Gynge och Mysinge alvar

Möckelmossen på Gynge alvar

Fotograf: Brita Fahlström

Denna del av Stora Alvaret är öppen, präglad av tunna jordar och årtusenden av bete. I områdets östra del finns Möckelmossen, välkänd för sitt rika fågel- och insektsliv.                  

Artrik flora

Området norr om vägen har periodvis varit obetat, vilket gjort att enbuskarna kunnat breda ut sig. Det tidigare sambetet mellan hästar, nötdjur och får har skapat förutsättningar för en stor artrikedom. Här finns riklig förekomst av bergskrabba, liten sandlilja, fjällnejlika, ullranunkel och såpört. På försommaren finns här några av Ölands bästa växtlokaler för orkidéer. Men här finns också ett flertal sällsynta arter, till exempel honungsblomster och småtörel. Alvarmalört och ölandssolvända är exempel på endemiska arter, det vill säga växter som enbart förekommer på Öland.

Öppet landskap

Alvaret söder om vägen är välhävdat genom fårbete. Så här såg större delen av Stora Alvaret ända in på 1950-talet. Vegetationen domineras av tunna jordar av vittringsgrus, så kallat fårsvingelalvar, men det finns även hällmarker och fuktängar. Fårsvingeln, och den för Öland unika bågsvingeln, förekommer rikligt. Axveronika, fältvedel, brudbröd, kattfot, mandelblom, rödklint och äkta johannesört är exempel på andra arter.

Fågelsjö

Möckelmossen är Stora Alvarets största sjö och hyser ett rikt fågelbestånd. Här finns ljungpiparen med sin melankoliska vissling. Sånglärka, storspov, skedand och stjärtand är vanliga och det finns stor chans att se ängshök. I september och oktober kommer tusentals tranor och rastar och på vintern är det inte ovanligt med havsörn i området. Dessutom är området kring Möckelmossen en intressant insektslokal. Här finns ett rikt fjärilsbestånd med bland annat ett par endemiska småfjärilsarter.

Fornlämningar

I området finns lämningar från forntiden. Ett spännande exempel på dessa ligger ett par hundra meter söder om alvarvägen, i områdets östra del. Här finns resterna av fem hus från järnåldern.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret.

Stora Alvaret, mångtusenårig betesmark

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Föreskrifter


Inom Gynge naturreservat är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon
 2. tälta mer än en natt på samma plats
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. göra upp eld
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar
 7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna
 8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden
 9. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål
 10. skada hägnader
 11. skada fasta fornlämningar


Inom Mysinge naturreservat är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon
 2. tälta mer än en natt på samma plats
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 5. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 6. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossor och lavar
 7. anordna orienteringstävling eller träning därför
 8. skada hägnader
 9. använda området för militärövningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: Gynge 1997 och Mysinge 1992
Areal: Gynge 922 hektar, Mysinge 331 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län