Fröstorp

Strandhaket i Fröstorp

Fotograf: Malin Miller

I naturreservatet finns intressanta geologiska lämningar som strandhak och strandvallar. Lämningarna vittnar om perioder då smältvatten från inlandsisen bildade tidigare stadier av Östersjön.

Mäktig ås

Reservatet ligger på Nybroåsen, sydöstra Sveriges största isälvsbildning. Åsen bildades under den senaste istiden. När isen smälte rann isälvar fram i tunnlar och sprickor. Smältvattnet förde med sig sten, grus och sand. När vattnet närmade sig iskanten sjönk hastigheten och materialet föll till bottnen och bildade åsar.

Under ytan

När inlandsisen smälte bildades den Baltiska issjön, det äldsta stadiet i Östersjöns utveckling. Den nivå som issjön nådde som högst kallas för högsta kustlinjen. Här i reservatet befinner vi oss under högsta kustlinjen vilket innebär att området en gång i tiden var täckt av vatten.

Hak och vallar

Issjöns havsyta sänktes efter hand och åsen började sticka upp ovanför vattenlinjen. Mot åsens sluttningar slog vågor in. I branta delar av åssluttningen finns ett strandhak, en inskärning som bildats där vågorna fört bort sten och jord. Såväl ovanför som nedanför strandhaket finns strandvallar. Dessa har bildats då material ansamlats längs kustlinjen; en kustlinje vars nivå varierat under Östersjöns olika stadier.

Åsens natur

I reservatet finns en markerad stig. Du vandrar genom gles tallskog, där marken domineras av ljung, lingon och olika lavar. Här och var växer också mycket mjölon. Det är ett ris som liknar lingon men bladen har inte nedvikta kanter och blommorna ser ut som små urnor, inte klockor.

Spår i naturen

Uppe på åskrönet i nordöst passerar du flera gravfält. Fornlämningarna vittnar om att åsarna förr i tiden var viktiga som begravningsplatser. Åsarna användes också som vägar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Göra upp eld.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall gälla förbud för allmänheten att:

 1. skada eller bortta fast naturföremål eller ytbildning,
 2. skada eller bortta växande träd eller buskar,
 3. göra upp eld,
 4. tälta eller uppställa husvagn
 5. framföra motordrivet fordon samt
 6. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument e dyl.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1980
Areal: 37 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet kan nås från vägen mot Fröstorp som går cirka 150 meter söder om reservatets södra gräns.

En markerad strövstig finns i reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss