Tomteby

Stenmurar och hasselskog i Tomteby

Foto: Daniel Cluer

Tomteby naturreservat upptas av ett flertal naturtyper som blandädellövskog, tallskog, björkskog, fuktängar och rikkärr.

Skogsmark

Den västra delen av området utgörs av blandädellövskog av den typ som är karaktäristisk för Mittlandet. Kärnområdet, som har naturskogskaraktär, innehåller bitvis rikligt med värdefulla strukturer som lågor av ädellövträd, högstubbar och torrträd. Fuktiga stråk med lövsumpskog löper genom de centrala ­delarna. Den östra delen av reservatet utgörs av utmark.

Våtmark

I reservatsområdet finns gott om våtmarker i form av rikkärr. De flesta kärren utgörs av öppna sumpkärr eller lösbottenkärr av högstarr-typ. De öppna högstarrkärren domineras ofta av bunkestarr, vanligen med ett stort inslag av svärdslilja, kärrsilja och spikblad. Även sumpkärr med bunkestarr och bladvass förekommer. Kring kärren finns ibland en kantzon med örtrika kalkfuktängar.

Flora

Orkidéer som kal knipprot, Jungfru Marie nycklar och Sankt Pers nycklar växer i reservatet, liksom ovanliga svampar som jättekamskivling och olivfjällskivling.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig allmän väg.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn i följd på samma ställe.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 5. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 6. Göra upp eld.
 7. Plocka vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsän­damål.
 11. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 12. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökningar eller forskning.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2006
Areal: 149 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 1 km söder om Räpplinge, öster om väg 136. Parkering vid Linby skjutbana.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss