Vargeslätten

Vargeslättens rikkärr med orkidéer

Fotograf: Anna Lindberg

Här i Vargeslättens naturreservat finns både strandängar, ekskogar och gamla tallskogar. I denna miljö trivs lavar och svampar av  många arter. Insekter och fladdermöss har också funnit en fristad här.

Tallskogen

Skogarna i området är gamla. Tallskog täcker större delen av reservatet, men den liknar inga andra svenska tallskogar utom de gotländska. Det är kalkberggrunden som ger skogen det speciella utseendet. På de gamla träden växer sällsynta lavar som blyertslav och gammelekslav, och ovanliga svampar som oxtungsvamp och stor aspticka. Här finns också gott om skägglav, som är ovanlig i resten av Bödaskogarna.

Trollfladdermusen och djurlivet

I Vargeslätten lever den sällsynta trollfladdermusen. Det är en liten fladdermus som jagar vid gläntor och stränder och i gles, högstammig skog. Den flyttar söderut om vintern, och man har hittat öländska trollfladdermöss ända nere i Medelhavsområdet. Ännu vet ingen särskilt mycket om vilka insekter som finns i Vargeslätten, men man har hittat några sällsynta arter, till exempel rödpalpad rödrock, orangevingad kamklobagge och aghakmal. Falstersvampmalen finns här i Vargeslätten men ingen annanstans i hela Sverige.

Våtmark

Att promenera längs Grankullavikens stränder är ett blött företag. Här växlar betade strandängar med små kärr och sumpskogar. Vid Nabbelund mynnar flera bäckar, och markerna översvämmas dessutom ofta av havsvatten. I denna miljö på gränsen mellan land och hav finns en ovanlig blandning av växtarter. Strandtåg och kustarun växer normalt på den allra mest strandnära remsan. Här trängs de med flugblomster, ängsnycklar och majviva, som oftast finns i kalkkärr och fuktiga betesmarker längre från stranden.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga vägar,
 2. tälta, längre tid än ett dygn,
 3. uppställa husvagn, husbil eller liknande,
 4. rida annat än på befintliga vägar,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur, annat än i samband med jakt,
 6. utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo,
 9. förtöja boj eller ankra permanent,
 10. utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 11. utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökningar eller forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2000
Areal: 328 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Staten genom Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län