Kalkstad

Vägen som leder genom Kalkstads naturreservat

Fotograf: Johan Teiffel

I Kalkstads naturreservat dominerar den högstammiga ekskogen tillsammans med stora hasselbestånd. Skogen ger ett ljust och luftigt intryck.                         

Ädellövskog

Detta är en del av Sveriges sista stora ädellövskogsområde. Reservatet här i Kalkstad är en del av den sydligaste utlöparen av Ölands Mittlandsskog. Denna miljö är den rikaste av alla skogsmiljöer och här finns ett stort antal ovanliga djur, växter och svampar. Många av de speciella företeelser som utmärker en naturskog finns här i Kalkstad, till exempel olika trädslag i olika åldrar och storlekar, döda och döende träd, gamla träd, grova träd och hålträd. Här finns förutom ädellövskog också våtmarker och torrare ängsmarker.

Blomsterprakt och exotiska svampar

Markerna i Kalkstad är rika. Här blommar om våren ovanliga arter som vår- och vippärt, lungört och buskstjärnblomma. Alla signalerar de höga naturvärden i skogen och kallas därför också för signalarter. Kalkstad är ett eldorado för svampintresserade med flera nationellt hotade arter. Dessa svampar har getts sådana fantasifulla namn som stort haröra, stäppröksvamp och gulfotshätta. Bland trädarterna, som till största delen är ek, ask, lind och lönn, döljer sig dessutom en riktig raritet; vresalmen. Detta trädslag som i Sverige bara finns vild på Öland har speciella, ytliga så kallade plankrötter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra alla slag av fordon annat än på befintlig väg.
 2. Ställa upp husbil, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta.
 4. Rida eller framföra hästfordon annat än på befintlig väg.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Bedriva kommersiell verksamhet.
 11. Utan samråd med länsstyrelsen utföra undersökning eller forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2000
Areal: 22,3 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län