• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gynge och Mysinge alvar

Möckelmossen på Gynge alvar

Foto: Brita Fahlström

Denna del av Stora Alvaret är öppen, präglad av tunna jordar och årtusenden av bete. I områdets östra del finns Möckelmossen, välkänd för sitt rika fågel- och insektsliv.                  

Artrik flora

Området norr om vägen har periodvis varit obetat, vilket gjort att enbuskarna kunnat breda ut sig. Det tidigare sambetet mellan hästar, nötdjur och får har skapat förutsättningar för en stor artrikedom. Här finns riklig förekomst av bergskrabba, liten sandlilja, fjällnejlika, ullranunkel och såpört. På försommaren finns här några av Ölands bästa växtlokaler för orkidéer. Men här finns också ett flertal sällsynta arter, till exempel honungsblomster och småtörel. Alvarmalört och ölandssolvända är exempel på endemiska arter, det vill säga växter som enbart förekommer på Öland.

Öppet landskap

Alvaret söder om vägen är välhävdat genom fårbete. Så här såg större delen av Stora Alvaret ända in på 1950-talet. Vegetationen domineras av tunna jordar av vittringsgrus, så kallat fårsvingelalvar, men det finns även hällmarker och fuktängar. Fårsvingeln, och den för Öland unika bågsvingeln, förekommer rikligt. Axveronika, fältvedel, brudbröd, kattfot, mandelblom, rödklint och äkta johannesört är exempel på andra arter.

Fågelsjö

Möckelmossen är Stora Alvarets största sjö och hyser ett rikt fågelbestånd. Här finns ljungpiparen med sin melankoliska vissling. Sånglärka, storspov, skedand och stjärtand är vanliga och det finns stor chans att se ängshök. I september och oktober kommer tusentals tranor och rastar och på vintern är det inte ovanligt med havsörn i området. Dessutom är området kring Möckelmossen en intressant insektslokal. Här finns ett rikt fjärilsbestånd med bland annat ett par endemiska småfjärilsarter.

Fornlämningar

I området finns lämningar från forntiden. Ett spännande exempel på dessa ligger ett par hundra meter söder om alvarvägen, i områdets östra del. Här finns resterna av fem hus från järnåldern.

Från parkeringen går en led ut till Möckelmossen och utsiktsplattformen. Leden är förstärkt med både en träspång och grusade sträckor för att öka tillgängligheten. Utsiktsplattformen är försedd med ramp och rastbord. Möckelmossens parkering, toalett och rastområde håller på att restaureras för att kunna ta emot fler besökare på ett bättre och tillgängligare sätt. Under tiden kan det vara lite stökigt på platsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I Gynge naturreservat får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

I Mysinge naturreserv får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, mossor och lavar som växer eller är döda.
 • Anordna orienteringstävling eller träning.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Använda området för militärövningar.

Fullständiga föreskrifter för Gynge naturreservat

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Inom området är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon.
 2. tälta mer än en natt på samma plats.
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 4. göra upp eld.
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden.
 9. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.
 10. skada hägnader.
 11. skada fasta fornlämningar

Undersökningar eller forskning som sker i samråd med länsstyrelsen kan undantas från C5 , C7 och C8.

Fullständiga föreskrifter för Mysinge naturreservat

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturvårdsområdet.

Inom området är det förbjudet att:

 1. Framföra motordrivet fordon
 2. tälta mer än en natt på samma plats
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grad- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 5. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossar och lavar
 7. anordna orienteringstävling eller träning därför
 8. skada hägnader
 9. använda området för militärövningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: Gynge 1997 och Mysinge 1992
Areal: Gynge 922 hektar, Mysinge 331 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservaten ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Sväng österut i Resmo, rastplatsen ligger ca 5 km ut på alvaret längs vägen. Rastplatsen vid Möckelmossen är en bra utgångspunkt för besök i Gynge-Mysinge. Här finns parkering och toalett och det är enkelt att ta sig ut på alvaret och till Möckelmossen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet