inom markområdet framföra alla slag av fordon eller farkoster annat än på anvisad väg,
 2. tälta annat än på särskilt anvisad plats enligt fastställd skötselplan,
 3. ställa upp husvagn, husbilar eller liknande,
 4. framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost eller åka vattenskidor.
 5. rida annat än på befintlig väg,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 7. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 8. göra upp eld annat än vid iordningställd eldplats,
 9. skada eller ta bort lavar, mossor eller vedsvampar,
 10. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 11. utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övnings-ändamål,
 12. bedriva kommersiell verksamhet,
 13. utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökningar eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 131,6 hektar varav 43,9 hektar land
Kommun: Kalmar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet är beläget på nordöstra delen av Skäggenäshalvön i Kalmarsund drygt två mil norr om Kalmar. Sväng österut från E22 i Rockneby och sedan norrut vid Boda. Sväng vänster vid vägskyltning mot Naturreservatet Lindö. Sväng vänster igen vid blå markering Naturreservat.

Det finns två strövstigar markerade med vit markering. Dels en österut i den betade ekskogen ut till Kalmarsund. Den andra följer grusvägen ned mot hamnen och fortsätter sedan in i betesmarken med de hamlade lindarna och fortsätter sedan söderut och kommer tillbaka till campingen och besöksparkeringen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss