Malghult

Utsikt mot sjön Hummeln

Fotograf: Tomas Järnetun

Malghults naturreservat utgörs av en naturskogsartad, äldre blandlövskog med stort inslag av ädellövträd. Området ligger i övergångszonen mellan småländska höglandets ytterområden med kullig terräng och Västervikstraktens sprickdalsterräng.

Landskapet

Landskapet är småkuperat med markerade kullar och mellanliggande sänkor som delvis upptas av fuktstråk. Jordarten består av rikblockig morän med inslag av grova block. Reservatet ansluter i söder mot sjön Hummeln, en kratersjö som uppkommit genom ett meteoritnedslag.

Fyra vegetationstyper

Fyra olika vegetationstyper kan urskiljas här; alsumpskog, blandlövskog, hedekskog och blåbärsgranskog. Alsumpskog förekommer i fuktstråk och längs sjöstranden. I fältskiktet förekommer bland annat strandklo, videört, älgört, kärrviol och majsmörblomma. I blandlövskogen växer ek med inslag av asp, björk, alm, ask och lönn. Buskskiktet består av trädföryngring samt buskar som brakved, hassel och fågelbär. I fältskiktet förekommer arter som lundgröe, bergsslok, kruståtel, piprör och ängskovall. I hedekskogen består trädskiktet av ek med inslag av tall och asp.

Fåglar, fjärilar och lavar

Malghult hyser en rik fauna och flora, särskilt när det gäller fåglar, fjärilar och lavar. Ett flertal lövskogsberoende fågelarter har observerats: mindre hackspett, gröngöling, stenknäck och nötkråka. Fjärilsfaunans mest anmärkningsvärda fynd är malen Teleiodes scriptella, som i Sverige endast förekommer på några få lokaler. Arten är knuten till lönn. Drygt femtiotalet arter lavar har påträffats här, många av dem sällsynta.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. gräva upp eller plocka kärlväxter, svampar, mossor eller lavar
 3. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 6. framföra alla slag av fordon eller farkoster
 7. rida
 8. göra upp eld
 9. tälta, ställa upp husvagn eller liknande
 10. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 11. bedriva kommersiell verksamhet

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1995
Areal: 21 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län