Södra Malmö

Skärgårdsbild från Södra Malmö

Fotograf: Sigge Sundström

Naturreservatet Södra Malmö utgörs av ett skärgårdsområde norr om Västervik och omfattar östra delen av ön Södra Malmö, samt skär och öar utanför.

Betade marker

Förr gick det betesdjur på de flesta av skärgårdens öar, men på senare år har de betade öarna blivit färre och skogen tätnat. Men på Södra Malmön lever betet ännu kvar, och här finns såväl betade skogar som öppna slåtter- och betesmarker. Kreaturens bete bidrar till att skogsmiljön blir rik på gläntor där solljuset kan nå ner till marken. Det gynnar gräs och örter som trivs i ljusa skogar.

Fisk och fågel

I de inre delarna av skärgården finns det gott om sund och grunda vikar som är skyddade från kraftiga vågor. Här leker flera fiskarter, som abborre och gädda. De grunda vikarna är också uppväxtmiljö för småfisk. Skärgården har också ett rikt fågelliv där ejder, grågås och vigg hör till karaktärsarterna. I de inre delarna av skärgården finns det gott om sund och grunda vikar som är skyddade från kraftiga vågor. Här leker flera fiskarter, som abborre och gädda. De grunda vikarna är också uppväxtmiljö för småfisk. Skärgården har också ett rikt fågelliv där ejder, grågås och vigg hör till karaktärsarterna.

Under ytan

För den som dyker ner under ytan finns mycket spännande att upptäcka. På grunt vatten kan man hitta vattenväxter, som havsnajas, ål- och borstnate. Ängar med ålgräs breder också ut sig på de mjuka bottnarna. På klippor och stenar växer den för havets ekosystem så viktiga blåstången tillsammans med andra alger.

Gammal skog

Vegetationen på öarna består av karga hällmarker eller tallskog med lingon och blåbär. De flesta större öar domineras av gammal tallskog med knotiga träd. I fuktiga svackor finns sumpskog med tall och skvattram. Många av bestånden har naturskogskaraktär, med närmare 200 år gamla träd och grova lågor, högstubbar och torrträd. Sydost om Frisksjön växer urskogsliknande gammal granskog. På Stora Sandholmen, Stora Rågetholmen, Stora Göstasholm och Husö står gamla vidkroniga ekar. De grova träden är växtplats för en rad ovanliga arter som gulpudrad spiklav, gammelekslav och oxtungsvamp.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Att under tiden 1 april – 10 juli beträda mark eller komma närmare strand än 100 meter inom området som markerats på beslutskarta.
 2. Framföra alla slag av landfordon annat än på befintliga vägar.
 3. Tälta mer än högst två dygn på samma ställe.
 4. Förtöja eller ankra båt mer än högst två dygn på samma ställe. Förbudet gäller inte för besökande till markägare, arrendator eller andra bofasta i området.
 5. Medvetet störa djurlivet, genom att till exempel klättra i boträd.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 8. Gräva upp, plocka, samla in eller på annat sätt skada hotade växt- och djurarter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 11. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.
 12. Utan samråd med Länsstyrelsen använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 13. Utan samråd med Länsstyrelsen använda området för tävlings- eller övningsändamål, eller andra liknande arrangemang som kan skada områdets bevarandevärden.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Toalett Toalett

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2008
Areal: 1687,5 hektar varav 398 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län