Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tomteby

Stenmurar och hasselskog i Tomteby

Foto: Daniel Cluer

Tomtebys natur är typisk för Mittlandskogen – en mosaik av frodiga ädellövskogar, tall- och björkskogar samt fuktiga kärr. Den omväxlande naturen bäddar för ett rikt växt- och djurliv. Här har ovanliga svampar, lavar och växter, som inte trivs i modernt brukade skogar, en fristad.

Skog med variation

I reservatets frodiga lövskogar växer ek, ask, lind, alm och lönn. Hassel är vanlig i hela reservatet och österut växer också björk och tall. Variationen av såväl trädslag som trädens ålder är stor och det finns gott om kullfallna trädstammar, högstubbar och torrträd. Sådana här miljöer, som inte brukats i någon större skala, är mycket värdefulla livsmiljöer för en lång rad växter och djur.

Skogens invånare

Reservatet är hem för flera ovanliga svampar och örter. Tandrot, vätteros, vårärt och gulsippa är karaktärsarter i lövskogens rika mylla. Skogskorn, strävlosta och kal knipprot är exempel på mindre vanliga kärlväxter i området. När det gäller svamp är att Mittlandskogens hasselrika skogar bland de mest artrika i hela Europa. Några av reservatets sällsyntheter är jättekamskivling, olivfjällskivling och kandelabersvamp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig allmän väg.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn i följd på samma ställe.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 5. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 6. Göra upp eld.
 7. Plocka vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsän­damål.
 11. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 12. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökningar eller forskning.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2006
Areal: 149 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 1 km söder om Räpplinge, öster om väg 136. Parkering vid Linby skjutbana.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss