Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Södra Malmö

Skärgårdsbild från Södra Malmö

Foto: Sigge Sundström

Naturreservatet Södra Malmö utgörs av ett skärgårdsområde norr om Västervik och omfattar östra delen av ön Södra Malmö, samt skär och öar utanför.

Betade marker

Förr gick det betesdjur på de flesta av skärgårdens öar, men på senare år har de betade öarna blivit färre och skogen tätnat. Men på Södra Malmön lever betet ännu kvar, och här finns såväl betade skogar som öppna slåtter- och betesmarker. Kreaturens bete bidrar till att skogsmiljön blir rik på gläntor där solljuset kan nå ner till marken. Det gynnar gräs och örter som trivs i ljusa skogar.

Fisk och fågel

I de inre delarna av skärgården finns det gott om sund och grunda vikar som är skyddade från kraftiga vågor. Här leker flera fiskarter, som abborre och gädda. De grunda vikarna är också uppväxtmiljö för småfisk. Skärgården har också ett rikt fågelliv där ejder, grågås och vigg hör till karaktärsarterna. I de inre delarna av skärgården finns det gott om sund och grunda vikar som är skyddade från kraftiga vågor. Här leker flera fiskarter, som abborre och gädda. De grunda vikarna är också uppväxtmiljö för småfisk. Skärgården har också ett rikt fågelliv där ejder, grågås och vigg hör till karaktärsarterna.

Under ytan

För den som dyker ner under ytan finns mycket spännande att upptäcka. På grunt vatten kan man hitta vattenväxter, som havsnajas, ål- och borstnate. Ängar med ålgräs breder också ut sig på de mjuka bottnarna. På klippor och stenar växer den för havets ekosystem så viktiga blåstången tillsammans med andra alger.

Gammal skog

Vegetationen på öarna består av karga hällmarker eller tallskog med lingon och blåbär. De flesta större öar domineras av gammal tallskog med knotiga träd. I fuktiga svackor finns sumpskog med tall och skvattram. Många av bestånden har naturskogskaraktär, med närmare 200 år gamla träd och grova lågor, högstubbar och torrträd. Sydost om Frisksjön växer urskogsliknande gammal granskog. På Stora Sandholmen, Stora Rågetholmen, Stora Göstasholm och Husö står gamla vidkroniga ekar. De grova träden är växtplats för en rad ovanliga arter som gulpudrad spiklav, gammelekslav och oxtungsvamp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 10 juli får du inte vara närmare än 100 meter från strandlinjen. Detta gäller för de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Klättra i träd med bon.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Samla in insekter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Använda området för tävling, övningar eller andra arrangemang.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Att under tiden 1 april – 10 juli beträda mark eller komma närmare strand än 100 meter inom området som markerats på beslutskarta, bilaga 1.
 2. Framföra alla slag av landfordon annat än på befintliga vägar.
 3. Tälta mer än högst två dygn på samma ställe.
 4. Förtöja eller ankra båt mer än högst två dygn på samma ställe. Förbudet gäller inte för besökande till markägare, arrendator eller andra bofasta i området.
 5. Medvetet störa djurlivet, genom att till exempel klättra i boträd.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 8. Gräva upp, plocka, samla in eller på annat sätt skada hotade växt- och djurarter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 11. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.
 12. Utan samråd med Länsstyrelsen använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 13. Utan samråd med Länsstyrelsen använda området för tävlings- eller övningsändamål, eller andra liknande arrangemang som kan skada områdets bevarandevärden.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Föreskriften C2 gäller ej snöskoter i samband med nödvändiga transporter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 2008
Areal: 1687,5 hektar varav 398 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger alldeles nordost om Västervik och gränsar till Sladö-Äskeskär.

Reservatet kan bara nås med båt. Närmaste hamnar är från Gränsö och från Hasselö. Ingen reguljär båttrafik trafikerar S. Malmö.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss