Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Malghult

Utsikt mot sjön Hummeln

Foto: Tomas Järnetun

I Malghults naturreservat skyddas gammal blandlövskog med mycket ädellövträd. Skogen är en fristad för en lång rad ovanliga arter. Särskilt värdefullt är området för fåglar, fjärilar och lavar.

Värdefull naturmiljö

Skog som länge varit opåverkad av människan, som den här i Malghult, kallas naturskogar. I en naturskog finns det gott om döda ihåliga träd och fallna stammar. Så såg en stor del av Sveriges skogar ut för några hundra år sedan. I dag finns endast spillror kvar och de arter som är beroende av den murkna veden och de ihåliga träden för en tynande tillvaro.

Lever på träd

I naturreservatet finns en rik lavflora. Ett femtiotal arter har hittats hittills och fem av dessa är mycket sällsynta Sverige. Många av lavarna växer som en skorpa på ädellövträdens bark och för att identifiera dem krävs såväl lupp som expertkunskap. Blomskägglav däremot är en storväxt busklav, som kan drapera gammelekarnas grenar.

Vingprydda invånare

I Malghult lever en rad olika fåglar som är typiska för äldre lövskog. Kanske hör du hackspettars trummande på din vandring genom skogen? Den skygga stenknäcken ger sig tillkänna med ett skarpt knäppande zick. Även nötkråkan är skygg, största chans att få se den är på hösten. Då flyger den i skytteltrafik mellan hasselbuskar och sitt revir för att samla nötter inför vintern.

Skogsfjärilar

Fjärilar är en insektsgrupp som man kanske främst förknippar med öppna, blomsterrika marker. Men även skogar kan vara viktiga fjärilslokaler. Till Malghults rariteter hör lönnbladkantmal, som i Sverige endast observerats på några få lokaler i Småland och på Öland. Arten är knuten till lönn, eftersom larverna lever i lönnbladen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Klättra i träd med bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Köra något fordon eller farkost.
 • Rida.
 • Gör upp eld.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 2. gräva upp eller plocka kärlväxter, svampar, mossor eller lavar
 3. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 6. framföra alla slag av fordon eller farkoster
 7. rida
 8. göra upp eld
 9. tälta, ställa upp husvagn eller liknande
 10. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 11. bedriva kommersiell verksamhet

Föreskrifterna under C gäller även markägare och innehavare av särskild rätt.

Utan hinder av ovanstående förbud är det dock tillåtet att:

* utöva jakt och i samband därmed använda okopplad hund,

* i samband med jakt använda motordrivet fordon för transport av skjutet vilt,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1995
Areal: 21 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet nås via en enskild väg från Malghults by. Närmaste ort är Kristdala, som ligger 2 km bort.

Parkeringsmöjligheterna är begränsade (endast p-ficka)

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss