Tomteby

Stenmurar och hasselskog i Tomteby

Fotograf: Daniel Cluer

Tomteby naturreservat upptas av ett flertal naturtyper som blandädellövskog, tallskog, björkskog, fuktängar och rikkärr.

Skogsmark

Den västra delen av området utgörs av blandädellövskog av den typ som är karaktäristisk för Mittlandet. Kärnområdet, som har naturskogskaraktär, innehåller bitvis rikligt med värdefulla strukturer som lågor av ädellövträd, högstubbar och torrträd. Fuktiga stråk med lövsumpskog löper genom de centrala ­delarna. Den östra delen av reservatet utgörs av utmark.

Våtmark

I reservatsområdet finns gott om våtmarker i form av rikkärr. De flesta kärren utgörs av öppna sumpkärr eller lösbottenkärr av högstarr-typ. De öppna högstarrkärren domineras ofta av bunkestarr, vanligen med ett stort inslag av svärdslilja, kärrsilja och spikblad. Även sumpkärr med bunkestarr och bladvass förekommer. Kring kärren finns ibland en kantzon med örtrika kalkfuktängar.

Flora

Orkidéer som kal knipprot, Jungfru Marie nycklar och Sankt Pers nycklar växer i reservatet, liksom ovanliga svampar som jättekamskivling och olivfjällskivling.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig allmän väg.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn i följd på samma ställe.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 5. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra
  inskrift.
 6. Göra upp eld.
 7. Plocka vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 11. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 12. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökningar eller
  forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2006
Areal: 149 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län