Kalkstad

Vägen som leder genom Kalkstads naturreservat

Foto: Johan Teiffel

I Kalkstads naturreservat dominerar den högstammiga ekskogen tillsammans med stora hasselbestånd. Skogen ger ett ljust och luftigt intryck.                         

Ädellövskog

Detta är en del av Sveriges sista stora ädellövskogsområde. Reservatet här i Kalkstad är en del av den sydligaste utlöparen av Ölands Mittlandsskog. Denna miljö är den rikaste av alla skogsmiljöer och här finns ett stort antal ovanliga djur, växter och svampar. Många av de speciella företeelser som utmärker en naturskog finns här i Kalkstad, till exempel olika trädslag i olika åldrar och storlekar, döda och döende träd, gamla träd, grova träd och hålträd. Här finns förutom ädellövskog också våtmarker och torrare ängsmarker.

Blomsterprakt och exotiska svampar

Markerna i Kalkstad är rika. Här blommar om våren ovanliga arter som vår- och vippärt, lungört och buskstjärnblomma. Alla signalerar de höga naturvärden i skogen och kallas därför också för signalarter. Kalkstad är ett eldorado för svampintresserade med flera nationellt hotade arter. Dessa svampar har getts sådana fantasifulla namn som stort haröra, stäppröksvamp och gulfotshätta. Bland trädarterna, som till största delen är ek, ask, lind och lönn, döljer sig dessutom en riktig raritet; vresalmen. Detta trädslag som i Sverige bara finns vild på Öland har speciella, ytliga så kallade plankrötter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller släpvagn.
 • Tälta.
 • Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon annat än på befintlig väg.
 2. Ställa upp husbil, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta.
 4. Rida eller framföra hästfordon annat än på befintlig väg.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Bedriva kommersiell verksamhet.
 11. Utan samråd med länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2000
Areal: 22,3 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från väg 136 i Ölands Skogsby, ta av österut mot Kalkstad. Reservatet ligger ett par hundra meter väster om byn.

Parkeringsplats finns längs brukningsvägen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet